L23NYT nr.:2          RETUR

L23NYT nr.: 2 - 2009.
 

Formandens klumme..
L23 Klubbens generalforsamling - referat, billeder og regnskabsopgørelse.
Kolding Bådelaug opruster med L23.

L23 DM indbydelse og sejladsbestemmelser under DM 2009.
Palby Fyn Cup fra Bogense 2009 - Povl Fisker skriver og fotograferer.
Brdr. Thybo Cup - Match Race i Skanderborg i Pinsen - resultat, billeder og referat.

Formandens klumme.

Skal du skrive en nekrolog over L23 Nyt ?? – var der en af mine gaster der sagde forleden.

NEJ ! – en nekrolog er noget man skriver om en afdød – og L23 nyt lever i bedste velgående, blot i en anden form fremover.

På generalforsamlingen i marts måned, havde vi fra bestyrelsens side, lagt op til debat om vort blads fremtid. Ikke fordi den nuværende "gamle redaktør" ikke længere vil lave bladet, men fordi udviklingen bliver mere og mere digital.

Med opbakning fra deltagerne i generalforsamlingen, har vi derfor besluttet, at dette L23 Nyt er det sidste i nuværende form.

Vi har jo en god og velfungerende hjemmeside og nyhedsstrømmen er konstant hver måned. (Medlemmer der ikke er tilmeldt hjemmesiden, vil få tilsendt nyhedsbrev efter behov.)

Det første L23 nyt i mine arkiver er fra 1980 – altså for 29 år siden. Mange ihærdige redaktører (ingen nævnt - ingen glemt) har siden fodret os med info om vores dejlige båd. Resultater, indbydelser, historier, gode idéer, trimtips, køb og salg og meget mere – noget der helt klart har været medvirkende til, at vores bådklasse stadig er så aktiv, som den er i dag.

Men, men - fremtiden er kommet til L23 Klubben.

Vi vil fremover udgive et årsskrift (en gang om året !!) med fortællinger om hvad er er sket foregående år og hvad der skal ske i det kommende år. Måske lidt mere bredt om vor bådklasse, måske med lidt mindre resultatlister, men lidt flere historier om oplevelser i L23, måske med ……. Ja hvem ved – jeg ved det ikke endnu ??

… jeg synes vi alle skal glæde os til det nye års-skrift for L23 Klubben.

… det kommer til at blive et levende aktiv for vor klub.

Go’ sommer og sejlerhilsen fra

Per "Amok"

 

 L23 Klubbens generalforsamling.

foto: Povl Fisker.

 

Fra årets generalforsamling i Nivå Bådelaug, som er årets arrangør af DM i august.


                                                                                      

Referat fra L23 klubbens ordinære generalforsamling.

Den 21 marts 2009, i Nivå Bådelaug's klublokale.

Udover bestyrelsen mødte der en del medlemmer frem. Vi mødtes i havnens restaurant ”Lagunen” hvor der til de fremmødte var bestilt smørrebrød. Der blev som sædvanlig hygget når L23 sejlere mødes. Kl 14, gik vi op på 1. sal hvor sejlklubben har sit klublokale og hvor generalforsamlingen skulle afholdes.

I.h.t. den udsendte dagsorden bød Per ”amok” formand bød velkommen og glæde sig over det pæne fremmøde.

Pkt. 1.            Valg af dirigent: Poul Shilling, D 82, blev foreslået som dirigent og valgt med applaus.

Pkt. 2.            Dirigents første handling var, at konstatere om generalforsamlingen var lovlig indvarslet, et poststempel på det seneste L23 Nyt godtgjorde dette, hvorefter han bad om de fremmødtes medlemsstatus, som ved en håndsoprækning, blev til 11 aktive og 5 passive medlemmer.

Pkt. 3.            Bestyrelsens beretning ved formand, Per Amok, D 176, Medlemsstatus.

Vi er i alt 228 (221) medlemmer. Heraf er der 180 (182) aktive og 48 (39) passive. Vi har en god og stabil medlemsskare. Det viser sig også, at når der skiftes ejere melder den nye sig som regel ind i klubben. Det må være fordi vi er en attraktiv og aktiv klub.

Sportslige aktiviteter

Udover det årlige DM har der været afviklet 7 større arrangementer.

I pinsen var der match race i Skanderborg. Der deltog 16 besætninger – det er vist noget af det største felt af kølbåde, der i Danmark kan samles til ferskvandssejlads. En helt speciel tak til Flemming og de andre fra Skanderborg der står for dette arrangement.

Bandholm lagde farvand til Kredsmesterskab for Storstrømmen d. 31. maj og 1. juni.

Fyn Cup fra Bogense startede som sædvanligt med flere L23 deltagere.

Fedtmule Cup i Vallensbæk blev afviklet d. 17. August.

L 23 Stævne og kredsmesterskab for Silkeborg Kredsen blev sejlet d. 27. – 28. september.

-         Og selvfølgelig skal der også lyde en tak til de L23 sejlere der har stået for disse arrangementer.

Der var planlagt et Tune Up Cup stævne i Vallensbæk i juni måned. På grund af kun 5 tilmeldte både – og alle var ”Tordenskjolds Soldater” – blev dette stævne desværre aflyst. Vi håber på mere aktivitet i år.

Som noget helt nyt lavede vi i juni måned også et firma arrangement for entreprenørvirksomheden NCC. Medlemmerne stillede 5 L23’ere til rådighed for de 12 fuldstændig uerfarne deltagere fra NCC. Ombord i hver båd var een skipper og NCC’s folk fik lov at styre. Der blev sejlet 5 intensive små kapsejladser. Det var sjovt for alle og NCC betalte et pænt beløb til L23 klubbens kasse for dette.

Det årlige DM blev afviklet i Kragenæs med 21 deltagere. Som sædvanligt holdt vi stævnet sammen med 806’erne. Der blev afviklet 9 sejladser og Theis Palm og besætning vandt som sædvanlig !!! – undskyld, de vandt for tredje gang i træk og er meget velkomne til at fortsætte sejrsrækken i L23 regi.

Det var et godt arrangeret stævne af Kragenæs Sejlklub, både i vandet og på land.

Vi glæder os til at komme igen om nogle år.

For anden gang blev der afviklet L23 Grand Prix. I løbet af 5 udvalgte stævner blev der givet point og fundet en samlet vinderbesætning for hele sæsonen. Der deltog i alt 33 både i dette.

Derudover har der været sejlet aftenmatch hver uge lokalt ude i landet.

Bådudstilling.

Vi har besluttet ikke at deltage i årets bådudstilling i Fredericia. Vi kan ikke få de muligheder der tidligere har været, med at kunne udstille en hel L23 med de fordele det giver. Derfor har vi i år sagt fra.

Medlemsarrangementer.

Vinterens klubaften blev afholdt i Vallensbæk. Arrangementet blev lavet sammen med 806 sejlerne. Vi havde besluttet at holde aftenen fri for lange foredrag. Det var en hyggelig komsammen omkring et oste bord, men med et par små indlæg fra nogle medlemmer. Der var 39 deltagere.

Dimsekassen.

Igennem klubben sælger vi div. mindre tilbehørsdele, primært noget der ikke kan skaffes andet steds fra. Flere både har fået monteret centerløft – og på klubbens hjemmeside er der en udførlig vejledning i hvordan arbejdet udføres. Dimsekassen passes af Erik og Gitte fra Køge. 

Hjemmeside og klubbladet L23 Nyt.

Disse to aktiviteter styres godt og professionelt af Hans og Povl.

Senere i dag skal vi tale lidt om bladets fremtid.

Volvo Race.

Og så er der jo Volvo Race rundt om jorden. Flere gale L23 sejlere har hele vinteren siddet foran PC’eren og dystet om at komme først jorden rundt. Der deltager omkring 180.000 ”både” fra hele verden. I L23 gruppen er der i alt 26 deltagere. Vi har på resultatlisten haft en enkelt båd i top 100 og flere i top 500. …………………..


Jeg vil gerne slutte med at sige tak til hele bestyrelsen for det gode og hyggelige samarbejde vi har.

Pkt. 4.            Fremlæggelse af revideret regnskab for 2008, kasserer Gitte, gennemgik det udleverede regnskab, med enkelte kommentarer til såvel indtægter som udgifter, i relation til budgettet. På indtægtssiden, som var større end budgetteret, skyldtes det en ekstraordinær indtægt i forbindelse med et arrangement afholdt i Vallensbæk for en virksomhed, hvor et par medlemmer havde stillet båd og sig selv til rådig en dag med sejlads og instruktion. Derudover et pænt salg til medlemmer af ”dimser”, blev indtægten næsten 10.000 større. På udgiftssiden landede det samlede beløb lige godt 3.000 under budgettet, hvorved regnskabet udviste et lille overskud på 1.720, i mod et budgetteret underskud på 10.700. På aktiv og passivsiden viste balancen, at klubben har et bankindestående på godt 47.000, og en lille kassebeholdning på 1.894, en lagerbeholdning af forskelligt ” merchandise” og ”dimser”, således viser godt 64.000. enkelte spørgsmål blev besvaret og regnskabet blev godkendt uden indvendinger. Kasseren fik herefter regnskabet godkendt med applaus. NB: Regnskabet kan læses på hjemmesiden, og vil blive vist i kommende L23 Nyt.

Pkt. 5.           Indkommende forslag: ønsket om en regelændringer. Bestyrelsens forslag om ændring af 4.2.06 blev vedtaget med følgende ordlyd,  4.2.06 Der tillades kun fast tovværksunderlig eller anden fast underlig fæstnet til bommen i min 1,90 m. længde.

vedr. Sejlføring under kapsejlads har forud for generalforsamlingen, har forslaget været drøftet i bestyrelsen (Morten er næstformand) . Forslag 1 fra Morten D 281,  blev ivrigt debatteret med argumenter for og i mod, som førte til at forslaget faldt med 7 stemmer imod og 4 for.
Forslag 2 også fra Morten, blev ligeledes ivrigt debatteret, Hans D 140, stillede et ændringsforslag til Mortens forslag, om at reglen defineres til kun at gælde ved DM og klassemesterskab, og dermed alle grandprixløb. Det kunne der derimod skabes enstemmighed om, og forslaget blev vedtaget med følgende ordlyd: 6.9.1 Sejladser under vores klassemesterskab (DS DM) må ikke startes i middel vindstyrke over 13 m/s.

Forslaget Næste forslag som var stillet, var om L23 Nyt’s fremtid, dog ikke en regelændring, idet Povl D 169, på bestyrelsens vegne havde stillet det forslag at: ændre udgivelse af L23 Nyt 4 gange om året til et L23 Årsskrift 1 gang om året, i en lidt flottere udgave med farver. Begrundelsen har været at finde i L23 Nyt’s 1. udgave i 2009, som i alt sin enkelthed går ud på, at stoffet i bladet de seneste år stort set er det samme som står at læse på www.L23.dk og derfor er kendt af de fleste medlemmer, som i forvejen benytter sig af klubbens hjemmeside. Da vi pr i dag råder over et stort flertal af alle medlemmers mail adr. til hvem der en gang om måneden udgår et nyhedsbrev om relevant L23 stof og kommende arrangementer. Emnet blev af de fremmødte ligeledes ivrigt debatteret, der var stor opbakning til det stillede forslag, dog var det Robert D18 imod, hans begrundelse var at det ville føre til, at klubben på sigt ville miste sin profil og overlevelsesevne. Han roste bladet og så helst at det kunne forsætte. Formanden bad dirigenten om en vejledende afstemning til bestyrelsen, som viste en stemme imod og resten for forslaget, hvilket bestyrelsen tager til efterretning. Der vil derfor efterfølgende ske dette at, næste og sidste L23 Nyt i nuværende udgave udkommer som planlagt i juni. Herefter vil alle arrangementer løbende kunne ses annonceret på www.l23.dk samt at der udsendes nyhedsbrev ca. en gang om måneden. Bestyrelsen vil så bruge resten af 2009, til at finde en ny form for udgivelse af L23 Nyt engang årligt som et Årsskrift der informerer om hvad der er sket det forgangne år, samt om de aktiviteter man planlægger og har kendskab til på udgivelsestidspunktet. Hans D 140 kunne oplyse, at der fra den seneste opfordring i L23 Nyt om, at meddele sin mailadresse til ”webmasteren”, allerede havde fået en del medlemmer til at reagere positivt og sendt deres mailadresse, hvorved klubben fremover sikrer flest mulige medlemmer løbende information om klubbens aktiviteter.

Pkt.6.             Bestyrelsens planer for det kommende år: Aktivitetskalender og planer for 2009. 

Match Race i Skanderborg i pinsen d. 30. maj til 1. juni.

Kredsmesterskab for Storstrømmen i Bandholm d. 5.-6.-7. juni. 

Arrangementer i Køge Bugt har vi besluttet at holde sammen med 806 sejlerne.

Fedtmule Cup d. 23. maj i Vallensbæk

Tune Up Cup (kredsmesterskab) i Vallensbæk d. 21. juni. 

DM i Nivå starter d. 12. August. Det er første gang vi holder DM i august måned. Det bliver lidt spændende at se hvor mange der kommer. 

L23 stævne (kredsmesterskab) i Silkeborg d. 26. – 27. september. 

L23 Grand Prix serien fortsætter. Følgende stævner tæller med i 2009:

Skanderborg, Bandholm, Vallensbæk, DM-Nivå, Silkeborg. 

Tirsdagssejladser for alle L23-ere (fra hele landet) i Køge Bugt i hele juni måned. Bådene ligger billigt i Vallensbæk Havn. 

DM 2010 forventes afholdt i Lohals på Langeland. - RED: ændret efterfølgende til Bogense Sejlklub.

Vi tager senere stilling til om vi igen vil deltage i bådmessen i 2010, der holdes i Bella Center. 

Kolding Sejlklub har besluttet at købe 2 -3 L23’ere som klubbåde. Dette vil måske kunne udvide aktiviteterne i Lille Bælt området. 

Humør udvalget, med Claus fra ”Lommelærken” bliver igangsat i løbet af året der kommer. 

Med den megen interesse der er for Match Race, har bestyrelsen planer om at igangsætte ugentlige eller månedlige matchrace stævner, lokalt eller på skift i forskellige dele af landet. Tanken er at man ikke behøver have sin egen båd med, men kan komme og deltage som skipper eller en del af en besætning. Tankerne er indtil videre lidt løse, og Morten, ”Zeppo” arbejder videre med planerne.  

Volvo Race hjemme foran PC’eren. Det fortsætter helt til midt på sommeren.

Pkt. 7.            Budget for 2009: blev fremlagt af Gitte, og viste et underskud på kr. 14.050, mod sidste års budget som oprindeligt viste kr. 10.700. men som alligevel blev til et lille plus. (som det før er nævnt er vi jo ikke en sparekasseforening) en del af klubbens overskud bør investeres i aktiviteter for medlemmerne… Budgettet blev herefter godkendt med applaus.

Pkt. 8.            Kontingent uændret 200,00 for aktive, og 100,00 for passive medlemmer.

Pkt. 9.            Valg af bestyrelse: Morten D281, var på valg og blev genvalgt med applaus uden modkandidat. Valg af suppleanter, Både Hans Jørgensen og Erik Toft, som begge modtog genvalg blev genvalgt med applaus uden modkandidater.

Pkt. 10.          Valg af revisor og revisorsuppleant: Jens D 5 blev foreslået og valgt, Revisorsuppleant, her blev Mads. D 386 foreslået og valgt. Begge med applaus.

Pkt. 11.          Ingen emner ønskes drøftet. Så dirigenten takkede for gå ro og orden, og nedlagde hvervet.

Herefter takkede formanden dirigenten for en velstyret generalforsamling, samt en tak til de fremmødte medlemmer for en god debat og ønsket om en god sæson.

Referent Povl Fisker D 169.

Hent regnskabsopgørelse for 2008 Klik her.

 

 

TOP

Kolding Bådelaug opruster med L23.

Artikel til Gasten om Ungdomsafdelingen

Oprustning i ungdomsafdelingen

Ungdomsafdelingen har gennem årene haft et stabilt medlemstal på ca. 20, hvilket er udmærket. Mange af medlemmerne er imidlertid på vej til ”pension” i ungdomshenseende, så det er tiden at sikre en tilgang af nye medlemmer. 

Og hvad er det så lige, der får unge uden kendskab til sejlads til at vælge sejlsporten, blandt de mange tilbud, der er i dag - og vælge specielt Kolding Bådelaug? 

Det spørgsmål har en gruppe bestående af Tommy Berg Jensen, Kristine Hynkemejer, Kirsten og Jan Kjær Larsen og Erling Winther arbejdet med i nogle måneder, og om kort tid er vi færdige.  

Det er vigtigt, at det, der skal ske, er i overensstemmelse med de unges interesser, og et møde med de unge viste at ønskerne om aktiviteter pegede i mange retninger, men det bærende var sejlads som ramme om det sociale. Altså det samme som kendetegner Kolding Bådelaug generelt. Kapsejlads er også interessant, men det har ikke førsteprioritet. Til unge, der ønsker at sejle meget kapsejlads og specielt i joller,  har vores kolleger i Kolding Sejlklub et rigtig godt tilbud. Der er ingen grund til at have konkurrence på dette område. 

Nye både 

Denne vurdering har medført, at en af vores nuværende joller, en yngling vil blive solgt. (606eren bibeholdes indtil videre). I stedet købes to brugte L23.  Hvis vi kan sælge H-båden for en fornuftig pris, vil der blive købt en tredie L23, som også kan bruges af Sejlerskolen.  L23 er en smart, velsejlende lille havkrydser med god komfort. Meget velegnet til tursejlads, men den klarer sig også godt på kapsejladsbanerne.

 Målrettet uddannelse

 Vi vil også indføre en målrettet uddannelse af de unge. Både i praktisk sejlads, sømandsskab,  navigation og sikkerhed til søs. Uddannelsen er tilpasset alder og erfaring, og der indføres  tre diplomer, et gastediplom, et rorsmandsdiplom og et skipperdiplom. Efter at have erhvervet alle tre diplomer vil den unge have en solid sejleruddannelse og bl.a. kunne bestå duelighedsprøven i praktisk sejlads og det meste af den teoretiske prøve. De vil være bedre uddannet end hovedparten af klubbens seniormedlemmer!

Inspiration udefra

For at give så bredt et tilbud som muligt vil der blive indledt et samarbejde med andre ungdomsorganisationer, som også har friluftsliv som det bærende.  Der er ingen grund til at zappe videre til næste ungdomstilbud, hvis man kan opleve det i vores eget regi. Sejlads vil altid være det bærende. Inputtene udefra er krydderiet.

Flere hænder

Tommy har gennem mange år været alene om ungdomsarbejdet. Utroligt at han har kunnet blive ved! Tommy vil fortsat stå som ansvarlig og koordinator, men nu kommer der mere hjælp. Jan og Kirsten har tilbudt at hjælpe med blandt andet sejladstræningen og vinterundervisningen, og  Erling vil lave bl.a. sikkerhedskursus. Men vi kan bruge flere hænder. Har du lyst til at give en hånd med i vores team, vil det være meget velkomment. Vi har brug for alt fra salgsindsats til opsyn og vedligeholdelse af bådene. Bare sig til hvad du har lyst til at beskæftige dig med. Og lønnen er fantastisk: kammeratskab, godt samvær, gode oplevelser og følelsen af at være til gavn!

Erling Winther

TOP

Palby Fyn Cup 2009.

 Af Povl Fisker

Vi var 4 mand som havde besluttet at vi i år ville prioritere højt at sejle ”Fyn rundt”, Det blev så Bogense.

 


 

Kristi Himmelfartsdag kl. 11,00 mødtes Find og jeg i Silkeborg Sejlklub for at afrigge og læsse Pi’r på traileren og tage køreturen til Bogense. Der blev mødt af 2 venlige kranfører til den store portal mobilkran, mindre en 20 minutter efter ankomst var vi søsat og ved 18,00 tiden lå vi på en fin plads i havnen. Et par småting skulle klares, og GPS’n skulle have lagt de 23 planlagte way points ind, vi skulle også have lidt og spise. Efter dette var klokken blevet så mange at vi valgte og gå til køjs i båden. Kl. 8,00 var der morgenmad  i det store telt. Kl. 9,00 var der skippermøde, med nogle lodtrækninger om nogle sponsorpræmier, men ikke til os åbenbart. Vi fik tiden på det officielle ur, senest vejmelding som lød på 10 Sek. meter fra vest resten af dagen, stigende til 12 sek. meter næste morgen. OK vi havde dog håbet på lidt mindre vind. Vi fik så omsejlingsretningen oplyst, ”Fyn om bagbord”. Verner Rønnow og Jan Fuglsang som var de sidste 2 besætningsmedlemmer ankom ved 9.00 tiden, de fik deres tasker ombord sammen med de drikkevarer som vi forventede at skulle bruge på turen, mest vand, med dog også nogle øl på dåse…

 

Vi var med i første start hvor vi og L23 D 102 Liberty fra Skanderborg var sammen i et skrammelløb, 2. løb med 12 både. Starten gik kl. 11,00 og kursen var sat mod Fredericia/Strib Fyr. Vi var under Lillebæltsbroen kl. ca. 13,15. Nu kom de første H både bla. a. 4 i alt fra Silkeborg Sejlklub og gjorde os selskab, de sidste i flokken mistede vi kontakten med ved Brandsø i Lillebælt. Vinden holdt hastigheden, og vi gik efter hånden fra halvvind til agten for tværs. Vi logge på GPS’n i gennemsnit mellem 6 og 7 knob helt til Svendborg hvor mødtes med Ærøfærgen kl. ca. 22,00, der blev sejlet tæt, rigtig mange både foran og bag os. Svendborgsund var venlig stemt med strømmen fra vest nåede vi igennem før den vendte, og runde Thurøbøjen lidt over kl. 23,00. i mellemtiden nåede vi både aftensmad, lune frikadeller med kartoffelsalat, kaffe og muffins og en øl røg med ned. Kursen var nu sat til Kobberdybet, som vi i mørket ikke var sikker på om vi kunne finde og sejlede ca. 2½ sømil længere op forbi Vresen, så vi sikkert kunne sejle mod Storebæltsbroen som skulle passeres øst om Sprogø. Vi passerede broen ca.. kl. 01,00.

 

Nu var kursen sat mod Romsø, vi valgte at gå indenom Romsø, og håbede på lidt mere ro i båden til morgenmaden. Sådan blev det ikke, da solen stod op øgede vinden efter en flot og stjerneklar nat, til de forventede 12 sek. meter. Så morgenmaden blev kiks, bananer og vand på flaske…..

Da vi runde den røde bøje ved Fyns Hoved var bølgerne rigtig høje vi gættede på mindst 2 meter, og skummet piskede hen over bølgerne. Med fok og ingen rebemuligheder i storsejlet måtte vi de næste 4 timer uafbrudt slække på storsejlet, så det var fokken som arbejde. Vi forsatte kursen mod Samsø i en lille time, og slog så et slag ind mod Nordfyn, efter indsejlingen til Odense Fjord, ud igen. Det føltes som om der var ”skrald” vind inde under Fyn og mere ”rum” mod Samsø. For os søsejlere, der ikke er vant til at sejle i de store bølger, havde vi mest fokus på at få båden til at sejle ordentlig i gennem bølgerne. Efter en del kryds nåede vi dog endelige frem til Æbelø, og kunne nu sætte kursen direkte mod mållinjen ved Bogense. De sidste par timer var solen kommet frem og vinden var løjet til en 6-7 sek. meter. Vi gik trætte, våde, men opstemte over mållinjen kl. 13,48. Den hurtigste Fyn Rundt for mit vedkomne i egen båd, som i øvrigt var 13. gang siden den første tur i 1989, som dog var fra Korshavn.

 

Vi sejlede i havn ind til mastekranen, fik alt det våde tøj af o.s.v. Nu skulle der spises noget af alt det mad vi havde slæbt med hele turen rundt. Mætte, trætte var dog ingen hindring for at få rigget båden af, og diverse personlige ejendel fordelt.

Og som ved ankomst til Bogense var kranfører klar til at tage os op da vi var klar. Kl. ca. 17.30, var vi på vej til Silkeborg igen hvor vi mødtes alle 4, et par timer senere og fik takket af.

 En stor tak fra skipper til mine gaster for en rigtig ”fed” tur.

TOP

Brdr. Thybo Cup

Match Race på Skanderborg Sø 2009

Skanderborg Sejlklub var i pinsen vært for det årlige Match Race for L23. 12 deltagende både fik to dage med hektiske sejladser på en solbeskinnet sø hvor vinden var let til mellemluft.

Der blev sejlet om en fok sponsoreret af EURO SAILS.

Den vindende besætning på Sylfiden fra Silkeborg som
fik førstepræmien overrakt af stævnelederen Flemming Gräs

               

Fredag ankom de sidste både på trailer fra Sjælland og fik søsat deres både uden problemer. Herefter kunne dagen sluttes af med skippermiddag i klubbens restaurant.Lørdag morgen mødtes alle til morgenmad og skippermøde hvor stævnets program og regler blev gennemgået. vejudsigten lød på mellemluft og høj sol så de ydre rammer var noget nær perfekte.
Bådene var inddelt i to grupper 6 både som indbyrdes skulle møde hinanden i dagens 5 sejladser.
I dagens første sejlads sad Zero fast på en sandbanke og kom meget sent til start, det forhindrede dog ikke båden i at vinde denne match da modstanderen hang fast i et meget kedeligt vindhul ved topmærket, som i løbet af dagen generede mange andre både. Sylfiden blev overraskende slået af Snup i sin første start - dette fik dog ingen betydning da Snup ikke blev blandt de tre bedste i gruppen. En tyvstart af Zero (1 sek) skulle vise sig at være skæbnesvanger i topstriden med Sylfiden. 
Efter dagens 5 sejladser, som blev afviklet meget hurtigt, kunne feltet stævne havnen. Moleøl og en fin stævnemiddag afsluttede dagen hvor de tre bedste både i hver gruppe var fundet, og som så skulle mødes indbyrdes i søndagens 3 sejladser i A finalen. De øvrige både skulle ligeledes møde deres respektive modstandere i den modsatte gruppe i B finalen. Under middagen kunne L23 Klubben uddele præmier til vinderne af 3 LEG's under Volvo Ocean Race Game hvor 25 L23 både deltager. Således var der præmie til Amok, Tria og Zero før de afsluttende to etaper. Ligeledes fik Flemming en god flaske vin for han initiativ ifm stævnet.
 


Søndag blev startet med morgenmad og vejudsigten holdt vad den lovede - let luft med sol og sommer. Efter lidt baneflytning, i den til tider springende vind, kom sejladserne i gang. Der blev kæmpet bravt og slutresultatet viste at nye besætninger kunne blande sig i topstriden.
Dagen blev afsluttet med moleøl og præmieuddeling som stævnelederen Flemming Gräs stod for.
Ved ihærdigt benarbejde   var det som tidligere år lykkedes at skaffe fine sponsorpræmier til alle fra følgende firmaer:
Euro Sails, Skanderborg Festivalen, ShipShoppen, SportsMaster, Specialbutikken, Risbjeg Marine, North Sails, Køge Boat Center og Restaurant Sølyst.

Øvrige præmietagere i resultatrækkefølge.


Til slut kunne Flemming takke stævnets dommer John Nygaard fra Vallensbæk som var assisteret af to dejlige damer.

Traditionen tro måtte den vindende besætning en tur i vandet.Et igen kanon stævne som vi alle håber gentages til næste år da vi jo alle igen ønsker at deltage.

Med sejlerhilsen Hans D140 Zero.  

Slutstilling blev med pointangivelse følgende:

A-finale 
1.   D177 Sylfiden, Silkeborg:
Mike Nygaard, Jan Fuglsang, Jacob                                           (5 p)
2.   D140 Zero, Køge: Hans Jørgensen, Jesper Daldorph, Jakob Kuhnel                                  (4 p)
3.   D176 Amok, Vallensbæk: Per Nielsen, Kim Jørgensen, Jackie Schreiber                           (2 p)
4.   D281 Zeppo, Ishøj: Morten Thomsen, Claus Falck, Robert Christensen                             (2 p)

5.   D43   Hovsa, Skanderborg: Frederik Dygaard, Bojan Sremac, Henrik Schulz                    (1 p)
6.   D15   Tria, Køge: Martin Larsen, Thomas Larsen, Brian Larsen                                        (1 p)
B-finale 
7.   D286 Andromeda, Silkeborg: Flemming Kragh Nielsen, Thor Lund, Jens Klæbel, Anette (5 p)

8.   D11   Sus, Skanderborg: Flemming Gräs, Mogens Bomberg, Kurt Pedersen                      (3 p)
9.   D381 Alleos, Skanderborg : Per Hedegaard, Mads Hedegaard,  Sebastian Hedegaard     (2 p)

10. D174 Tiny, Haderslev: Dan List Jensen, Rune List Jensen, Sven Erik Lind                       (2 p)
11. D142 Hurry Churry, Skanderborg: Ove Nielsen. Ole Nystrøm, Christian Juhl                    (2 p)
12. D299 Snup, Skanderborg: Karsten Hansen, Hans Sandberg, Erik Korsgård                       (1 p)

Foto: Maj, John, Hans.

TOP