RETUR     

DM TILMELDING KLIK HER..  

    


Indbydelse.
Tilmeldingsblanket.
Sejladsbestemmelser og banekort.

        Indbydelse til L23 DM
          Bandholm Sejlklub
        den 21/7 til 25/7 - 2004.


Bandholm Sejlklub, i samarbejde med L23 Klubben, indbyder hermed til Dansk Sejlunions DM for L23 i Knuthenborg Havn Bandholm i dagene fra 21 til 25 juli 2004.

Sejladsbestemmelser: Der sejles efter de i kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler, DS sejladsbestemmelser, SKSF’s forskrifter, statutter for DM i sejlsport, klasseregler for L23, samt dette stævnes sejladsbestemmelser. Stævnekategori A. Det kan forventes at bådene skal bære stævnereklamer.

Pointberegning: Lavpointsystemet, kapsejladsreglernes tillæg A4 benyttes. Ved pointlighed gælder tillæg A8.

Bane og Sejladser: I området ud for Bandholm Havn, sejles op/ned bane med topmærke, afvisermærke og gate som bundmærke. Banelængden totalt vil være ca. 4 s.m. Der forsøges afviklet 9 sejladser ialt. Torsdag sejles 3 sejladser. Fredag sejles 3 sejladser. Lørdag sejles 3 sejladser. Der kan dog afvikles 4 sejladser på en dag. Alle dage er første sejlads start kl. 10.00. Der startes ingen sejlads efter kl. 14.00 lørdag. Søndag er reservedag, såfremt der ikke er sejlet 4 sejladser svarende til ca. 6 timer samlet sejladstid.

Kontrol af både og udstyr: Onsdag den 21/7 kl. 15.00 til 18.00 foretages kontrol af bådene i henhold til L23 Klubbens klasseregler. Fra kl. 15.00 til 17.00 vil der være kontrolmåling af sejl i festtelt ved klubhuset. Alle sejl, som ikke har været godkendt ved et tidligere DM, skal kontrolmåles og stemples. Det bemærkes at spilere i følge kapsejladsreglerne skal vær forsynet med sejlnummer !! Kontrol af både, udstyr og sejl kan forekomme under stævnet.

Både og teltplads: Man ligger gratis i havnen i ugen under stævnet. Fri campingmulighed med toiletvogn kan anvises. Bad findes i kluhuset. Mulighed for at ligge på campingplads 600 m fra havnen. Der ydes speciel rabat til DM deltagere, og lejrpas vil ikke blive krævet, hvis et sådan ikke haves. Reservation af campingplads kan ske på tlf.: 54788485.

Deltagere: Jvf. statutter for DM i sejlsport. Bådens ejer skal være medlem af L23 Klubben. Øvrige krav til deltagere se klassereglerne. VIGTIGT !!!! Husk alle deltagere skal dokumentere aktivt medlemskab af en sejlklub under DS. Båden skal have en gyldig ansvarsforsikring.

Præmier: Der sejles om DS’s DM plaketter. Der er præmie for hver 5. tilmeldte båd. L23 - Klassemesterskabspokalen (Vandrepræmie udsat af Åges Bådebyggeri Maribo). 

Festmiddag / aftensmad: Torsdag (kl.19, alle dage), fredag med jazz på havnen og lørdag festmiddag. Tilmeldingen er bindende og betaling skal ske ved tilmeldingen. Madpakker vil blive smurt og udleveres ved morgenmaden.  

Tilmelding og betaling: Senest mandag den 5 juli 2004. Startgebyr er 1000kr. som også dækker morgenmad og frokostpakker for hele besætningen. Ekstra gebyr på 500kr. ved for sen tilmelding.
Tilmelding kan også ske via L23 Klubbens hjemmeside eller til stævnets leder:
Per Løbner Pedersen
Skovbrynet 24
4930 Maribo.
Tlf.: 54780563 Mobil: 20412410
E-mail:
plp@mknet.dkBetaling kan ske på konto i Sparekassen Lolland: 0682-000-10-21761 , Bandholmsejlklub, Danmarksmesterskab 2004. Husk og opgiv sejlnummer.

Bureau: I havnehuset er åben onsdag kl. 15.00 -18.00. Øvrige dage fra 6.30 til 8.00 og kl. 15.00 - ? ? Her udleveres sejladsbestemmelser og vil være kontrol ad dokumentation for gyldigt medlemskab som krævet af Dansk Sejlunion.
Sejladsbestemmelser vil også være tilgængelige på L23 Klubbens hjemmeside.

Gratis søsætning og optagning: Onsdag den 21. juli kl.15 til 16.vil der være mulighed for søsætning med mobilkran. Optagning af både sker søndag den 25. juli kl. 12 til 13. Ønskes kranhjælp skal dette angives ved tilmeldingen.

Folk som ikke er på vandet har mulighed for at nyde Knuthenborg Safaripark, som tilbyder et specielt arrangement for L23-familierne. Man møder dyrene i staldene lørdag morgen 8,30, før disse lukkes ud. 
Af hensyn til planlægningen kræves der tilmelding. Mere herom kan læses på L23 Klubbens hjemmeside under DM2004.

Stævnesponsor på havnen vil være EDC Mæglerne Maribo.

Stævnet åbnes onsdag kl.18. af Lensgreve Adam W. Knuth og Lensgrevinde Chalotte Knuth.

 TOP

Tilmelding til DM 2004 i Bandholm.

Klik her for elektronisk tilmelding via L23 Klubbens hjemmeside ! !

Eller udfyld nedestående og send det med posten til:
Per Løbner Pedersen
Skovbrynet 24
4930 Maribo.
Mærket: L23DM 

Husk ved tilmelding eller senest inden stævnets start at dokumentation for hele besætningens medlemskab af en sejlklub under Dansk Sejlunion.

Ejers navn: _____________________________________________________

Adresse: _______________________________________________________

Postnr.: ____________ By.: _______________________________________

Tlf.nr.: _____________ Mobil.: ____________E-mail: __________________

Besætningen:

Skipper:_________________________________ Klub: _________________

Gast: ___________________________________ Klub: _________________

Gast: ___________________________________ Klub: _________________

Båd: L23 sejl nr.: __________________ 

Bådnavn: ______________________________________________________

Ønskes søsætning ja/nej: __________  Ønskes optagning ja/nej:_________

Bemærkninger:__________________________________________________

Startgebyr  incl. morgenmad og frokostpakker til hele besætningen kr. 1000

Middag torsdag á kr. 100.                                     _______ stk. kr.: _________

Middag fredag á kr. 100.                                       _______ stk. kr.: _________

Festmiddag lørdag á kr. 175.                                 _______ stk. kr.: _________

Lørdag morgenbesøg i Knuthenborg Safari Park incl. entre for
hele dagen.Voksne fra 12 år a kr. 150 og børn 4 - 11 år a kr. 80. 

Ialt antal personer: _____________  Betaling på dagen.. _________________________________________________________________

Ialt.:                                                                                      kr.   ______________

 JA/NEJ  - Beløbet er indbetalt på bankkonto: Sparekassen Lolland
Konto:  0682-000-10-21761

JA/NEJ  - Beløbet er vedlagt på check.


 TOP

Sejladsbestemmelser..

DS - DM for L 23 den 21.- 25.juli 2004.

Bandholm Sejlklub

Sejladsbestemmelser

1         REGLER

1.1      Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.  DS’ Statutter for DM,  L23 Klubbens klasseregler samt disse sejladsbestemmelser.

1.2      Reklamekategorien er A i henhold til tillæg 1.

2         MEDDELELSER TIL DELTAGERNE

           Meddelelser til deltagerne vil blive slået op på den officielle opslagstavle, som er placeret på vinduet ved bureau.

3         ÆNDRINGER I SEJLADSBESTEMMELSERNE

Enhver ændring i sejladsbestemmelserne vil blive slået op på den officielle opslagstavle før kl. 08.00 på den dag, hvor den vil     træde i kraft, bortset fra at enhver ændring i tidsskemaet vil blive slået op senest kl. 20.00 dagen før, den vil træde i kraft.

4         SIGNALER, DER GIVES PÅ LAND

4.1      Signaler, der gives på land, vil blive hejst på signalmasten, der står ved Klubhuset.

4.2      Når Svarstanderen vises i land, erstattes ”1 minut” med ”ikke mindre end 60 minutter” i Kapsejladssignalet Svarstander.

5         TIDSPLAN

5.1      Tidsplanen for hver klasse er som beskrevet i følgende skema:

            Dato               Antal sejladser       Varsel signal

            22 juli                      3                      Kl. 0955 (Dagens første sejlads)
            23 juli                      3                      Kl. 0955 (Dagens første sejlads)
            24 juli                      3                      Kl. 0955 (Dagens første sejlads)

            25 juli              Reservedag

5.2      Der er planlagt 9 sejladser. Hvis vejrforholdene taler herfor, kan en ekstra sejlads afvikles enhver af dagene for at sikre stævnet DS-DM status.:

           Reservedagen tages i anvendelse, hvis der ikke lørdag er afviklet mindst 4 sejladser af tilsammen 6 timers varighed. 

5.3      Varselssignalet for den første sejlads hver dag er planlagt afgivet kl. 0955

5.4      Varselssignalet for efterfølgende sejladser samme dag vil blive afgivet så hurtigt som muligt.

6         KLASSEFLAG

           Klasseflag er  L23 klubstander

7         KAPSEJLADSOMRÅDER

           Banen vil være placeret umiddelbart uden for havnen.

8         BANERNE

8.1      Op/ned bane med krydsmærke/afvisermærke og gate som bundmærke. Se bilag til Sejladsbestemmelserne.

8.2      Alle mærker skal holdes om bb undtagen gaten, som er valgfri.

8.3      I et bilag til sejladsbestemmelserne vises skitserne over banen/banerne incl. de omtrentlige vinkler mellem banens ben, rækkefølgen, i hvilken mærkerne skal passeres og den forlangte side, for hvert mærke.  Såfremt  kapsejladsledelsen bestemmer at der skal sejles  et ekstra kryds og lænsben (en ekstra omgang), så vil varselsignal  for pågældende sejlads være  klasseflag (L 23 Klubstander) og Talstander 2.

8.4      Når der anvendes en ”gate” skal bådene sejle mellem gate-mærkerne i retning fra det foregående mærke og runde et af mærkerne.

9         MÆRKER

9.1      Mærke 1 og 2 vil være oppustelige kuber.

           Gatemærker vil være orange oppustelige cylinderbøjer.

9.2      Nye mærker, som foreskrevet i SB 11 vil være orange cylinderbøjer.

9.3      Startliniemærker vil være 2 vager med orange flag.

9.4      Målliniemærker vil være blåt flag på måltagningsbåd og 1 vager med blåt flag.

10       STARTEN

10.1    Sejladser vil blive startet som beskrevet i regel 26.

10.2    Startlinien vil være mellem 2 vager med orange flag. Dommerbåden vil ligge enten til stb eller bb. for statlinien.
          I den anden ende vil være et kontrol-    fartøj.

10.4    En båd, som ikke er startet senest 4 min. efter sit startsignal vil blive noteret ”ikke startet”. Dette ændrer regel A4.1.

11       MÆRKEFLYTNING

For at ændre næste mærkes position vil kapsejladskomitéen enten flytte det oprindelige mærke (eller mållinien) til en ny position eller udlægge et nyt mærke og fjerne det oprindelige mærke, så hurtigt som det er praktisk muligt. Ændringen vil blive signaleret, før den førende båd har påbegyndt banebenet, også selvom mærket endnu ikke er på den nye position. Mærker, som skal rundes efter runding af det flyttede mærke, kan flyttes uden yderligere signalgivning for at beholde banekonfigurationen. Når et nyt mærke erstattes i en efterfølgende ændring, vil det blive erstattet af et oprindeligt mærke.

12       MÅL

12.1    Mållinien vil være mellem blåt flag på måltagningsbåd og 1 vager med blåt flag. Eller 2 vager med blåt flag.

12.2    I tilfælde af baneændring kan måltagningsbåd være et andet fartøj end Dommerbåden.

12.3    Når en bane er afkortet ved en gate, vil en kapsejladskomitébåd tæt ved gaten vise signalflag ”S” og bådene skal gå i mål ved at sejle gennem gaten i retning fra sidste mærke. Mållinien vil være mellem gatemærkerne. Dette ændrer Kapsejladssignal ”S”.

14       TIDSBEGRÆNSNINGER

14.1    Både, som ikke fuldfører inden for 30 minutter efter den første båd har sejlet banen og har fuldført, vil blive noteret ”ikke fuldført”. Dette ændrer regel 35 og A4.1.

15       PROTESTER OG ANMODNINGER OM GODTGØRELSER

15.1    Protestskemaer fås på bureauet og skal afleveres dér igen.

15.2    Protestfristen er 60 minutter efter at Dommerbåden er kommet i havn efter dagens sidste sejlads.. Samme protestfrist gælder for protester fra kapsejladskomitéen og protestkomitéen/juryen, samt anmodninger om godtgørelser.

15.3    Senest 30 minutter efter protestfristen vil der blive sat et opslag op på opslagstavlen for at informere deltagerne om høringer, hvor de enten er parter eller vidner. Høringer afholdes i protestkomitérummet, som befinder sig i Klubhuset på bandholm Havn.. Starttidspunktet for høringerne meddeles på opslagstavlen.

15.4    En båd kan ikke protestere på grundlag af påståede overtrædelser af SB 10.3, 13, 17, 21, 22 og 23. Dette ændrer regel 60.1(a). Protester mod disse regelbrud er et anliggende for kapsejladskomitéen eller protest-komitéen/juryen.

15.5    På stævnets sidste dag skal en anmodning om genåbning af en høring indgives på bureauet enten

1.        (a)  inden protestfristen, hvis den part, som anmoder om genåbning, blev informeret om afgørelsen dagen før
eller
2.         (a)  ikke senere end 30 minutter efter at den part, som anmoder om genåbning, er blevet informeret om afgørelsen, hvis informationen om afgørelsen blev givet samme dag.

Dette ændrer regel 66.

16       POINTGIVNING

16.1    Der anvendes Lavpointsystemet til pointgivning som beskrevet i tillæg A.

16.2    4 sejladser skal gennemføres for at stævnet får DS-DM status.

16.3    Hvis der er blevet gennemført 5 eller flere sejladser, vil en båds pointsum i serien være summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point.

17       SIKKERHED

En båd, som udgår af en sejlads, skal informere kapsejladskomitéen herom hurtigst muligt og om muligt sætte nationsflaget.

18       UDSKIFTNING AF BESÆTNING ELLER UDSTYR

Udskiftning af deltagere er ikke tilladt uden skriftlig godkendelse fra kapsejladskomitéen.

19       MÅLEKONTROL

En båd eller udstyr kan til enhver tid kontrolleres for overensstemmelse med klassereglerne og sejladsbestemmelserne. På vandet kan kapsejladskomitéen pålægge en båd at sejle direkte til et anvist område for at blive kontrolleret.

20       KAPSEJLADSKOMITÉENS BÅDE

Kapsejladskomitéens både vil føre arrangørens klubstander.

21       LEDSAGEBÅDE

21.1    Holdledere, trænere og andre ledsagere skal befinde sig mindst 50 meter fra enhver kapsejlende båd.

21.2    Sådanne ledsagebåde skal føre klubstander og (hvis der deltager flere nationer) nationsflag.

22       BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING AF BÅDE

Kølbåde må ikke tages op i løbet af stævnet, medmindre det sker i overensstemmelse med kapsejladskomitéens skriftlige betingelser.

23       DYKKERUDSTYR OG PLASTIKKAR

Dykkerudstyr, plastikkar og tilsvarende udstyr må ikke anvendes i nærheden af kølbåde mellem startsignalet for første sejlads og afslutningen af stævnet.

24       RADIOKOMMUNIKATION

Når en båd kapsejler, må den hverken foretage radiotransmission eller modtage radiosignaler, som ikke er tilgængelige for alle både. Denne restriktion omfatter også mobiltelefoner.

25       PRÆMIER

Der gives præmie for hver 5. tilmelte båd. Herudover  DS-DM Plaketter til nr. 1 , 2 , og 3. Desuden klassens egne præmier.

26       ANSVARSFRASKRIVNING

Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at kapsejle.) Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.

27       FORSIKRING

Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.

28       NATIONSFLAGET

Nationsflaget må ikke føres under kapsejlads, men bør sættes, såfremt båden udgår.

 Baneleder: Erik Povlsen

Protestkommiteformand: Kim Kristensen

  TOP

Sejladsområde..

    Kort over området hvor der skal sejles.

 

 TOP

Banekort som viser de udlagte mærker...

 TOP