L23NYT Kv.:1          RETUR
 

L23NYT - 1 kvartal - 2012.
 

L23 Klubaften i Vest - Elvstrøm Sails - Aabenraa - 24 januar - Tilbud !!   Referat på vej.
L23 Klubaften i Øst - John Mast - Greve - 8 februar. Referat og billeder.

L23 Klubbens generalforsamling 2012 - referat og billeder kommer her.
L23 Klubbens generalforsamling - beretning ved formanden.
Forslag behandlet på generalforsamlingen den 4-3-2012..
 

L23 Klubbens generalforsamling 2012.
referat kommer her.

 

 


TOP

Ved generalforsamlingen d. 4. marts 2012 i Bella Center.

Bestyrelsens beretning for 2011-2012
Siden generalforsamlingen d. 20. marts 2011, også her i Bella Center


Medlemsstatus.
Vi er i alt 211 (221 i 2010) medlemmer. Heraf er der 173 (179) aktive og 38 (42) passive. Vi har en god og stabil medlemsskare. Det viser sig også, at når der skiftes ejere melder den nye sig som regel ind i klubben. Det må være fordi vi er en attraktiv og aktiv klub.

Aktiviteter.
Der har været mange aktiviteter siden sidste generalforsamling.

Året startede med Classic Fyn rundt fra Kerteminde. Der var i lille felt på 3 L 23’ere i denne sejlad. 1 båd gennemførte.

Match Race i Skanderborg, Brdr. Thybo Cup, blev som sædvanligt sejlet i pinsen. Det var det 10 stævne i træk, af denne art på Skanderborg Sø. Der var 10 både til start og stævnet blev vundet af Sylfiden fra Silkeborg. Det er vort medlem Flemming, fra L 23 Sus, der har været primus motor i disse arrangementer gennem alle årene. Vi vil gerne fra bestyrelsens side takke Flemming for det store arbejde han har gjort, og takke for de mange vellykkede arrangementer. Nu har Flemming og Skanderborg Sejlklub imidlertid meddelt, at de ikke ønsker at fortsætte med at lave dette pinsestævne.

18. – 19. juni blev sejlet kredsmesterskab i Kragenæs Sejlklub. Kun D 24 Tøsen kom til start, og var derfor suveræn vinder.

DM 2011 blev ligeledes holdt i Kragenæs. Det blev afviklet i fællesskab med IF-klassen. Kragenæs er altid et dejligt sted at besøge, og det blev nogle gode stævnedage. Men vejret – det var meget hårdt – blæst og regn – stiv kuling og masser af regn. Der blev kun sejlet 1 dag, til gengæld 5 hårde sejladser på denne ene dag. Så alle skippere og gaster havde ualmindelig lange arme om aftenen.
Vinderen blev D 24 Tøsen fra Egensedybet. Og for første gang i klubbens historie med en kvinde øverst på podiet – godt gået Dorte.
Lørdag d. 4. september var der 4 både til start ved L 23 kredsmesterkabet i Lillebælt/Sydfyn. Vinder blev D 1 Madam Blå fra Fåborg. Den vandt over en hel del nyere L 23’ere.

Sæsonen sluttede – som sædvanligt – med kredsmesterskab på Silkeborg Søerne den første weekend i oktober. Det plejer at blæse en hel pelikan, men i 2011 var der absolut ingen vind. Der blev kun sejlet 1 dag, i alt 3 korte sejladser. Vinder blev Sylfiden fra Silkeborg.

Dansk Sejl Union inviterer hvert år vinderne fra de enkelte kølbåds-klasser til Mestrenes Mester. Sejladserne afvikles i Match 28 både hos Skovshoved Sejlklub. Her bliver mesteren over alle mestre fundet. L 23 klassen var repræsenteret med besætningen fra D 24 Tøsen hjulpet med noget af besætningen fra D 177 Sylfiden. Rorsmand Mike klarede sejladserne flot. De blev nr. 5 ud af 10 startende både. På de første pladser kom mere eller mindre prof-sejlere som Claus Høj Jensen, Jørgen Schønherr, Theis Palm og Victor Greulich.

Efteråret og vinteren.
Vi samlede klubbens medlemmer 2 gange. Først i januar hos Elvstrøm Sails i Åbenrå og senere i februar måned hos John Mast i Greve. Arrangementer var godt besøgt, med en 70 – 80 deltagere, der fik sig noget godt sejl- og mastesnak, samt rigelig mulighed for at fortælle løgnehistorier fra sidste sommers sæson.

En tak til alle der har været aktive med tilrettelæggelse og afvikling af disse arrangementer og stævner.

Grand Prix.
Blev sidste år vundet af D 24 Tøsen fra Egensedybet med D 174 Tiny fra Hadeslev på anden pladsen. Der blev sejlet i alt 6 stævner der talte med i Grand Prix’et.

Bådudstilling – Både i Bella.
Hvor vi jo er i dag. Der har været mange gæster og mange L 23 sejlere inde for at hilse på. Vi tror på, at det at vi er med i Bella Center er med til at holde gang i klassen, både på kapsejlads siden, og vedr. det der omhandler hygge- og tursejlads.
Tak til Claus og Hans der har været faste vagter på standen, næsten hver dag,

Dimsekassen.
Igennem klubben sælger vi div. mindre tilbehørsdele, primært noget der ikke kan skaffes andet steds fra. Flere både har fået monteret centerløft – og på klubbens hjemmeside er der en udførlig vejledning i hvordan arbejdet udføres. Dimsekassen passes af Erik og Gitte fra Køge.

Hjemmeside.
Jeg tror at den høje kvalitet og den altid aktuelle information vi har på vores hjemmeside, er medvirkende til, at medlemmerne er glade for at være med i vor forening. Dette styres helt suverænt af Hans.

Bådmagasinet.
Juni 2011 bragte en flot artikel om L 23. De skrev blandt andet – ”Man får utrolig meget båd og sejlglæde med den moderne klassiker L 23, der især er velegnet som familiens første båd, og til unge kapsejlere og solosejlere”
- Og det kan vi jo kun give bladet ret i.

L 23 Årbogen.
For 3 sæsoner siden besluttede vi, at L 23 Nyt – det gode gamle blad, udgivet i 30 år – skulle aflyses af en årbog. Nr. 3 er netop kommet på gaden her i februar måned. En årbog med en rig beskrivelse af aktiviteterne omkring vor klub og vor båd.

Udover generel info til vore medlemmer, vil den blive lagt ud i så mange sejlklubber som muligt i hele landet – for at vise L 23 flaget så mange steder som muligt. I bedes alle tage et antal blade med og uddele i jeres egne og omkringliggende klubber.

Den ”gamle” bestyrelse.
Bestyrelsen bliver ældre – vi trænger snart til at få noget mere ungt blod ind i arbejdet. Tænk på hvad vi kan gøre i løbet af et par år. Af yngre kræfter har vi Thomas og får nu i dag valgt Mike – så vi er på den rigtige vej. Hvor gode klub skulle jo gerne kunne fortsætte i mange år endnu.

Til sidst …..

Jeg vil gerne slutte med at sige tak til hele bestyrelsen for det gode og hyggelige samarbejde vi i årets løb har haft.

Per ”Amok”.

Aktivitetskalender og planer for 2012


Klassebådsstævne i Køge Sejlklub d. 28. - 29. april. Det bliver H-både og
L 23 der varmer op til sæsonstarten.

1.maj starter aftensejladser rundt omkring i landet. Der er kommet gang i den i Køge. Så vi er nogle både fra Køge Bugt og området, der i en del af foråret vil sejle med i Køge på deres tirsdagssejladser. Vi bliver måske en 8 -10 stykker hver gang.

Pinsens Match Race holdes i år på Silkeborg Søerne. Silkeborg Sejlklub har meget velvilligt stillet sig til rådighed, efter at Skanderborg ikke mere ønskede at lave dette arrangement. Vi glæder os til at se pinsesolen danse over Himmelbjerget d. 26 – 27. maj.

Palby Fyn Rundt – Bogense Sejlklub 1.-3-juni.

L 23 Kredsmesterskab i Kragenæs d. 9. – 10. juni.

Og vort DM holdes i Køge fra d. 15. til d. 19 august. Vi går tilbage til at sejle 3 dage. Stævnet holdes igen sammen med IF’erne.

Brandsø Rundt – Middelfart Sejlklub 1. september.


Tuco Cup – Fåborg Sejlklub d. 1. september.

Fjordrace – Skærbæk Sejlklub d. 2. september.

Silkeborg Kredsmesterskab slutter igen sæsonen. Denne gang d. 29. – 30. september. Det er sejlads i et utroligt smukt område, og vi håber igen på mange deltagere.

De stævner der tæller med i Grand Prix serien kan i se på hjemmesiden.

DM 2013 bliver måske i Kerteminde – der arbejdes på dette.

Vi mangler nogle sociale og turagtige arrangementer. Jeg håber der er nogle medlemmer rundt omkring i landet, der kan tage initiativ til et eller andet. Vi har en stående aftale om, at bestyrelsen gerne bevilger tilskud til sådanne arrangementer !!

Og så bliver der jo et eller andet vinterarrangement næste år i januar/februar – men så langt er vi ikke kommet endnu.


TOP

Resultatet af forslag til regelændringer på generalforsamlingen 4-3-2012.

Forslag til ændrede regler fremsendt til L23 Klubben og som ønskes behandlet på generalforsamlingen 4. marts 2012.

GENUA
Reglen i klassereglerne i dag:
4.3.04 Genua:
Minimum dugvægt skal være 200 g/m2., dog tillades en minimum dugvægt på 150g pr. m2. hvis sejlet er fremstillet helt af Mylardug og godkendt af L23 Klubben før 1-1-2008.

Forslag til ny regel:
4.3.04 Genua:
Minimum dugvægt skal være 200 g/m2., hvis sejlet er lavet af dug med ens vægtfordeling.
Minimum total vægt for støbte sejl, som har en uens vægtfordeling i dugen, eksempelvis monteret med 12 løjerter, uden ekstra forstærkninger og med standard kovser/ringe er
5,00 kg.

Bemærkning: Den gamle undtagelse er ikke relevant længere. Krav til sejldug opdateres, så der ikke er usikkerhed om vægtkrav til "støbte" sejl.

Dette forslag er vedtaget på generalforsamlingen den 4-3-2012  !!

APTERING:
Nuværende regel i klassereglerne:
Regel: 2.4.07 Indretningen i kahyt må frit øges ud over den obligatoriske aptering.

Bemærkning:
Denne regel er overflødig og bør slettes da den kan misforstås. Regel 2.4.01 er dækkende.

2.4.01 Båden skal være apteret med en standard aptering jvf. tegninger 7.2.xx eller en tilsvarende aptering med hensyn til vægt, vægtfordeling og afstivning af båden. Hvis bådens aptering afviger fra standard aptering jvf. konstruktionstegningen skal denne skriftligt godkendes af L23 Klubbens bestyrelse.

Bemærkning: En afvigende aptering må ikke afstive båden, og dermed gøre den bedre til kapsejlads, end en båd med standard aptering.

Dette forslag er vedtaget på generalforsamlingen den 4-3-2012  !!
Det tilføjes til slut i regel 2.4.01 .... og Dansk Sejlunion..


FORSLAG TIL ÆNDREDE VEDTÆGTER:

Nuværende regel.
6.4 Enhver ordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel, og en ekstraordinær generalforsamling, der er krævet af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer, dog mindst 15, indkaldes senest 1 måned efter fremsættelse af kravet. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og bilægges de forslag fra bestyrelsen, som ønskes behandlet. Øvrige forslag, som ønskes behandlet under en generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før afholdelsen. Disse forslag sendes derpå til medlemmerne.

Forslag - ændres til:
6.4 Enhver ordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel, og en ekstraordinær generalforsamling, der er krævet af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer, dog mindst 15, indkaldes senest 1 måned efter fremsættelse af kravet. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og bilægges de forslag fra bestyrelsen, som ønskes behandlet. Øvrige forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet under en generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før afholdelsen. Disse forslag annonceres på hjemmesiden samt i klubbens nyhedsmail senest 1 uge før generalforsamlingen.

Bemærkning: Fremsendte forslag efter indkaldelsen udsendes ikke pr. brev efterfølgende. Forslaget fremsendes for at spare klubben for udgiften hertil.

Dette forslag er vedtaget på generalforsamlingen den 4-3-2012  !!


Forslag fremsendt af medlem
Christian Buono D331.

Klassereglerne - Regel i dag

3.4.15 Agterstagets fæste på mastens øverste endebeslag må max, være 65 mm agten for enden af masterør eller dennes forlængelse jvf. rigtegning 7.5.01.

Forslag: At r
eglen bør slettes !!

Bemærkning: Argumentet er at nye master leveres i dag med andet topbeslag som ikke overholder klassereglerne som de er i dag, og at det nye topbeslaget ikke ændrer måden masten og storsejlet trimmes på.

Dette forslag er ikke vedtaget på generalforsamlingen den 4-3-2012  !!


TOP

L23 Klubaften hos Elvstrøm Sails.Elvstrøm Sails er, efter klubbens besøg, kommet med et godt tilbud på L23 sejl.
Med special priser på deres EPEX Membran genuaer samt spiler. Den angivne pris på en genua udført i EPEX membran med polyeser tråde, er baseret på en ordre og produktion af 4 stk.

Specialprisen på en spiler udført i Contender Superlight 50 til dkk 9.000,- inck moms, er baseret på én specifik blå farve.

Priser på tre typer genuaer til L23 samt information om hvordan Elvstrøm Sails laver deres kvalitetssejl finder du i dette -
dokument KLIK HER !!


Dette tilbud er gældende indtil 1.april 2012. Vi ser frem til at høre fra jeres medlemmer i L23 klubben.

Med venlig hilsen
William Friis-Møller - Elvstrøm Sails A/S - Paul Elvstrøms Vej 4 - DK-6200 Aabenraa.
Tel +45 73 62 48 03 Mob. +45 22 13 48 00 Fax +45 73 62 48 19 - wfm@elvstromsails.com
Skype : wfm_elvstromsails

 

Referat med billeder fra sejlloftet kommer her...  

TOP

 

L 23 Klubben hos John Mast i Greve.

 Klubaften onsdag d. 8. februar 2012.
 

Aftenen startede med et veldækket bord med pølse og andet pålæg samt ost og dertil rødvin. Der var stor tilslutning i år med næsten 50 deltagere, hvoraf 6 var 806-sejlere fra Vallensbæk. Mange nye L23 sejlere havde meldt sig, og snakken gik lifligt under spisningen og efterfølgende omkring vores båd. Tøsen D24 fik uddelt sin præmie som vinder af L23 Grand Prix serien 2011. Ud over at at der således var sejler fra Fyn var der flere fra Falster og Lolland; men dog med flertal fra det østsjællandske.

 
Mike D24 får sin Grand Prix præmie 2011 - Vil Tria forsøger at snuppe trofæet i 2012 ?

Da den værste sult var stillet kunne Steen, som direktør hos John Mast, glæde sig over den store opbakning til arrangementet. Han fortalte om firmaets udvikling som startede i 1971 med en stor ordre på 400 master til Ynglinge. En ordre der i antal ikke siden er overgået. I tidens løb har mere end 45.000 master forladt produktionen fra virksomhedens 8000m2 store produktionsareal i Greve. Firmaet blev oprindelig grundlagt af John Christensen; men i de senere år har sønnen Steen Christensen overtaget den daglige drift. Under den nuværende finanskrise går det stadig godt i firmaet, som har 13 ansatte. I øjeblikket ligger produktion på ca. 250 master årligt, master der med tiden er blevet større og større. Således kan John Mast i dag levere master, som er mere end 30 lange og som for det meste går de til eksport. Steen kunne berette om udfordringer omkring transport af disse meget lange master. Til tider må bådene søge havn i Vallensbæk for her at få monteret de største master. Store master leveret til Sydeuropa; men transporteres i mindre længder, som færdiggøres på bestemmelsesstedet. Med holdbarhedsproblemer med kulfibermaster satser John Mast på alu-masten som er i en stadig udvikling.  Aluminium kan i dag ekstruderes i mere og mere tynde profiler, som gennem en udvikling af nye legeringer i dag, er meget stærke og med en formindsket vægt.

 
 

Firmaet, som er et af i alt fire firmaer, der er tilbage i verden, som har egen produktion af dele til master, bliver ofte brugt som konsulent, når noget går galt. Forsikringsselskaberne bruger i større og større grad fagfolk for at belyse hvad grunden til et havari kan være, og om ejeren selv har hel eller delvis skyld heri. Det være sig fordi dele til masten ikke er originale. eller mast, rig eller fæste ikke har været passet tilstrækkelig. Således en advarsel fra Steen om. at man skal vedligeholde mast og rig. Efterår, når båden tages på land, og før masten sættes om foråret, bør man vaske mast og rig. Træk faldene ud og læg dem i blød og vask dem forsigtigt. Masterør, beslag og ruller vaskes grundigt i fersk vand. og masten efterpoleres med masterens. som for det meste indeholder et konserverende silikonemiddel. Slidte dele på mast, rig, fald og røstjern bør straks skiftes. Splejsninger på vant og fald, kan man bukke ved samlingen, og hvis der viser sig løse kordeler, er det tegn på et kommende brud.

 
Her en L23 mast indleveret til et eftersyn - Bemærk de blege pletter på masten, som med tiden kommer, grundet solens UV påvirkning af eloxeringen.

Steen bød på en rundvisning i monteringshallen som er fyldt med specialmaskiner. Rod (stålstang) er en stigende erstatning for wire til riggen. Fra hallerne sælges også halvfabrikat til andre leverandører, som færdiggører og sælger master rundt i Europa. Beslag og andet tilbehør, er ligeledes en stor salgsvare. I hallen så vi en L23 mast, som var leveret til eftersyn. Med tiden bliver beslagene slidte og skal udskiftes. Steen viste "stumper" til L23, som de sælger, og som man selv kan udskifte. Mange gode råd blev givet, og Steen berørte også spørgsmål omkring trim, og hvilke kræfter der påvirker båd og rig.

Alle syntes at arrangementet havde været en succes og for den store gæstfrihed kunne L23 Klubben overrække Steen et par gode flasker vin.

NB.: Fik du ikke en prisliste på dimser samt mast og rig - så kan den hentes her !!
 

TOP