L23NYT 2002 nr.:3   RETUR
 

Referat fra generalforsamlingen.

Indbydelse til DM i Holbæk.

Nyt fra Silkeborgkredsen.

Formanden har ordet...

Jeg håber, at de fleste L 23 sejlere er kommet godt fra start for lige pludselig er varmen der, selv er jeg i vandet, men har ikke fået sejlet ret meget endnu.

Den 17. Marts havde vi generalforsamling i klubben. Den blev traditionen tro afholdt i den klub, der arrangerer DM, nemlig Holbæk Sejlklub, hvor dommer og kapsejladschef Jørgen Mose forestod dirigenthvervet.

5 L 23’ere udover bestyrelsen var repræsenteret, ikke mange, men dog en lille fremgang, og så håber jeg bare, at folk sparer på kræfterne til fremmødet til vores DM og 25 års jubilæum i uge 30, onsdag den 24. Juli til søndag den 28. Juli. 606-klubben var også repræsenteret ved D 721 Mogens Sørensen, Frederikssund.

Generalforsamlingen vedtog, at bestyrelsen kunne disponere over et beløb til gratis jubilæums og sejlermiddag for tre personer pr. båd, der kommer til jubilæet til lands eller til vands, men mere om det andet steds i bladet.

Med disse ord vil jeg ønske jer alle en rigtig god sejlsæson, og ønske at jeg møder rigtig mange af jer til vores DM og 25 års jubilæum.

God vind og god sæson 2002

Jan Nielsen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra generalforsamlingen

L23 Klubben 2002

 

TID/STED: Den 17. marts kl. 14.00 I HOLBÆK SEJLKLUBS LOKALER.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed.

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab.

5. Indkomne forslag.

6. Bestyrelsens planer for det kommende år.

7. Budget 2001.

8. Fastsættelse af kontingent.

9. Valg i henhold til lovene pkt. 9.1.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.

11. Eventuelt.

Ad 1. Efter at Jan havde budt velkommen, foreslog han Jørgen Mose som dirigent. Enstemmigt valgt.

 

Ad 2. Jørgen Mose konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der var mødt 11 stemmeberettigede.

Ad 3 . Det har været et turbulent år efter at Jan blev valgt som konstitueret formand. Vi fik dog holdt alle tiders DM i Skelskør sammen med 806’erne. Desværre kom der en kurre på tråden, da 806 klubben sprang fra aftalen om DM 2002. For os betød DM at vi stadig har status som entypebåd og fremover kan afholde DM. Jan takkede alle der deltog i stævnet og ikke mindst arrangørerne i Skelskør. Det var fantastisk at der kom flere både fra det midtjyske (Skanderborg).

Vi har fået en aftale med Holbæk Sejlklub om afholdelse af dette års DM og det bliver sammen med 606’erne. Vi håber på at der vil deltage 25 L-23’ere ( vi har jo 25 års jubilæum).

Tilgangen til klubben er desværre lidt dalende, så vi i skrivende stund har 196 medlemmer.

Der har kun været afholdt et kredsmesterskab, nemlig i Holbæk med Svend Åge Larsen i Tavik som vinder. Til lykke. Der har vist været 3 både med Fyn – rundt, men det har ikke været muligt at opspore vinderen.

Bladet er kommet i et meget flot layout, så lad os håbe på at det kan tiltrække lidt nye medlemmer og glæde de gamle. Vi skal finde en ny kasserer, da John har solgt sin båd og ikke ønsker at fortsætte. Det er lykkedes at finde nogle nye medlemmer, der vil lave en ny hjemmeside og passe denne.

Jan takkede bestyrelsen for godt samarbejde og roste det nye klubblad. Forsiden bliver den samme, da det er sponseret af Dan Sails og derfor et spørgsmål om økonomi.

Herefter blev beretningen sendt til afstemning og enstemmigt godkendt.

Ad 4 . & Ad 7.

John var på ferie, men vores revisor Claus Siggaard fremlagde regnskab og budget 2002. Vi har tradition for at behandle de 2 punkter sammen.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget, som viste et overskud på kr. 2.858, og dermed er egenkapitalen øget til kr. 73.313, hvoraf bank/Giro/obligationer & kassebeholdning udgør kr 46.308.

Der er ikke budgetteret med penge til vores 25 års jubilæum. Vi vil foreslå et rammebeløb på kr. 10.000.- plus lidt ekstra til musik. Det er hensigten at alle L-23 medlemmer inviteres til jubilæumsmiddag i forbindelse med DM. Det gælder for medlemmet + 2 personer.

Kr. 6.000 til standere og logo udgår, da lageret er rigeligt.

Det nye budget med ovenstående ændringer blev enstemmigt vedtaget.

Ad 5. Der var ikke indkommet forslag.

Ad 6. Det påregnes at udgive 4 numre af bladet i år. Vi kan desværre ikke benytte postomdelingen, da vi er for få medlemmer. Vi skal op på mindst 200 i et helt kalenderår for at komme med igen.

Vi satser på at bevare vores DM, så vi vil gerne opfordre så mange som muligt til at deltage. Samtidig opfordres kredsene til at gøre en ekstra indsats med hensyn til træf og mesterskaber. Der er stadig en 50’ser pr. båd ved træf. Vi er lydhøre overfor gode ideer og håber på bred interesse og støtte. Samtidig opfordres alle til at komme med indlæg i bladet, stort som småt. Gerne beretninger om gode steder for tursejlerne.

Hvor skal vi holde DM 2003? Skanderborg, (ja du læste rigtigt) vil gerne stille sig til rådighed. De kan endog tilbyde at traile bådene fra Hov. Måske er det for stor en opgave med et DM, men man kunne måske starte op med et Match Race. Vi opfordrer også til at støtte ungdomsarbejdet. Brug DS.

Senest ved dette DM skal der være styr på hvor DM 2003 skal afholdes.

                                                     Ad 8. Vi fastholder det hidtidige kontingent på kr. 150-. for aktive                                                              og 75 kr for passive.     Enstemmigt vedtaget.

Ad 9. Jan blev valgt til formand for det kommende år. Claus Siggaard valgt som ny kasserer og Hans Jørgensen valgt som suppleant.

Ad 10. John Nygaard valgt som revisor.

Ad 11. Mogens gav som repræsentant for 606 klubben en kort redegørelse for udviklingen indenfor denne klub, bl. a. om placeringen af bådene. Han mente at vores to bådtyper matchede rimeligt godt, så de glæder

Der har været forespørgsel om vi ville acceptere at "mini 12.m". kunne deltage sammen med os under særlige forhold. Hertil har vi svaret ja, såfremt at 606’erne vil acceptere. Jørgen Mose orienterede om vores beslutning og om DM’et som sådant. Det blev aftalt at L-23 klubben og 606 klubben tog en nærmere drøftelse.

Holbæk Sejlklub har skaffet 18 præmier + ca. kr. 10.000.- men vil forsøge at skaffe flere bl. a. gennem Danske Bank, Bådcentret og C.C Marine.

Jan sluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden og vi udråbte det obligatoriske trefoldige leve for L-23 klubben.

29.03.2002

Erik Andersen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tag til DM og 25 års jubilæum i Holbæk i uge 30

Onsdag den 24. Juli, torsdag den 25. Juli , fredag den 26. Juli, lørdag den 27. Juli og søndag den 28. Juli med søndagen som ekstra dag.

Holbæk Sejlklub, Marinaen, Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

Holbæk Sejlklub har alle ønskelige faciliteter, der er plads til teltning og campingvogne med mulighed for tilslutning af strøm og vand, for dem der skulle ønske sig campingplads standard er der ca. 200 – 250 m fra havnen en FDM campingplads. Skulle nogen komme trailene med båden har marinaen en travelift og to mastkraner.

Som jeg har skrevet før er mit store ønske og drøm, at vi kunne blive 25 deltagene L 23ere til DM – jeg ved godt, det er at stile højt, så derfor er alt over de 15, som vi skal være bare dejligt. Tallet 25 bliver også lidt magisk, da det så samtidig er vore 25 års jubilæum som klub.

Vores generalforsamling har vedtaget at afsætte midler til jubilæet. Da alle medlemmer indbetaler samme kontingent, har bestyrelsen vedtaget at samtlige L 23 både, der er repræsenteret ved sejlermiddagen lørdag den 27. Juli 2002 vil få middagen betalt for tre personer. . Ønsker noglenaf bådende at flere skal deltage må de evt. ekstra personer selv betale den pris menuen vil bliver fastsat til. Når jeg skriver repræsenteret, betyder det, at det gælder for dem, der aktivt deltager på vandet i DM’et, og dem der skulle have lyst at deltage i jubilæet og kommer fra landsiden.

Invitation til til jubilæet og DM bliver udsendt fra Holbæk Sejlkub i begyndelsen af juni måned.

Jeg ville have skrevet en artikel om Roskilde, Isefjorden og Holbæk fjordenes fortræffeligheder som feriemål, med mange frihavne, for dem der er med i ordningen, mange gode ankerpladser, flot natur og mange seværdigheder, men da det allerede er gjort så udmærket med havne og havneplaner, har jeg valgt at medsende fjordguiden , så I har mulighed ud fra den at planlægge eventuelt at lægge ferien i den ene eller den anden ende af jubilæet/DM

De bedste sejlerhilsner

Jan Nielsen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Silkeborg kredsen 2002....

Velkommen til en ny sæson. Silkeborg kredsen omfatter både Silkeborg søerne og Skanderborg søerne, og med medlemmer i begge klubber henholdsvis Skanderborg Sejl og Motorbådsklub og Silkeborg Sejlklub. Da disse søsystemer ikke giver mulighed for, at man kan sejle til hinandens hjemhavne, er man normalt henvist til at sejle hver for sig. Det gælder selvfølgelig ikke når bådene trailes ud af hjemhavnene, som så åbner mulighederne for dels,at sejle i hinandens søsystemer, men også at tage bådene ud til en kysthavn, og derfra på tursejlads, Fyn Rundt sejladser og til DM i L 23 klassen osv. Sådan er vilkårene, så det må vi agere efter.

I det daglige kan vi L 23 sejler så mødes i vore respektive klubber, til L 23 snak og hygge. Sjovt nok, har vi altid noget vi kan tale om. I begge klubber afholdes alm. træningssejladser om onsdagen, og en række kapsejladser henover sæsonen.

Som L 23 klubbens kredskontakt skal jeg derfor opfordre alle L 23 sejlere til aktivt at deltage i de sejladsarrangementer som klubberne tilbyder, det det giver os gode muligheder for mødes, hygge og dyste på vandet.

I Silkeborg Sejlklub gennemfører man nu for 3’de år i træk en Onsdags Cup, hvor der hver aften uddeles en præmie til vinderen i to klasser, H- både og de andre ( hosos kaldt lystalsbådene), efterhånden er det blevet til at " de andre " stor set kun er L 23’er. Derudover samler man point, og den samlede vinder for tildelt et gult flag som man sætter i agterstaget, som tegn på at man samlet fører i klassen. Når året er omme tildeles den samlede vinder præmier og en sølvplakette, som sættes på en halvmodel som hænger i klubben. i 2001 havde jeg æren af at vinde Onsdags Cup’n. Vi var som regel tre eller flere L 23’r som deltog i træningssejladserne. I år er der kommet tre nye L23’r til, så i Silkeborg vokser klassen.

Dette gælder også i Skanderborg hvor der findes fem L 23’r.

I Silkeborg vil jeg foreslå alle L 23 sejlerne, at vi laver en L 23 Cup, hvor alle officielle resultater ved samtlige kapsejladser ( i alt 7 arrangementer i 2002 ) tæller og med fratræk af to arrangementer. Det vil være det enkelte arrangements officielle resultatliste, som vil blive lagt til grund. Jeg vil forsøge at overtale L 23 klubben til at stille en halvmodel til rådighed, hvor vinderen fra hver sæson for påsat en sølvplakette med årstal. Den skal så hænge i klubhuset, og kan vindes til ejendom når man har vundet Cup’n , sammenlagt i fem sæsoner.

Forudsætningen for at deltage er selvfølgelig at man er medlem af L 23 klubben, og koster 100 kr. pr. båd pr. sæson, som udelukkende vil gå til præmier.

Samme forslag stiller jeg gerne til L 23 sejlerne i Skanderborg, og skulle man der have en anden model for antal arrangementer el. lignende, for at gennemføre en lokal L 23 Cup, skal man bare give mig hint, så vi kan få det gjort officielt i kredsen.

Med L23 hilsen - Povl Fisker – D 169 - Kredskontakt for Silkeborg kredsen