GENERALFORSAMLING I L23 KLUBBEN

GENERALFORSAMLING I L23 KLUBBEN 

Onsdag d. 15. marts 2017 kl. 18:00 i Køge Sejlklubs lokaler – Bådehavnen 6, 4600 Køge 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 
2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed. 
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
5. Indkomne forslag.
6. Bestyrelsens planer for det kommende år. 
7. Budget. 

8. Fastsættelse af kontingent.
9. Valg i henhold til vedtægterne punkt 9.1.
Valg af Næstformand, sekretær og suppleant
Næstformand: Morten Thomsen D 82 – modtager genvalg
Sekretær: Thomas Bach Larsen D 15 – modtager genvalg
Suppleant: Ole Rasmussen D 7 – ønsker at afgå, Bestyrelsen foreslår Per Dragelund D 288 

Følgende er ikke på valg:
Formand Mike Rasmussen D 24
Kasserer: Ebba Glückstadt D 85
Bestyrelsesmedlem: Dan Larsen D 191
Suppleant: Claus Falck D 399 – ønsker at afgå 

10. Valg af revisor: Benny Mads Jensen D 386 er villig til genvalg 
11. Valg revisorsuppleant: Carl Aage Lausten D 198 er villig til genvalg 
12. Eventuelt. 
Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 1. marts. Kan sendes som mail til mike@l23.dk 
Sejlerhilsen fra Bestyrelsen for L 23 Klubben.

Klubben for den bedste klassebåd i Danmark