L23NYT nr.:2 
        RETUR
 

L23NYT nr.: 2 - 2007.

Formandens klumme.
Ændring af klasseregler vedtaget på generalforsamlingen 2007 i Faabprg.
Ændrede målemetoder for forsejl og spiler er indført af Dansk Sejlunion.
Referat fra generalforsamlingen 2007.
Indbydelse og tilmelding til DM.
Fyn Cup 2007.

Så går det løs i Skanderborg i Pinsen..Da jeg sad og skrev denne klumme en dag i maj måned, ringede en jæger-ven jeg har.

"Er du klar over, det snart er d. 16. maj" -
"16. maj ?? og hvad så ??" –
" Så går sommerjagten ind på råbukke, det er næsten lige som juleaften".

Foråret er over os………..
Kolonihavefolket har sået de første radiser, og er allerede begyndt at hive i de små spirer der kommer op af jorden.

Golferne har smidt overtøjet, taget baggen og køllerne ud af skabet, og render rundt på en stor græsplæne og leder efter en lille hvid kugle.

Campingfolket har fået vasket campinghabitten, og har allerede været på de første 3-4 weekendture i ind- og udland.

Lystfiskerne er færdige med at binde vinterens sidste fluer, og står der i solnedgangen med stang og snøre. Med håbet om i år endelig, at få det bedste hug og den største fisk.

- OG SEJLSÆSONEN ER LIGE STARTET - DET ER NÆSTEN SOM JULEAFTEN

I år skal vi bruge båden meget, det bliver en fantastisk sommer. Der skal sejles små aftenture, weekendture, sommerferie og lidt aftenkapsejlads – det bliver en rigtig god sæson.

Det er efterhånden en del år siden, der har været afholdt L23-træf, der ikke havde noget med kapsejlads at gøre.

Det skal der nu laves om på ! Claus Falck fra D 399 Lommelærken, Nivå har taget initiativ til, at der bliver arrangeret fællestur til Flakfortet i Øresund. Det bliver den første weekend i september. Et par dage med grill, øl, rødvin, og hyggesnak omkring vores dejlige skiv – måske et par små lege og konkurrencer, og ikke ret meget om kapsejlads.

Med det antal L23-ere der ligger i Øresund og Køge Bugt, må dette blive et velbesøgt arrangement. Afsæt allerede nu den første weekend i september.

Jeg glæder mig meget til juleaft …… sejlsæsonen.

God vind fra

Per "Amok".

Referat fra L23 Klubbens generalforsamling
den 31/3/2007
i Faaborg Sejlklub.

 

I alt 9 fremmødte medlemmer.

Formand Per " amok" Nielsen byder velkommen til dette års generalforsamling, og foreslår som:

Pkt1. John Gunn fra Fåborg Sejlklub, som dirigent, som vælges med applaus uden modkandidat.

Pkt. 2. Dirigenten takker for valget, og konstaterer generalforsamlingens lovlighed i.h.t. vedtægterne. Og går herefter til næste punkt på den udsendte dagsorden.

Pkt. 3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for 2006

Siden generalforsamlingen den 18 marts 2006 i Vallensbæk:

Medlemsstatus.

Vi er i alt 234 (221) medlemmer. Heraf er der 193 (186) aktive og 41 (35) passive. Medlemmerne udgør et stabilt antal. Det er godt at baserede det fremtidige arbejde i L23 Klubben på.

Sportslige aktiviteter.

Udover det årlige DM har der været afviklet 5 større arrangementer. Det er Kredsmesterskab i Kragenæs i maj måned, Pinsestævne i Skanderborg, Classic Fyn Rundt fra Kerteminde i juni måned, Tune Up Cup og kredsmesterskab i Vallensbæk også i juni måned og Kredsmesterskab i Silkeborg i september måned.

Dette at flere køber trailere til deres både gør, at felterne i disse arrangementer bliver med deltagere fra hele landet.

Der har i alt deltaget 31 mandskaber.

Derudover har der været sejlet aftenmatch hver uge lokalt ude i landet.

Det årlige DM blev afholdt i Vallensbæk. Der var 24 startende både.

Der var ikke så meget vind. I alt blev afviklet 7 sejladser og en værdig danmarksmester blev fundet i Theis Palm og besætning. Som sædvanlig var der lodtræknings-sponsorpræmier til alle. De store præmier blev vundet med et sejl fra Euro-Sails til D 52 Virus og en gavecheck til North-Sails til D 281 Zeppo.

Moleræs og aftersailing var som sædvanligt på højt L23 niveau alle dagene.

I forbindelse med vore vinteraktiviteter blev der lavet en brugerundersøgelse om tidspunkt for afvikling af det årlige DM. Bestyrelsen havde spurgt medlemmerne om det var ønskeligt at flytte arrangementet til en anden periode. Det blev et klart svar fra medlemmerne – der er overvejende tilslutning til at DM forsøges afviklet i uge 30.

Per opfordrede til at læse mere om alt dette på L23 Klubbens flotte hjemmeside.

L 23 træf.

Træfaktiviteten har været lille. De sammenkomster der har været, har primært været af lokal art, eller været omkring kapsejladser.

Medlemsarrangementer.

78 sejlere var mødt op til medlemsarrangement i februar måned. Først i Vallensbæk og senere i Silkeborg. Theis Palm fortalte på en god og levende måde, om hvordan man trimmer L23 til at vinde et DM, og om sine mange andre oplevelser i sejlsporten.

Et par gode og hyggelige aftener.

Som sagt med 78 deltagere, der repræsenterede 42 både, og første gang i de år disse arrangementer har været lavet, med flere deltagere i Silkeborg end i Vallensbæk – godt gået jyder.

Dimsekassen.

Igennem klubben sælger vi div. mindre tilbehørsdele, primært noget der ikke kan skaffes andet steds fra. Flere både har fået monteret centerløft – og på klubbens hjemmeside er der en udførlig vejledning i hvordan arbejdet udføres. Dimsekassen passes af Erik og Gitte fra D 15 Tria.

Bådhandler.

Prisen på en god L23 ligger mellem 40 og 80.000 kr. Den store aktivitet i klubben gør, at de både der bliver sat til salg hurtigt bliver "hevet ned af hylderne". Den store aktivitet gør også, at der hele tiden kommer nye aktive sejlere til klassen.

Hjemmeside og klubbladet L23 Nyt.

Disse to aktiviteter styres godt og professionelt af Hans og Povl. Begge dele er en medvirkende årsag til, at vi fremstår som en interessant og aktiv bådklasse.

Bådudstilling.

Vi har i en årrække deltaget i bådudstillinger i Jylland og i København.

Forårets udstilling var i Fredericia. Da der ikke var plads til en hel båd på det areal vi fik stillet til rådighed, valgte vi ikke at deltage i 2007.

Bestyrelsens beretning blev godkendt med applaus.

Pkt. 4 Klubbens kasserer fremlagde herefter det reviderede regnskab, som viste et realiseret underskud på kr. 4.163, mod et budgetteret underskud på kr. 11.800, hvorfor årets resultat blev bedre end forventet, og indtægter og udgifter stortset gik op. Balancen viste at klubben har aktiver for kr. 47,800.

Da der ikke var indvendinger i mod regnskabet blev det vedtaget med applaus.

Pkt. 5. Indkomne forslag. Der var kun indkommet forslag fra bestyrelsen på forslag til klasseændringer.

Ændring af teksten i regel i 6.6.04 er nu som følger…Tillæg for sejl og udrustning i.h.t. DS‘s handicap måleregel er 47 kg. Øvrig anslået vægt på batteri er 20 kg. og rig 51 kg. Minimum vægt på batteri skal under klasseløb være 12 kg. Blev vedtaget.

Regel 5.1.11.1 udgår. Vedtaget

Regel 5.1.12 udgår. Vedtaget

Regel 2.4.06 udgår. Vedtaget

Ny regel 4.5.03. Vedtaget i følgende ordlyd:

Under L23 klassemesterskab må man kun benyttes ét stel sejl. Inden mesterskabets start skal man oplyse om, hvilke sejl man vil anvende. Dette gøres ved at oplyse det nummer, som er angivet på den blå DS-knap i det pågældende sejle. Dette stiller krav til, at alle benyttede sejl skal bære en blå knap fra Dansk Sejlunion. I tilfælde af sejlhavari, hvor et sejl tabes eller beskadiges, mere end det kan repareres, kan protest- og/eller kapsejladskomiteen tillade en båd at anvende sejl, der ikke er opført på sejllisten før starten på stævnet. Sådanne sejl, skal være forhåndsgodkendt i overensstemmelse med DS’s sejlmåling og være kontrolmålt og godkendt af L23 Klubben. Dommerbåden skal orienteres om brug af reservesejl før disse benyttes. Umiddelbart efter dagens sejlads skal det beskadige sejl og reservesejlet forevises protest- og/eller kapsejladskomiteen for godkendelse. (DENNE REGEL ER FØRST GÆLDENDE FRA 2008)

Pkt. 6. Bestyrelsens planer for det kommende års aktiviteter.( i konstruktivt samarbejde de mest aktive kredse, som er nærmere specificeret på side 9, „ aktiviteter 2007"

Pkt. 7. Det fremlagte budget blev gennemgået af kasseren, og vedtaget, dog med denne tilføjelse:

Skanderborg (matchrace) bevilges 1000,00 på kontoen træf

Vallensbæk (L23 Tune-up) bevilges 1000,00 på kontoen træf

Silkeborg (Åbent kredsmesterskab) bevilges 1000,00 på kontoen træf.

Således at udgiftskontoen herefter er øget til kr. 6.500.

Budgettet blev herefter vedtaget af generalforsamlingen.

Pkt. 8. Fastsættelse af kontingent. Nuværende kontingent kr. 200,00 for aktivt medlemskab, kr. 100,00 for passivt medlemskab blev vedtaget uændret.

Pkt. 9. Valg i henhold til lovende:

Næstformand: Morten Thomsen D 281 genvalgt uden modkandidat med applaus.

Valg af suppleanter Hans Jørgensen D 140 & Erik Toft D 15, begge modtog også genvalg med applaus.

Valg af revisor Michael Nielsen D 48 blev genvalgt.

Valg af revisorsuppleant, Hans Chr.Thorsen D 8 genvalgt.

(Formand og Kasserer ikke på valg i 2007)

Pkt. 10 Eventuelt:

Robert D18 havde forud for generalforsamlingen bedt om dispension fra klassereglerne vedr. forstærkning af skrog ved mastefod. En udbedring som ikke var/er tilladt, hvilket han var også var blevet orienteret om. Dette emne bad Robert om få debatteret. Bestyrelsens afvisning blev gentaget og begrundet med at det kunne give ham en fordel, idet forstærkningen var ført langt op i begge skrogsider hvilket ikke er tilladt, men at bestyrelsen selvfølgelig havde forståelse for, at den udførte reparation havde været nødvendigt, men havde han rådført sig med bestyrelsen forud for reparationen, kunne han havde undgået den lidt kedelige situation.

Efter lidt debat om problemstillingen ebbede diskussionen ud og Mike Rasmussen, D 24 Tøsen havde et spørgsmål vedr. interessen for og få optaget en video ved det kommende DM i Fåborg, som efterfølgende skulle kunne erhverves på en DVD til ca. 150 kr. Forsamlingen fandt det var en god ide, og bad ham arbejde videre på det.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og gav ordet til formanden, som var tilfreds med afviklingen og takkede Fåborg Sejlklub for lån af klubfaciliteter til afholdelsen af generalforsamlingen, og udtrykte på glædeligt gensyn til DM i Fåborg i uge 30.

Referent

Povl Fisker D 169 Sekretær.

Den 10.maj 2007.

 

Ændring af L23 klasseregler 2007.

Nuværende regel:
6.6.04 Tillæg for sejl og udrustning i.h.t. DS`s handicap måleregel er 47 kg.
           Øvrig vægt på batteri er 20 kg. og rig 51 kg.

Bemærk: Reglen ændres til følgende for at sikre en minimum vægt på batteri.:

6.6.04 Tillæg for sejl og udrustning i.h.t. DS`s handicap måleregel er 47 kg.
           Øvrig anslået vægt er på batteri 20 kg. og rig 51 kg.
           Minimums vægt på batteri skal under klasseløb være 12 kg.


Nuværende regel:
2.4.06 Pantry skal være udstyret med vask og kogeapparat.

Bemærk: Fremover stilles der ikke krav til vask og kogeapparat så:

Regel 2.4.06 udgår.

Nuværende regel:
5.1.11 1 stk. radarreflektor placeret på agterstaget min. 2 m. over hækken.

Bemærk: Fremover stilles der ikke krav til radareflektor ved DM.

Regel 5.1.11 udgår.

Nuværende regel:
5.1.12 Nødsignaler: 2 stk. røde faldskærmsblus og 4 røde håndblus, samt 4 stk. hvide
håndblus eller signalpistol med hvide patroner.

Bemærk: Fremover stilles der ikke krav ved DM om at der skal være nødraketter og nødblus om bord.
Vi gør opmærksom på at man altid skal følge krav på dette område hvis angivet i sejladsbestemmelserne.

Regel 5.1.12 udgår.

Ny regel vedtaget:
4.5.03     Under L23 klassemesterskab må man kun benyttes ét stel sejl.
               Inden mesterskabets start skal man oplyse om, hvilke sejl man vil anvende.
               Dette gøres ved at oplyse det nummer, som er angivet på den blå DS-knap i det
               pågældende sejle. Dette stiller krav til, at alle benyttede sejl skal bære en blå
               knap fra Dansk Sejlunion.
               I tilfælde af sejlhavari, hvor et sejl tabes eller beskadiges, mere end det kan repareres,
               kan protest- og/eller kapsejladskomiteen tillade en båd at anvende sejl, der ikke er
               opført på sejllisten før starten på stævnet.
               Sådanne sejl, skal være forhåndsgodkendt i overensstemmelse med DS’s sejlmåling og
               være kontrolmålt og godkendt af L23 Klubben.
               Dommerbåden skal orienteres om brug af reservesejl før disse benyttes. Umiddelbart efter
               dagens sejlads skal det beskadige sejl og reservesejlet forevises protest- og/eller
               kapsejladskomiteen for godkendelse.


Bemærk: Reservesejl må ikke være om bord under sejlads, da reglen om at man kun må have et stel sejl om bord stadig er gældende. Denne nye regler er først gældende fra sæsonstart i 2008.

Vi gør opmærksom på, at alle sejl fremover ved DM skal være forsynet med en blå knap fra DS og kan ikke godkendes ved kun at have et DH- eller Scancap stempel i sejlet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dansk Sejlunion har ændret målepraksis på sejl.

Efter at vores klasseregler har været til revidering under sidste generalforsamling, har Dansk Sejlunion indført nogle nye begreber ved måling af sejl under DH-reglen 2007. Disse regler er baseret på international (ISAF's) målemetode som vi generelt vil følge. Hvilken betydning får det ved måling af L23 ??

JHW er indført ved  måling af forsejl. (største halvbredde)
Vores gældende regler for forsejl (genua) er at agterliget skal være ret eller konkav.
Fremover vil JHW ikke blive benyttet (har ingen betydning) hvis det er mindre end 0,5 x LP.
Indtil vi kan justere vores klasseregler fortolkes reglen således at JHW-målet ikke må forøge
vores DH-mål. Det vil sige max. 0,5 x LP = 0,5 x 4,12m = 2,06m.
Vi vil komme med forslag til en regel som angiver max.. for JHW på den kommende generalforsamling i 2008.

Symmetrisk spiler indføres et nyt mål SMG. (Bredde på halv højde).
SMW (max. bredde) kan formentlig på nogle spilere allerede være lig med SMG. Indtil videre fortolkes
reglen for måling af spiler således at SMG ikke må være større end SMW (6,20m).

Disse fortolkning vil gøre, at alle tidligere målte sejl stadig er i overensstemmelse med klassereglerne, og at
ingen nye sejl kan konstrueres, så de får fordel efter indførelsen af de nye målemetoder.

sejlerhilsen Hans D140.  hans@L23.dk

 

Nyt banebrydende indslag i Fyn Cup 2007 -
1...3 Juni 2007 start og mål i Bogense.


....ca. 20 både, fordelt på hele feltet - får en ‘sender’ ombord der jævnligt opdaterer positionen til nettet.....
Mange familiemedlemmer, -venner, -presse -og andre interesserede følger Danmarks største kapsejlads på nettet. I mange år har Fyn Cup gjort alt for at man kunne følge sejladsen på nettet: Flere meldepunkter -SMS’er- hurtige opdateringer af logbog på nettet i døgndrift mv. Det har gjort at man på rimelig vis kunne følge sejladsen. Men nu har FynCup/Bogense Sejlklub i samarbejde med Kyster Marine og Gemininorum aps udviklet er program der for første gang bliver vist på www.fyncup.dk. Ca. 20 både, fordelt på hele feltet, fra den største båd til den mindste, får en ‘sender’ ombord der jævnligt opdaterer positionen til nettet. På et kort, der kan ses på www.fyncup.dk, vil man kunne følge bådene, -hvor de er PT, og hvor de har været. Dette er et pilotprojekt som vi tester for første gang. Vi tror at det vil blive til gavn for alle kapsejladser fremover. Men på www.fyncup.dk. sker det for første gang. Følg med her!L23 er repræsenterer ved dette års Fyn Cup....
Mange L23 er trailende så mon ikke denne sejlads næste år er der hvor L23 viser flaget med egen start og kamp rundt om den dejlige ø.. L23 Klubben vil næste forår slå et slag for Fyn Cup med start fra Bogense.