RETUR
 

DM 2007 i Faaborg.

Indbydelse.

Faaborg Sejlklub indbyder hermed til

Åbent DS-DM 2007 for Int. 806 og L 23
Onsdag den 25. juli til lørdag den 28. juli 2007
med søndag den 29. juli som reservedag.

Program:

Onsdag 25. juli  kl. 16.00.......Bureau åbner - check-in af de deltagende både og forevisning
                                                af dokumentation.
                          kl. 16.00 til…Specialklubberne - måling af sejl i klubhuset (L23) og
                          kl. 18.00        kontrol af både og udstyr.
                          kl. 19.00........Åbning af DM-stævnet.

Torsdag 26. juli kl.   7.00........Morgenbordet er klar.
                           kl.   9.55........Varselsskud for dagens 1. sejlads, følgende sejladser indledes
                                                 hurtigst mulig efter afslutningen af den forrige.
                                                 Efter ankomst til havnen er der moleøl.
                           kl. 19.00........"Gryde-aften" i sejlklubben, forud tilmelding nødvendig,
                                                 se tilmeldingsblanket nederst.

Fredag 27. juli   kl.   7.00 .......Morgenbordet er klar
                           kl.   9.55 .......Varselsskud for dagens 1. sejlads, følgende sejladser indledes
                                                 hurtigst mulig efter afslutningen af den forrige.
                                                 Efter ankomst til havnen er der moleøl.
                           kl. 19.00 .......Grill-aften i sejlklubben, forud tilmelding nødvendig,
                                                 se tilmeldingsblanket.

Lørdag 28. juli   kl.   7.00 .......Morgenbordet er klar.
                           kl.   9.55 .......Varselsskud for dagens 1.sejlads, følgende sejladser indledes
                                                  hurtigst mulig efter afslutningen af den forrige.
                                                  Efter ankomst til havnen er der moleøl.
                                                  Specialklubbernes uddeling af sponsorpræmier.
                           kl. 19.00 ........Festmiddag i klubhuset, forud tilmelding nødvendig,
                                                  se tilmeldingsblanket.
                                                  Præmieuddeling ved Faaborg Sejlklub.

Søndag 29. juli   kl.  9.55 ........Hvis det er nødvendigt at tage reservedagen i brug:
                                                 Varselsskud for dagens 1. sejlads, følgende sejladser indledes
                                                  hurtigst mulig efter afslutningen af den forrige.
                                                  Der indledes ikke startprocedurer efter kl. 14.00.
                                                  Præmieuddeling snarest mulig efter afslutning af sidste sejlads.

1. REGLER

Der sejles efter ISAF’s kapsejladsregler 2005-2008, DS' statutter for DM, klassereglerne
for Int. 806 og L 23 samt udleverede sejladsbestemmelser.

Stævnet er reklamekategori C for Int. 806 og kategori A for L 23.

De deltagende både kan forvente at skulle bære stævnereklamer.

2. TILMELDING

Faaborg Sejlklub
Havnegade 17
5600 Faaborg

Stævnetelefon: 62613996.

Tilmelding kan også ske via L23 Klubbens hjemmeside: 

Ved registreringen ved DM om onsdagen, skal fremvises følgende:
a) Dokumentation for at hele besætningen er medlem af en sejlklub under Dansk Sejlunion.
b) Dokumentation for betalt ansvarsforsikring på båden.
    Ovenstående dokumentation kan være en udskrift af betalingen via bank eller PBS.
    Deltagere som ikke er medlem af en sejlklub tilbydes et halvt års medlemskab af Faaborg Sejlklub
    for 390 kr.
c) Låneerklæring hvis aktuelt.

Det er et krav at de deltagende både har gyldigt klassebevis og at ejer er medlem af specialklubben.
Disse krav vil blive checket af specialklubberne ved tilmelding og kræver derfor ikke dokumenteret
ved DM.

Stævnegebyr kr. 1100.-kr. samt øvrig betaling via
Danske Bank Faaborg Reg.nr. 3588 Konto
3588051811.

Stævnegebyret dækker tilmeldingsgebyr samt morgenmad og madpakker for hele besætningen
torsdag, fredag og lørdag.

Tilmelding og indbetaling af stævnegebyr skal være Faaborg Sejlklub i hænde senest 7. juli 2006.
Ved efteranmeldelse vil der blive opkrævet et gebyr på 200kr.

Havneplads fra onsdag til søndag er inkl. i gebyr. (Se mere herom under pkt. 10)

3. BANE

Op/ned bane med krydsmærke / kickmærke og gate som bundmærke, med målgang på sidste læns.

Banen udlægges på Faaborg Fjord ca. 1 sm fra havnen, alternativt i Hanse Bugt ca. 4 sm fra havnen.
Det tilstræbes at banen bliver med 3 opkryds og 3 lænseben.  

4. MÅLING OG KONTROL

Onsdag kl. 16.00 - 18.00 er der kontrol af både, udstyr og sejl.

Kontrol af både, udstyr og sejl i henhold til klubbernes klasseregler. Kontrolmåling af L23 sejl vil
foregå i sejlklubbens klubhus. Alle L23 sejl skal bære L23 Klubbens stempel før de benyttes ved DM.

Målekontrol i henhold til DS' måleregulativ, samt kontrol af både og udstyr kan forekomme både før,
under og efter stævnet.

5. REGISTRERING

Bådene skal registreres i bureau inden onsdag kl. 19.00, hvor sejladsbestemmelserne udleveres.
Både, der ikke opfylder dette krav vil blive betragtet som ikke startet i første sejlads og vil blive
tildelt DNS.

6. ANTAL SEJLADSER

Der forsøges gennemført 3 sejladser på hver sejladsdag - i alt 9 sejladser a'  1 – 1½ times varighed,
hvoraf en sejlads må fratrækkes såfremt 5 eller flere sejladser bliver gennemført.
Stævnet har DM status når 4 sejladser er afviklet - herefter vil reservedag ikke være relevant.

7. POINTSYSTEM

Lavpointsystem, tillæg A.

8. BUREAU

På kontoret i Faaborg Sejlklub’s klubhus.

Åbningstid onsdag kl. 16.00 til kl. 19.00

Åbningstid om morgenen torsdag til lørdag kl. 08.00  til 08.30, evt. søndag: se opslag lørdag.

Åbningstid efter dagens sejlads afhænger af antallet af protester, se derfor opslag.

Stævnets officielle opslagstavle er placeret på klubhuset.

9. PRÆMIER

For hver 5' tilmeldte. Herudover DS' DM-plaketter til nr. 1, 2 og 3 for 806 og L23.
Ligeledes sejler 806 og L23 om specialklubbernes vandrepræmier.

10. SØSÆTNING - HAVNEPLADS.

Søsætning onsdag med mobilkran kl. 14.00 til 16.00
Optagning lørdag med mobilkran kl. 16.00 til 18.00
Tilmelding hertil - som er gratis - skal ske samtidig med tilmeldingen.

Havnens mastekran kan frit benyttes.

Faaborg Havn har en håndbetjent kran som kan benyttes til isætning og optagning af både
på andre tidspunkter.
Ved brug af denne kran skal man forhånds bestille nøgle til denne.
Gebyr 50 kr. pr udlån af nøgle.
Denne kran må IKKE benyttes til rengøring af bunden.
Henvendelse: Faaborg Havns havnefoged åben dagligt 7 - 17. Telefon: 62611687.

Deltagernes både kan ligge vederlagsfrit i Faaborg Marina fra onsdag til søndag.
Bådene forsøges samlet ved Faaborg Sejlklub’s bro.
Brug af havnen ud over denne periode hvor Faaborg Sejlklub ikke kan anvise gratis plads,
skal man benytte anvist plads af havnefogeden og afregne med denne..

11. INDKVARTERING - TELT OG CAMPING.

Der vil være mulighed for opstilling af telte på grønt område ved Slagteriet og campingvogne
henvises til øvrige landarealer.

12. ANSVARSFRASKRIVELSE.

Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko.
Faaborg Sejlklub påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald,
der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet

Med sejlerhilsen Faaborg Sejlklub.Hvis man vælger DM-tilmelding pr. brev direkte til
Faaborg Sejlklub skal denne indeholde følgende:


BENYT VENLIGST BLOKBOGSTAVER

Bådtype - sejlnummer.
Bådnavn.
Ejers navn.
Rorsmand navn / klub / nationalitet
Ejer - låners adresse.
Telefon og E-mail adresse.
1 Gast navn / klub / nationalitet.
2 Gast navn / klub / nationalitet.
Ønskes brug af gratis mobilkran onsdag: JA / NEJ
Ønskes brug af gratis mobilkran lørdag:  JA / NEJ
Ønskes køb af L23 T-shirts a 75 kr. antal og størrelse.
Ønskes køb af DVD fra DM 2007 a 150kr. antal

Bemærk:
Tilmeldingsblanket til, grillaften, grydeaften og festaften skal også udfyldes,
såfremt man ønsker at deltage i disse arrangementer.
Betaling herfor skal ske ved tilmeldingen.
Morgenmad og madpakker er indbefattet i stævnegebyret.

Undertegnede bekræfter hermed rigtigheden af ovenstående tilmelding og er indforstået
med at være underlagt de regler der gælder ved denne kapsejlads:

Tilmeldingen og betaling skal være Faaborg Sejlklub i hænde senest den 7. juli 2007.
Efteranmeldelse vil blive opkrævet et gebyr på 200kr.

Dato: Underskrift:.......................................................................................ejer / låner

Sendes til:

Faaborg Sejlklub
Havnegade 17
5600 Faaborg

Det samlede beløb for startgebyr og spisning sendes til Faaborg Sejlklub
via
Danske Bank Faaborg Reg.nr. 3588 Konto 3588051811.

Denne formular kan også udfyldes og sendes via L23 Klubbens hjemmeside.

 

Tilmeldingsblanket til spisning.
Grydeaften torsdag, grillaften fredag og festmiddag
ved DM 2007 for Int.806, L 23.

Tilmelding og betaling skal være fremsendt sammen tilmelding til stævnet den 7. juli 2007.

NAVN ................. ... ..... ............. ............. ............. ....................................................................................

KLASSE ................. ... ..... ............. ............. ............. ............. SEJLNR. .................................................

Angiv antallet af personer, der ønsker følgende:

Grydeaften...... à kr. 100.- ............. torsdag .............            ............. stk..................I alt......................

Grillaften ........ à kr. 100,- ............. fredag .. .............           ............ stk..................I alt......................

Festmiddag ..... à kr. 150.- ………..lørdag... .............           ............. stk..................I alt......................

L23 T-shirts a kr. 75.-                                                            ..............stk..................I alt......................

L23 video på DVD a kr. 150.-                                               ..............stk..................I alt......................

Størrelse på L23 T-shirts angives her:__________________________________________________

Sendes til:

Faaborg Sejlklub
Havnegade 17
5600 Faaborg

Det samlede beløb for startgebyr og spisning m.m. sendes til Faaborg Sejlklub
via
Danske Bank Faaborg Reg.nr. 3588 Konto 3588051811.

 

Denne formular kan også udfyldes ved tilmelding via L23 Klubbens hjemmeside.