L23NYT nr.:1          RETUR
 

L23NYT nr.: 1 - 2007.

Formanden - Det er sjovt at sejle L23.

Indkaldelse til generalforsamling.
Forslag til ændrede klasseregler på generalforsamlingen 2007.
Klubaften i Vallensbæk den 1/2 med Theis Palm - referat og billeder.
Klubaften i Silkeborg den 6/2 med Theis Palm - referat og billeder.
 

Billede som pryder forsiden på dette L23NYT

Det er sjovt at sejle L23.

Der har netop været samlet 80 entusiastiske 23’sejlere til god underholdning og foredrag med Theis Palm, henholdsvis i Vallensbæk og i Silkeborg. Et par gode aftener hvor alle hyggede sig og havde det sjovt.

Nu er det snart forår. Sejlsæsonen kan begynde. Når vores sejlerkammerater på de store både planlægger at bruger en 3 – 4 weekender på slibning, maling, polering og vask, mødes 23’sejlere en lørdag formiddag med et par gaster til lidt hyggelig vask- og gnubberi. Søndag eftermiddag kan søsætning ske, masten sættes på og skuden er sejlklar. Det er sjovt.

Småture, langture, ferieture, kapsejladser !! Saml et par hoveder og se at komme ud over bølgerne. Der skal ikke så mange hænder til, og ikke så mange forberedelser. Det er sjovt.

Skal der købes reservedele til 23’eren koster de små dimser ikke "spidsen af en jetjager". Derfor er det sjovt at besøge bådudstyrsbutikken.

Når du sejler kapsejlads skal der ikke først samles et helt håndboldhold. Skipper og 1 gast eller 2, så er du med. Det er sjovt.

Sejler du så oven i købet i et af de områder, hvor der stiller mange 23’ere op til kapsejladser på de ugentlige aftenmatcher, så er det ekstra sjovt.

Vil du deltage i årets højdepunkt, Danmarks Mesterskabet, (det er højdepunktet for de kapsejlende 23’ere) er det samtidig økonomisk overkommeligt at være med. En god brugt båd, måske lidt nye sejl, måske sejle med de gamle, alt er muligt. Det er sjovt at være med.

At sejle L 23 er sjovt – OG BILLIGT. !

Per „Amok „ Nielsen, formand

TOP

             Indkaldelse til generalforsamling.

L23 Klubbens bestyrelse indkalder til generalforsamling lørdag den 31. Marts 2007 
i Faaborg Sejlklub's klubhus, Lillestrand 1, 5600  Fåborg.
 

                          
                           Faaborg Sejlklub hvor vi også skal mødes ved DM..

Generalforsamlingen begynder kl. 14.00   ( bemærk tidspunktet)

Dagsorden  ifølge lovene:

1.   Valg af dirigent.

2.   Konstatering af generalforsamlingens  lovlighed.

3.   Bestyrelsens beretning for det  forløbne år .

4.   Fremlæggelse af revideret regnskab.

5.   Indkomne forslag ( se bestyrelsens forslag andets sted i bladet).

6.   Bestyrelsens planer for det kommende års  aktiviteter.

7.   Budget for år 2007.

8.   Fastsættelse af kontingent.

9.   Valg i henhold til lovene punkt 9

      A.  Valg af Næstformand ( Morten Thomsen villig til genvalg )

B.  Valg af suppleanter ( Hans Jørgensen  & Erik Toft  modtager  genvalg). 

10.  Valg af revisor og  revisorsuppleant  (Michael Nielsen D 68, revisor - 
 Hans Chr. Thorsen D 8, revisorsuppleant,  begge modtager  genvalg).

11.  Eventuelt.

Forslag  fra  medlemmer der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden Per Nielsen i hænde senest fredag den 16. marts 2007.

Vi starter men en hyggelig frokost kl.12,00, og opfordrer alle til at møde op og deltage. Klubben er vært med en øl og gratis kaffe, frokosten 3 stk. smørrebrød koster kr. 60,00. Herefter starter den ordinære generalforsamling kl. 14,00

Tilmelding kan ske til Per „ amok“ Nielsen per@L23.dk eller Povl Fisker povl@L23.dk .

TOP


Forslag til ændrede klasseregler generalforsamlingen 2007.

Regel som skal sikre minimumsvægt på batteri.

Eksisterende regler på området:

5.1.06 Typegodkendte lanterner der er funktionsdygtige i mindst 12 timer,
           disse skal være i overensstemmelse med søfartsreglerne.

6.6.01 Deplacementet for den komplet færdige klassebåd inkl. skrog, overbygning, aptering,
           køl og ror samt beslag; men uden sejl, batteri, mast, bom, spilerstage, stående- og
           løbende rig samt udrustning er min. 1422 kg. fra byggenummer 351. Deplacementet
           for både med byggenummer før 351 skal efter DS handicapregel i målekondition være
           min. 1540 kg.

Bemærkninger: Disse to forskellige vægtangivelser har fået nogle sejlere til at tro, at der er
                          forskellig vægt på både før og efter byggenummer 351 hvilket ikke
                         er tilfældet. På det tidspunkt hvor 351 skulle bygges lavede DS om på den måde
                         man angav vægten på en båd.
Nu blev vægten angivet med rig og udstyr.

6.6.04 Tillæg for sejl og udrustning i.h.t. DS`s handicap måleregel er 47 kg.
           Øvrig vægt på batteri er 20 kg. og rig 51 kg.

Forslag til ændring af teksten i regel 6.6.04.

6.6.04 Tillæg for sejl og udrustning i.h.t. DS`s handicap måleregel er 47 kg.
           Øvrig anslået vægt er på batteri 20 kg. og rig 51 kg.
           Minimums vægt på batteri skal under klasseløb være 12 kg.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regler som vi kan undvære.

Nuværende regel:
2.4.06 Pantry skal være udstyret med vask og kogeapparat.

Forslag: Regel 2.4.06 udgår.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvad kræver / anbefaler ISAF typisk ved banesejlads om dagen
tæt på land (Cat. 5).

Det inspirerer til et forslag om at mindske kravet til udstyr om bord ved
banesejlads (DM).

Vores nuværende regel:

5.1 MINIMUM SIKKERHEDSKRAV  (forslag - bibeholdes / ændres)

5.1.01 1 stk. lænsepumpe eller 1 pøs på 8 l.

5.1.02 1 stk. anker min. vægt 7,50 kg.

5.1.03 1 stk. ankerline min. diameter 10 mm. og længde min.30 m.

5.1.04 1 stk. rednings- eller svømmevest pr. person om bord (DVN-godkendt)

5.1.05 1 stk. livline. (DVN-godkendt).

5.1.06 Typegodkendte lanterner der er funktionsdygtige i mindst 12 timer,
           disse skal være i overensstemmelse med søfartsreglerne.

5.1.07 1 stk. nødhjælpskasse.

5.1.08 1 stk. kompas af skibstype.

5.1.09 Værktøj til frigørelse af riggen. Wiresaks eller nedstryger med highspeed-klinge.

5.1.10 1 stk. tågehorn.

Nuværende regel som ISAF ikke stiller krav om:

5.1.11 1 stk. radarreflektor placeret på agterstaget min. 2 m. over hækken.

Forslag: Regel 5.1.11 udgår.

Nuværende regel som ISAF ikke stiller krav om:

5.1.12 Nødsignaler: 2 stk. røde faldskærmsblus og 4 røde håndblus, samt 4 stk. hvide
håndblus eller signalpistol med hvide patroner.

Forslag Regel 5.1.12 udgår - og erstattes evt. med :

5.1.12 Ethvert krav fra en arrangør om sikkerhedsudstyr under en kapsejlads skal overholdes. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ny regel, som kun tillader, at man benytter ét stel sejl under
DS Danmarksmesterskab
.

Forslag til ny regel:

4.5.03     Under DS Danmarksmesterskab må man kun benyttes ét stel sejl.
               Inden mesterskabets start skal man oplyse om, hvilke sejl man vil anvende.
               Dette gøres ved at oplyse det nummer, som er angivet på den blå DS-knap i det
               pågældende sejle. Dette stiller krav til, at alle benyttede sejl skal bære en blå
               knap fra Dansk Sejlunion.
               I tilfælde af sejlhavari, hvor et sejl tabes eller beskadiges, mere end det kan repareres,
               kan protest- og/eller kapsejladskomiteen tillade en båd at anvende sejl, der ikke er
               opført på sejllisten før starten på stævnet.
               Sådanne sejl, skal være forhåndsgodkendt i overensstemmelse med DS’s sejlmåling og
               være kontrolmålt og godkendt af L23 Klubben.
               Dommerbåden skal orienteres om brug af reservesejl før disse benyttes. Umiddelbart efter
               dagens sejlads skal det beskadige sejl og reservesejlet forevises protest- og/eller
               kapsejladskomiteen for godkendelse.

Bemærkning:
               Denne regler bør først være gældende fra sæsonstart i 2008.

Bemærkninger: Nogle sejlere benytter stadig ældre sejl godkendt med et DH- eller
                        Scancap stempel og skal derfor have monteret en blå knap enten af
                        en sejlmager eller en klubmåler.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOPKlubaften i Vallensbæk.
Trim og taktik med Theis Palm - referat og billeder.

Afholdt den 1 februar..
33 sejlere repræsenterende 22 både var mødt op til, hvad der blev en lang aften, hvor Theis fortalte om hans erfaring med L23, samt hvad der er af nyheder indenfor sejlmagerbranchen. Efter en pause, hvor vi spiste og så afslutningen af VM håndboldkampen mod Polen på storskærm, fortsatte Theis med at øse ud af hans erfaring omkring taktik.

 

Vores formand Per "Amok" bød Theis Palm, som er ansat hos North Sails, velkommen.
Theis kunne berette, at vores rig er meget lig riggen på en Soling, hvilket gjorde, at han kunne bruge megen af hans erfaring herfra og overføre det til L23.
  
Mastetrim:
Som udgangspunk bør salingshornene monteres, så de peger 4 grader bagud. Det gør, at jo mere man spænder topvanterne,  jo mere lige mast opnår man og omvendt, jo mere slægt topvant jo mere mastekurve. Hvis man måler mastekrumningen i forhold til mastelængden, bør den ikke overstige 8%. Generelt skal masten være så lige som muligt for at give en stiv rig.
Som udgangspunkt for at få trimmet masten optimalt, skal man før denne sættes, trække forstag og topvanter ned langs masten og påføre disse et mærke ud for øverste kant af mærket på masten ved bommen. Alle kapsejlende både skal have to mærker på masten - Et ved overkanten af bommen og et i mastetoppen hvortil storsejlet må trækkes. Som udgangspunkt, er mærket ved bommen 61 cm over ruffet ved mastefoden. Hvis dette mål er anderledes, skal man kompensere for dette i det efterfølgende. Mærket på forstaget benyttes nu til at justere forstagets længde. Afstanden, mellem mærket og midt bolt hvor forstaget fæstnes i stævnbeslaget, skal være 1,42 m. Masten skal stå i mastesporet, så afstanden mellem forkant mast og midt bolt i stævnbeslaget er 2,81 m. Hermed er udgangspunktet for mastehældningen rigtig. Mærkerne på topvanterne benyttes til at checke, at masten står lige i båden. Der måles fra mærket til dæk i begge sider. Denne målemetode er mere nøjagtig, end hvis man bruger storsejlsfaldet til at måle afstanden fra mastetoppen og til de to røstjern i begge sider.
Theis er kommet frem til, at topvanterne skal spændes, så rigspændingsmålingen viser 22. Se North Sails trimguide for L23, når det drejer sig om konkrete mål ved brug af deres sejl. Deres vejledning er ud fra, at salingshornene er 62 cm fra mast til inderside af topvant. Andre både kan godt have længere salingshorn, og skal derfor sejle med en mindre rigspænding.
Husk at jo mere lige mast man sejler med, jo mere stiv og stabil er denne !
Genuatrim:
Genuaen skal trimmes, så ticklers i top og bund ved forliget bevæger sig synkront, når man går for højt eller lavt til vinden. Genuaen skal skødes, så denne er 10-15 cm fra salingen (salingshorn 62 cm). For løbende at kunne checke genuaens trim, kan et vindue i storsejlet være en hjælp, så kan man se afstanden mellem genua og saling gennem dette på kryds.
North Sails trimguide viser afstanden fra forstag til skødevognen. Dette mål er, hvis man benytter en 5cm lang sjækkel i genuaens halsbarm. Genuaen skal slutte helt til dækket for at opnå maksimalt tryk på sejlet i bunden. Generelt sejler Theis med en relativ flad genua i bunden.
Storsejlstrim:
Generelt skal enden af øverste sejlpind altid være parallel med bommen. I hård vind kan man hive kickingen, for at krumme masten i bunden og dermed flade bunden af storsejlet. Husk at slække kickingen før man gå på læns. For hård sat kicking kan overbelaste bom og bombeslag på masten unødigt meget på slør. På slør skal kickingen sættes, så agterst del af øverste sejlpind igen er parallel med bommen.
Theis har anskaffet en skødebro, som benyttes meget på H-både. Den har løjgangen mellem kistebænkene; men højere end disse. Storsejlet skal trimmes, så bommen holdes lige i båden (centerlinien). Tovværket til hækstagstrimmet skal mærkes, så man hurtigt kan finde rette trim, når man skal sejle på kryds.
På bommen kan man fastgøre en lang pose til spilerbommen. Hvis posen er lukket i enden ved bomnokken, behøver man ingen beslag ved masten. En enkel og genial løsning.

  

Sejl og sejldug:
Efter en masse spørgsmål ang. trim fortalte Theis om hvad der var af nyheder indenfor L23 sejl.
Pentex er en polyesterfiber, som er ekstruderet, hvilket gør fiberen mere formstabil. For og imod Pentex kunne Theis fortælle, at Pentex kryber med tiden hvilket gør, at den er mindre holdbar en almindelig polyester mylar.
Der er kommet en ny flexdug på markedet. Den har tråde i flere retninger, som gør at den er velegnet til sejl skåret i cros-cut. (vandrette baner). Herved kan man lægge facon ind i flere baner end ved radialsyede sejl. Denne dug kræver at samlingerne af dugbanerne skal være stabil. Ligeledes er den baseret på Pentex, og man skal ikke forvente at den er mere holdbar end denne..

Taktik:
Theis gennemgik en række episoder, som er relateret til sejlads på en op og nedbane. Der blev snakket en del om fordele og ulemper mht placering på banen. Hvis man sejler på layline, er man låst hvis vinden drejer, medens en placering inde i banen giver flere taktiske muligheder. På læns skal man være opmærksom på, at her springer vinden også, og man skal huske at bomme på disse vindspring. Hvor plat man kan / skal sejle brugte Theis sin vindex. Han anbefalede, at man sejlede så vindexen var en anelse indenfor mærkerne, når disse er justeret til krydssejlads.
Med hensyn til start skal man før denne checke linien for evt. fordel i enderne. Hvis man starter i en ende med fordel, giver det større fordel, end man umiddelbart skulle tro.
På kryds skal man vende hurtigere på vindspringene end ved mindre vind.
Følg med i vejrmeldingerne op til en sejlads. Check søkortet og om der er specielle stømforhold der gør sig gældende. Ligeledes skal man sejle ud i god tid for at få en fornemmelse af vinden, og om den har en "rytme" med vindspring.
Find ud af hvilket gatemærke, der er fordel ved. Prøv at planliægge at nedtage spileren i den side, hvorfra den skal sættes næste gang. Prøv at se, om der er mere vindtryk på en bestemt del af banen.
Før start kan man sejle frem og tilbage på linien for at finde en evt. fordel. Under denne sejlads, kan man også få en ide om, hvor hurtigt man sejler, så man kan time sin start. Start hellere lidt i læen af de både, som har fordel frem for at starte i anden række.
Hvis der er læ fordel, kan man mange gange med fordel starte på BB, idet der ofte findes et hul blandt de SB startende, så man hurtigt kommer i fri vind. Hvis startlinien er neutral, skal man beskytte sin læ, ved at luffe de luv både og bremse disse, medens man får et hul i læen, hvori man kan accelerere båden i startøjeblikket. På samme måde kan man undgå en båd som presser i læen. Hvis man har fri vind efter start, skal man gå højde for at presse de luv både. Hvis man ikke kommer med i starten, kan man med fordel vende bagom de startende både. Dette giver ofte en rum vind, og man har mulighed for hurtigt at finde fri vind igen.
På kryds skal man ikke forsvare sig ved at vende når den bagved kommende båd vender. Man skal selv have check på vindspringene og vende på disse. Hvis ikke risikerer man, at den angribende både kommer nærmere. Man skal ikke genere en båd, hvis man ønsker denne skal følge med.

Således blev det en givtig aften for de mange sejlere, som var mødt op. Per "Amok" afsluttede med, at takke Theis for det arbejde han havde lagt i arrangementet, som rigeligt blev illustreret med L23 billeder.
Hermed også en tak til Theis for, at vi i klubben kan benytte hans viden og anvisninger på trim.


 

I pausen hvor alle forsynede sig med mad og drikke, fortalte Per om de tiltag, som var tænkt i den kommende sæson.
De blev uddelt sedler hvorpå man kunne tilkendegive hvornår, det var bedst at afvikle DM. Resultatet vil overvejes i bestyrelsen.
Ligeledes gav 12 både til kende, at de vil deltage ved det kommende DM i Faaborg. Tilsvarende vil komme efter mødet i Silkeborg den 6/2.

I år vil der i Vallensbæk blive sejlet Fedtmule Cup. 20 maj.
Deltagere vil kun være sejlere, som måske mangler erfaring i kapsejlads. Det vil under sejladserne være muligt at få en erfaren kapsejler om bord, som så vil give gode råd undervejs. 

                                                                                                     Danmark førte endnu !!

Referent Hans D140.

TOP

 

 

Klubaften i Silkeborg.
Trim og taktik med Theis Palm - referat og billeder.

Billeder fra en herlig klubaften hvor besøgstallet blev større end på djævleøen.


Theis gennemgik L23 riggens trim.         Uden mad og drikke.....


 Her ses Theis bud på en skødebro..                    

Klubaften i Silkeborg den 6. februar 2007.

Det var med en hvis spænding vi så frem til klubaften med Theis Palm. Jeg tør sige at spændingen blev afløst af en stor glæde ved først, at se så mange fremmødte, og efterfølgende en rigtig god oplevelsesaften med ”nyt  stof” til eftertanke serveret af Thies Palm, som skal roses for på sin pædagogiske måde at formulere sin store viden på.

Men før det havde deltagerne taget godt fra af det lækre tag selv oste og pølsebord med rødvin og senere kaffe.

Der var 20 både repræsenteret og i alt var der mødt 45 personer inkl. Theis. Ud over Formand og Næstformand fra Vallensbæk, havde Karl Karlsen D 21 Mobeka, Køge fundet vej til Silkeborg, som for den lange køretur blev belønnet med en stor flaske moderne Mikrobryg øl.

Fra Fyn havde Mike Rasmussen D 24 Tøsen taget besætningen med. Fra Sønderjylland ankom også Dan List Jensen  D 174 Tiny sammen med sin unge besætning. Resten af deltagerne kom fra det Østjyske område.

Theis Palm havde i lighed med klubaftenen den 1. Februar Vallensbæk forberedt et veltilrettelagt program i Power Point, som blev sendt fra den bærbare op på filmlærredet.

Theis udleverede samtidig en L23 trim guide til alle deltagere, så man også havde noget at tage med hjem. Men den som udgangspunkt gennemgik vi meget grundigt hvordan vort ”mastetrim” kunne/bør være. Senere gik vi over til hvorledes dette maste trim påvirker sejlgarderoben. Noget jeg bl.a. bed mærke i var, at der på genuaens nederste  2 meter er meget stor turbolæns, hvorfor det er vigtigt at sejlets underlig går helt ned til dækket. En anden ting jeg personlig vil overveje er, at få en ”pose” til anbringelse af spilerstagen i lighed med den Theis havde lavet på ”hans kones L23’r”.

Se en mere detaljeret gennemgang af Hans Jørgensens referat fra den 1. februar, som svarer godt til hvad vi også oplevede i Silkeborg. 

Theis blev spurgt om hans CV som sejler.. det fik vi så, det er bare helt vildt hvad den mand har opnået af resultater på vandet – VM, DM, Europamester, Nordiske mesterskaber, og mange andre titler, det må siges, at han har noget og kan give videre af, det er vi glade og taknemlige for. Han lovede at vende tilbage med mere om taktik e.c.t, hvilket vi takkede ja til, og vil se frem til ved en senere lejlighed. 

Det er min fornemmelse at alle deltagere i lighed med mig fik en rigtig god aften, med noget i bagagen til den kommende sæson.

På L23 Klubben og Silkeborg Kredsens vegne.

D 169 Pi’r - Povl.

TOP