L23NYT Nr.:1        RETUR

L23NYT nr.: 1 - 2005. kommer her - deadline 15/1/05.

Sidste nyt fra bestyrelsen.
Klubaften Vallensbæk torsdag den 20/1/05. kl. 19.00.
Klubaften Silkeborg tirsdag den 8/2/05. kl. 19.30 - er AFLYST..

L23 Klubbens generalforsamling i Juelsminde Sejlklub den 13/3.
Match Race i Skanderborg i Pinsen..

Bådudstilling i Fredericia - inbydelse..

Sidste nyt fra bestyrelsen

I forbindelse med netop afholdte klubaften i Vallensbæk, hvor der var et fremmøde på næsten 40 medlemmer, blev det mit lod at informere om Jan’s tilbagetrækning, hvor jeg på bestyrelsens vegne symbolsk overrakte en halvmodel af L23’rn. Efterfølgende blev der givet Jan stor applaus. Næste dag havde jeg mulighed for at aflevere halvmodellen hjemme hos Jan, som takkede for den håndskrevne hilsen, som de fremmødte medlemmer havde taget initiativ til. Det er min fornemmelse at det "varmede " Jan rigtig meget.

Bestyrelsen har så efterfølgende konstitueret sig således, at Per Nielsen indtræder som konstitueret formand, og Hans Jørgensen som 1. suppleant indtræder i bestyrelsen.

I dette L23 Nyt, indkaldes der til Generalforsamling søndag den 13. marts i Juelsminde Sejlklub, hvor der som en del af dagsordenen vil være valg til bestyrelsen. Til orientering kan det oplyses at Per, som er indtrådt på Jans plads har tilbudt at blive i Jan’s valgperiode ud, d.v.s. til generalforsamlingen i 2006, på den baggrund står vi ikke uden formand her til kommende generalforsamling. Bestyrelsen har haft nogle følere ude og fået tilsagn om at Morten Thomsen D 281, Køge er villig til at lade sig vælge til en bestyrelsespost. Sidste års valg af Kasserer har ikke fungeret tilfredsstillende for bestyrelsen, hvorfor bestyrelsen anbefaler Jørgen Antonsen, ( revisor i sit arbejdsliv) Gast hos Ole, D7 Bandholm, valgt ind på posten som kasserer og efterfølge Erik Andersen. Erik Andersen er i sin karriere ved militæret, blevet udstationeret og derfor ikke i praksis har kunnet fungere som klubbens kasserer på en tilfredsstillende måde.

På bestyrelsens vegne ser vi frem til stort fremmøde til kommende generalforsamling i Juelsminde, hvor håber at få opbakning til de nyvalg som er nødvendige.

Vi beder jer se nærmere på dagsordnen på næste side, hvor i år har ændret lidt på selve forløbet, sådan at vi starter med generalforsamlingen allerede kl. 11.00, og for venter den afsluttet ca. kl 12,30.

Herefter fælles frokost for alle fremmødte den næste time. Kl. ca. 14,00 og den efterfølgende 1 ½ time vil vi så bruge til at informere om sæsonens mange arrangementer, herunder naturligvis dette års DM i Juelsminde.

Vi håber at I som medlemmer vil møde talstærkt op, og således bakke om L23 klubbens fremtid.

På bestyrelsens vegne - Povl Fisker D169

TOP

L 23 Klubbens bestyrelse indkalder til generalforsamling
søndag den 13. Marts 2005 i Juelsminde Sejlklubs Klublokaler, Havnen 7130 Juelsminde

Generalforsamlingen begynder kl. 11.00 ( bemærk tidspunktet)

Tilmelding til spisning kan ske på klubbens hjemmeside eller til :
Povl Fisker - telefon 86 845113 eller mobil 20335933.
Senest den 9. marts (af hensyn til bestilling af madvarer)

Dagsorden ifølge lovene:

1. Valg af dirigent.

2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år .

4. Fremlæggelse af revideret regnskab.

5. Indkomne forslag ( ingen v/redaktionens slutning).

6. Bestyrelsens planer for det kommende års aktiviteter.

7. Budget for år 2005.

8. Fastsættelse af kontingent.

9. Valg i henhold til lovene punkt 9.1

A. Valg af formand ( Per Nielsen villig til at fortsætte i Jans valgperiode )

B. Valg af kasserer (Bestyrelsen foreslag Jørgen Antonsen , gast på D 7)

C. Valg af bestyrelsesmedlem (Bestyrelsens foreslag Morten Thomsen, D 281, Køge

D. Valg af suppleanter ( Hans Jørgensen modtager genvalg. Jesper, Nielsen modtager ikke genvalg) Bestyrelsens foreslag Erik Toft, D15 Køge

10. Valg af revisor og revisorsuppleant (Michael Nielsen D 48, revisor - Hans Chr. Thorsen D 8, revisorsuppleant, begge modtager genvalg).

11. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden Per Nielsen i hænde senest fredag den 25. Februar 2004.

Bestyrelsen opfordrer alle fremmødte til at deltage i en hyggelig og lækker frokost, efter generalforsamlingen ca kl.12,30 samme sted til kr 60,00 pr. person, kaffe vand og øl til Juelsmindes klubpriser.

Tilmelding kan ske på klubbens hjemmeside eller til :

Povl Fisker - telefon 86 845113 eller mobil 20335933.

Senest den 9. marts ( af hensyn til bestilling af madvarer)

Kørselsvejledning - Motorvejen afkørsel 59, nord for Vejle, kør af hovedvej 23 til Juelsminde, afstand ca. 30 KM. Kommer man nord fra kan man tage afkørsel 56 Horsens vest, og følge hovedvej 53. Ca. 5 KM før Jueslminde kommer man til hovedvej 23, og følger den til der vises af til højre mod lystbådehavnen. Mødestedet bliver „ klubhus „ længst til venstre i billedet.
     Vi mødes i klubhuset på store mole...

   NB.: Regnskabet er udsendt til alle medlemmer.

TOP

Klubaften Vallensbæk Sejlklub - referat.

Aftenens emner var information fra klubben og et indlæg fra Rolf Jonshøj efterfulgt af oste- og pølsebord med dertil god rødvin..

   
Per bød velkommen..                            Povl takkede for Jan's arbejde for klubben...

Per ”Amok” startede med at byde de mange velkommen i juniorklubhuset, som velvilligt var stillet til rådighed. Per overrakte Hans Chr. fra Helsingør sin sponsorpræmie, som han ikke nåede at få ved sidste DM. Sølvpladen til vores DM halvmodel blev overrakt til Robert fra Killelock og slutteligt fik Mikkel fra Århus, der ejer Nanok D190, en stor flaske øl, fordi han var den sejler, som kom længst væk fra.

Herefter fik Povl Fisker ordet for at fortælle, at vores formand gennem de seneste år, har trukket sig af helbredsmæssige årsager. En stor tak til Jan, som trådte til i 2000 og sikrede at klubben overlevede – det år var vi det mindste antal vi i mange år havde været ved et DM. Lige siden er klubben gået fremad – flere medlemmer, flere deltagere ved DM og ikke mindst flere aktiviteter i klubben. Jan kunne desværre ikke deltage denne aften, hvor vi ville sige ham tak, og hvor vi havde planlagt at overrække ham en L23 halvmodel. Halvmodellen vil blive overrakt Jan på et senere tidspunkt.

Povl kunne herefter fortælle, at bestyrelsen havde konstitueret sig således at Per ”Amok” fungerer som formand frem til næste generalforsamling.

Per fik igen ordet for at efterlyse emner til bestyrelsen, der skal suppleres ved den kommende generalforsamling. Denne vil blive afholdt den 13/3 i Juelsminde Sejlklub – mere herom i det kommende L23NYT.
Følgende aktiviteter i 2005 kan vi på nuværende tidspunkt se frem til:
Bådudstilling i Fredericia (februar/marts) hvor vi vil udstille en L23.
April – Klubaften i Vallensbæk – med bl.a. nye regler.
3. Maj starter aftensejladserne i Vallensbæk.
4-5. Juni Vallensbæk Spring Cup og L23 kredsmesterskab.
25-26. Juni L23 Tune-up Cup i Vallensbæk. Sidste dyst før DM.
3-7. August DM i Juelsminde – vi prøver at arrangere fællessejlads.

Før ordet kunne gives til Rolf orienterede Povl om det kommende DM i Juelsminde.
Det er det 27-ende DM og for første gang nogensinde i Jylland. Vi kommer til at ligge samlet i havnen og får stillet juniorklubhuset til rådighed, hvor vi måler sejl, spiser morgen- og aftensmad samt hvor vi ellers kan hygge os inden døre. Ved klubhuset, og tæt ved stranden, vil der være mulighed for at campere. Sejladsområdet vil være 2-3 sm. fra havnen. For trailende både bliver der mulighed for søsætning og optagning med kran, hvor det forsøges, at der bliver to dage med søsætning og to dage med optagning. Dette af hensyn til at nogle trailere skal benyttes to gange. Tilmeldingsgebyr bliver som tidligere år; men sejlklubben forventer, at vi en af aftnerne bliver inviteret på byens rådhus med bespisning. Mere herom i L23NYT samt under DM på hjemmesiden.'

  Billedet viser da Rolf var deltager ved DM på Præstø Fjord.

Så var vi kommet til aftenens højdepunkt, hvor Rolf Jonshøj fik ordet for at fortælle om hans oplevelser med sin L23 og hans arbejde for klubben i dens spæde barndom.

Rolf startede da Lynettehavnen skulle etableres. Dette var et projekt hvor havnens medlemmer selv måtte bygge havnen og dennes faciliteter op fra bunden. I 78 ”faldt” Rolf over L23. På dette tidspunkt var båden blevet bygget siden 76 og havde således vist sine kvaliteter. Rolf tog en tur til værftet, hvor han mødtes med konstruktøren Lars Olsen og bådebygger Hans Åge Larsen. I årene 77-78 kom der mange både fra værftet, og i Maj 78 blev Rolf således ejer af sin L23 D171 Havmusen af Lynetten. Her finder man stadig båd og ejer i god behold.
Rolf tog del i L23 Klubben først som sekretær; men herefter som formand i mange år. Rolf var også i nogle år formand for Dansk Sejlunions Kølbådsudvalg, som tog vare på specialklubbernes interesse. I den tid var der så stor interesse for kølbåde, at udvalget udgav en bog: Valg af Kølbåde, som omtalte kølbåde på markedet, hvor der var en tilhørende specialklub tilknyttet. L23 dukkede op i flere og flere havne og blev så aktiv, at man i 1979 kunne afholde det første DM i Lynetten. Lige siden har der været afholdt mange gode DM-ere. I 1981 i Præstø kunne Rolf berette hvordan man, grundet det voldsomme vejr, måtte flytte sejladserne ind på inderfjorden. Klubben var i mange år repræsenteret på bådudstillinger, hvilket han med glæde ser igen er taget op af klubben.
Udgangspunktet i klubbens arbejde var, at båden skulle være økonomisk at komme til. Derfor havde man i mange år forbud mod mylarsejl, som i begyndelsen var dyre at anskaffe. Ligeledes ligger der stadig den begrænsning, at der ved et DM kun må være ét stel sejl om bord. Rolf kunne berette hvordan sejlere forsøgte at komme udenom disse regler. Et år medbragte en sejler ekstra sejl med ud på banen. Sejlene blev snedigt anbragt på en bundgarnspæl hvorfra han i løbet af dagen så kunne vælge de sejl man skulle bruge. På denne måde begik man ikke regelbrud; men var jo nok på kanten af ånden hvori reglerne var skrevet. Ligeledes var tanken den fra starten, at klassen ikke skulle huseres af topsejlere. Et år havde Rolf fået nys om, at Poul Richard Høj Jensen ville deltage. Rolf ringede til navngivne og fortalte, at han syntes at han ikke skulle stille op ved vores DM. Senere kom der dog topsejlere ind i klassen, og man måtte lave klassereglerne om, så man stillede krav om, at mindst ejeren var om bord under DM. Klubben udlejede cockpittelte, der i mange år flittigt blev brugt. Dette gjorde båden mere komfortabel på ferieturen. Klubben skulle være for både tur- og kapsejlere.
Rolf  kunne også berette om, hvordan L23 havde været en tro ven under mange tursejladser. Således efter DM i Vallensbæk i 1982, fortsatte sommerturen op gennem Sverige. Først langs den svenske vestkyst til Gøteborg. Så for motor med modstrøm ad Gøta Kanalen og de indre store svenske søer til Stockholm. Herefter sejlede de langs skærgården nordpå mod lysere nætter og mange myg. Til sidst gik turen over til Ålandsøerne, hvor man ankrede op langs klipperne og nød den rige og smukke natur. I sådanne farvande skal man medbringe grej til forankring på klipperne. Stålspir som kan fæstnes i klippens sprækker ala dem bjergbestigere benytter. Turen, som i alt tog 9-10 uger gik nu igen sydover via Bornholm. En ø, som på det bedste kan anbefales at besøge i en L23. Det er her muligt at komme ind i de mindre havne rundt om den dejlige ø.
Nogle år senere, hvor Rolf var udsendt 2 år af DR til Stokholm, havde familien deres L23 med. Det blev til mange dejlige oplevelser i den Stockholmske Skærgård. Ud over familien Jonshøj’s tur til Ålandsøerne, kunne Rolf fortælle, at han senere har talt med en tysk L23 sejler Claus Mayer, som et år også havde været langt nordpå for at opleve midnatssolen.
Blandt de tilstedeværende kunne vi huske at en familie fra Århus, over to somre, havde sejlet deres L23 gennem Kielerkanalen og sydover rundt om Portugal og ind i Middelhavet hvor båden overvintrede. Året efter blev båden kørt fra den Franske solkyst til den Franske Atlanterhavskyst, hvorfra man sejlede tilbage til Danmark. Sig ikke at L23 ikke kan bruges til langfart.

Efter dette tilbageblik til vores rødder fik Rolf lidt vin som tak for hans herlige indlæg. Til trods for at der er udskrevet valg, hvor Rolf får rigeligt at se til, have han tid og tanke til overs for os..! !

  Per takker Rolf med lidt "årgangsvine"..

Herefter kunne alle som var mødt op gå om bord i et kulinarisk væld af pålæg og oste med hertil god rødvin og det blev en lang aften inden de sidste fik snakket færdig.                                                    


Det vides ikke hvornår Rober forlod selskabet...    
                                                                                                                                   Hans D140.

TOP

L23 Klubaften i Silkeborgkredsen er AFLYST.

Den planlagte L23 klubaften tirsdag den 8. februar i Silkeborg Sejlklub, for Silkeborgkredsen, Århuskredsen, Nordøstjyllandskredsen og Lillbæltskredsen er aflyst.

Årsag: Folketingsvalg samme dato, af gode grunde kunne vi ikke forudse at der ville være sammenfald med disse to begivenheder.

Jeg har kontaktet en del af de L23 medlemmer som dukkede op sidste år, og direkte adspurgt ville der være en del, som af samme grund ikke ville tilmelde sig til arrangementet. Ugen efter er der skolernes vinterferie hvor der også vil være en del som ikke vil kunne deltage.

Så kommer vi ind i uge 8, hvor vi skal i gang med at bygge messestand op til Bådmessen i Fredericia, hvor vi som annonceret deltager i dagene 24-25-26- & 27 februar, samt efterfølgende weekend i dagene 4-5 & 6 marts. Og det ligger selvfølgelig fast.

Som det vil fremgå af L23 Nyt som udkommer i uge 7, så afholder L23 klubben Generalforsamling søndag den 13. marts i Juelsminde Sejlklub.

Nu nærmer vi os med raske skridt påske, og kommende sejlsæson.

Vi vil derfor satse på at generalforsamlingen i Juelsminde i år, som samtidig kan blive en slags L23 træf. Hvor der bliver informeret om kommende sæsons planlagte aktiviteter, for alle som møder op.

Da vi for første gang afvikler generalforsamling i Jylland, håber vi naturligvis på, at mange aktive jyder og fynboer vil møde op, ikke mindst på grund af den kortere kørselsafstand denne gang.

Fra L23 kredsen i Silkeborg og Skanderborg satser og håber jo på opbakning fra vore øvrige aktive medlemmer i det Jydsk/fynske i år, da vi for første gang skal afholde DM i Jylland.

Læs mere herom i næste L23 Nyt

Det er selvfølgeligt beklageligt at vi finder det nødvendigt med aflysning af arrangementet den 8. februar i Silkeborg, men vi håber, at I har forståelse for beslutningen.

Med L23 hilsen..
Povl Fisker – D 169, Silkeborg Kredsen, 2033 5933,
povl@23klubben.dk

TOP

Match Race for L23 i Skanderborg i Pinsen....

Traditionen tro afholdes der igen i år Match Race på Skanderborg Sø i Pinsen.

L23-cup for Søhøjlandet - Match Race..


SSM afholder i Pinsen den 14-16 maj 2005 det årlige Match-Race for L-23´ere.
Mandag den 16 maj er reservedag hvis sejladsprogrammet ikke bliver fuldført.
Som altid i Skanderborg er der noget at sejle om..
Der sejles om 1 storsejl  fra Sejlsnedkeren i Horsenst til den endelige vinder af sejladserne.
Lørdag aften er der fællesspisning for deltagerne i klublokalerne.
For at få en god afvikling af sejladserne er der et max deltagerantal på 12 både.
Så ingen betænkningstid  -  først til mølle....
Af hensyn til planlægningen vil vi gerne have tilmeldelser inden den 20 februar.
For nærmere oplysning og tilmeldelser bedes i kontakte - 
Poul Erik Andersen tlf: 86 52 29 79 eller
Flemming Gräs        tlf: 86 52 00 86.
Sejladsbestemmelser og mere om stævnet kommer her......

OBS... OBS... OBS... OBS...
For at få en god afvikling af sejladserne er der et max deltagerantal på 12 både.Så ingen betænkningstid - først til mølle....
Af hensyn til planlægningen vil vi gerne have tilmeldelser inden den 20. februar.

 
Hvem skal i "karet" i år..

På gensyn i Skanderborg til et "smukt" stævne..
 

TOP

Fredericia International Boat Show 2005.

I dagene 25.26 – 27. februar & 3.4.5 – 6. marts

L 23 klubbens stand finder du i hal C , nr. C-2146.

Vi udstiller en af vore en „ rigtige „ kapsejlende „ L23 både „ placeret og transporteret på en bådtrailer, vi ser også frem til en hyggelig sejlersnak og møde såvel kommende som gamle L23 sejlere.

Som du sikkert har bemærket, har der gennem de seneste par år være en øget aktivitet i L23 klassen - nu prøver vi så for første gang, at deltage på Bådmessen i Frederecia - og første gang med en udstillet båd, så interresserede kan få lejlighed til at se nærmere på „ skivet „ og få et indtryk af vore klubaktiviteter.

 

Tag familien med til bådudstillingen.....

Bådmessen byder velkommen til 33.000 M2 fritidsoplevelser for hele familien. Åbingstider: torsdag/fredage fra 13,00 - 18,00 -lørdage og søndage fra 10,00 - 18,00.   -  Entre: Voksne kr. 65,00Børn kr. 30,00   -

TOP