L23NYT 1999 Nr.:2       RETUR

 


Nye medlemmer
Redaktøren har ordet
Formandens beretning
Referat af generalforsamling
DM 1999 
Sydfynskredsen
Bøgestrømkredsen
Øresundkredsen
Silkeborgkredsen
Storstrømkredsen
Køge Bugt Kredsen
Mastetrim

Nye Medlemmer
Vi ønsker følgende nye medlemmer velkommen i L23-Klubben

D-11 JØRGEN POULSEN, HASSELAGER
D-121 BENT SCHÅFER, FREDENSBORG
D-130 JØRGEN CHRISTIANSEN, KØGE
D-150 KARIN & EBBE HANSEN, SVENDBORG
D-160 POUL RIBER POULSEN, STENLILLE
D-266 JESPER PEIS, ÅLBORG 
D-340 PETER BUCKHAVE, GREVE STRAND

Ohøj redaktøren kalder op.gif (81 bytes)
Sikke en masse om kapsejlads. De der kender mig ser mig nok som det store sportsidol der efter endt DM forklarer hvorfor det hele er så uretfærdigt, men at næste år skal vi sat'me vise dem. Dette har stået på siden 1984. Nå jeg har nu altid set på kapsejlere som nogle storskrydende mandschauvenister med hang til lystløgneri, så derfor vil jeg godt b ekendtgøre: jeg er turkapsejler. Vi har lovning på turberetninger og det skulle gerne gå ud over næste nummer.
Vi ser gerne et broget blad med noget for alle, dem der påtænker at installere en 36 hk, 4 cyl. Mercedes motor i deres "skiv". Dem der ønsker vejledning angående planlægning af en weekend tur til Vorbasse Krigshavn og måske dem der bare overvejer at tage til DM i Guldborgsund -Selveste formande ns hjemstavn. Du vil ikke fortryde det.
Der kan også købes og sælges, som mit forbillede Ole Risager sagde. Jeg sælger til en hver tid for 375.000 måske har du et par let brugte røjsere fra '72, som en anden gæv gut kunne få glæde af. Min medredaktør hedder Trine Nykjær.. Hun er fiskerdatter fra Bornholm. Hun er også midterkvinde på Jazz -og deltidsstjerne i H-båd og Piratjolle og go' til det med computer. Nå men nogle af jer har jo mødt hende og det var så det. Kapsejlads er noget opreklameret fis! Ses vi til Tubórg Fyn Cup?

Go' sæson Lars Østergaard D330

Formandens/Bestyrelsens årsberetning op.gif (81 bytes)

Ja så er det igen tid til en beretning for L23 klubbens arbejde i det forgangne år.
Allerførst vil jeg starte med at sige at sejlervejret i den forgangne sæson, var noget af det mest elendige man har set længe. Blæst, blæst og atter blæsevejr, ja og var det ikke blæsevejr var det regnvejr. Det kan kun blive bedre i den kommende sæson.
Klubbens status Antal medlemmer p.t. ca. 194 heraf 28 passive. Hvilket er et fald på 9 medlemmer i forhold til sidste år.
Klubbens opgaver 1998 Af kjubbens arbejdsopgaver kan jeg nævne vores afholdelse af L23 klubbens DM 1998 i Faaborg. Et rigtigt godt arrangement som Faaborg Sejlklub kan være stolte af. Det eneste der ikke var styr på var vejret. Det blæste og regnede alle dage i Faaborg. Til trods for at det blæste mellem 10 og 15 sekundmeter alle dage fik vi afvikjet 6 sejladser. En stor tak til alle deltagere såvel i land som på vandet. Desværre var vi kun 14 deltagende både tilmeldt, men med stor hjælp fra Faaborg sejlklub og L23 kjubben lykkedes det at skaffe mandskab til sejlklubbens to L23 skolebåde, så vi var 16 både til start. (Hvad gør vi for at få flere til at deltage i DM?). Det er mit indtryk at alle deltagere havde det dejligt i Faaborg. Efter sidste sejlads på vandet mandag, kunne vi præsentere de nye mestre.
Danmarksmester blev Do-Do Niels Mogensen med gaster
Nr. 2 blev Killelock Robert Christensen med gaster
Nr. 3 blev Panik Jesper Christensen med gaster

Et stort tillykke skal lyde fra bestyrelsen.
Det kommende DM afholdes af Sejlforeningen Vikingen og Guldborgland Bådelaug i fællesskab i dagene 2-5 Juli. Klubben håber at se mange L23 sejlere, såvel kapsejlere som tursejlere til DM. Da der vil blive sejlet i et meget smukt farvand, som kan kombineres med en ferietur.

Dimsekassen Der har været flere nye tiltag i dimsekassen, jeg vil her nævne at klubben har fået fremstillet trøjer og kasketter med L23 logo på, der kan bestilles hos formanden. Klubben er ligeledes igen leveringsdygtig i L23 halvmodeller. Der arbejdes i øjeblikket på at få fremstillet en ny portion skamfillingbeslag. Senere på året vil dimsekassen også være leveringsdygtige i nedgangsluger samt kistebænklåger i teak. Telt/Ap udlejningen har der ikke været meget gang i p.g.a. den dårlige sommer.
Hjemmesiden  Klubbens hjemmeside får vi stadig flere og flere besøg på, og flere af klubbens medlemmer er også flittige brugere af den. Vi får stadig meget ros for siden. En stor tak til John for arbejdet med hjemmesiden.Adressen til klubbens hjemmeside.
Kredsmesterskaber Der har desværre kun været afholdt kredsmesterskaber i følgende kredse.
Storstrøms kredsen vinder Den 052 Tom Hansen Virus (Sejlforeningen Vikingens pinsestævne)
Sydfyn kredsen vinder Den 194 Bjarne Soelmark Nielsen Prins Ib (Øhavet Rundt)
Øresunds kredsen vinder Den 018 Robert Christensen Killelock (Jameson Whisky Cup)
Tak til alle kredskontakter, der har lavet et stort arbejde for at få kredsmesterskab op at stå.

Sjælland Rundt 1998 7. løb 1 deltager DEN 139 Happy hour  Søren Christiansen
Regatta Fyn 1998 3 deltagere:
DEN 330 Jazz Lars Østergaard 
DEN 194 Prins Ib Bjarne Soelmark Nielsen
DEN 191 KOM-AN Eric Nordholm

Tuborg Fyn Cup 1998 4. løb 3 deltagere:
DEN 330 Jazz Lars Østergaard
DEN 032 Panik Jesper Christensen 
DEN 364 Slender Arne Sørensen

Fyn Rundt 1998 2 deltagere:
Den 099 Lars Munch
1 L23 sejler mere

Træf  Der har ikke været afholdt nogen træf, som klubben er bekendt med.

Dansk Sejlunion Det vigtigste der er at berette fra Dansk Sejlunion er, at der på baggrund af forbudet mod brug af giftige bundmalinger, f.eks. ag Mille Dynamic der kun må bruges i 1999, har været gennemført en række forsøg på både fra forskellige sejlklubber igennem året med forskellige bundmalinger, eller helt uden bundmaling. Forsøgene viser klart , at vi sejlere har brug for et middel til at smøre på bunden ellers kan vi ikke sejle.
Da der fortsat mangler oplysninger om værdierne på hvor meget der må komme i fremtidig bundmaling, er situationen den at fabrikanterne af bundmaling ikke kan starte produktion af ny maling der overholder miljøkravene.

REFERAT L23 GENERALFORSAMLING 1999. op.gif (81 bytes)
TID/STED D. 14 - 03 - 1999 KL. 1400 Korsør Sejlklubs lokaler.
Der var mødt 12 stemmeberettigede medlemmer til generalforsamlingen.
Ad 1: Lars Østergård foreslås som dirigent. Der er ikke andre forslag, så Lars bliver valgt.
Ad 2: Det konstateres, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
Ad: 3 Formandens beretning: Se bilag. En lille snak om bundmaling , udmøntede sig i, at Lars beskrev hvordan han i sommerens løb havde forsøgt sig uden bundmaling, hvilket medførte, at båden skulle renses i bunden hver 14. dag . Det var besværligt, men kunne lade sig gøre. l Silkeborg er problemet ikke stort, fordi man sejler i ferskvand. Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget.
Ad 4: Punkt 7 (budget) og punkt 8 (fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr) blev behandlet under dette punkt sammen med regnskabet. Kontingent uforandret i gud ved hvor mange r, nemlig kr. 150 - for aktive og kr. 75 - for passive. Alle punkter vedtaget enstemmigt.
Ad 5: Bestyrelsen har fremlagt 3 forslag.
Flytning af tidspunkt for afholdelse af Dm til sidste uge af juli første uge i august. Det kunne være en god ide at undgå industriferien. Det skal varsles i god tid. Bestyrelsen får bemyndigelse til at træffe de fornødne beslutninger. Det hænger sammen med næste forslag om at holde DM sammen med en anden bådtype for at gøre det rentabelt for en arrangerende klub, da vi jo så må indrette os herefter. Enstemmigt vedtaget. Afholdelse af DM sammen med anden bådtype. Michael har haft kontakt med Albin Express og 806. som begge er interesserede. Helt konkret har Vordingborg tilbudt, at vi kan afholde DM år 2000 her sammen med 806. Det blev enstemmigt vedtaget at sige ja tak hertil.
Afholdelse af generalforsamling i forbindelse med DM. Klubben foreslår, at man forsøgsvis vil prøve at afholde generalforsamling sammen med DM for om muligt at tiltrække flere medlemmer. Det blev enstemmigt vedtaget, at bemyndige bestyrelsen til at udsætte generalforsamlingen i år 2000. Viser det sig at være en dårlig ide, kan vi flytte den tilbage igen.
Ad 6: Se formandens beretning.
Ad 9: Mogens Dilling Hansen genvalgt som næstformand. Erik Andersen ønskede ikke genvalg og bestyrelsen foreslog Lars Østergård (Trine), som blev valgt. Suppleant Jan Nielsen genvalgt. Alle valg var enstemmigt.
Ad 10: Revisor Claus Siggård og revisorsuppleant Hans Jørgensen blev enstemmigt genvalgt.
Ad 11: DM bliver den 2. - 5. juli i Guldborg og afholdes af Vikingen og Guldborgland Bådelaug i fællesskab. Der blev givet en kort orientering af Michael og undertegnede. Robert fik den halve gamle Danske for at komme længst fra. Undertegnede fik overrakt en klukflaske af Michael for tiden som sekretær, - tak for det. Herefter sluttede mødet med et " leve " for L-23 klubben. Lars takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

Den 15-03-1999.
Erik Andersen
Fhvn. Sekræter

Kredsmesterskab i Sydfyns Kredsen op.gif (81 bytes)
Igen i år afholdes kredsmesterskabet for L-23'ere som den 47 sømil lange distancesejlads "Øhavet rundt"  Lørdag den 28.8.1999.
Sidste år var antallet faldet til 7 L-23'ere, hvilket betød at Vi "kun" var det næststørste felt. Mød op og lad os igen brøste os af, at stille op som største felt i vores egen helt egen start, i vores helt eget løb, i vores helt eget kredsmesterskab. Aftenen før er der fest, vi kunne mødes og lave et lille L-23hjørne med øl, vin, kaffe, røg, tobak, dril, grin, historier og hyggeligt samvær.
Tilmeldinger til Thurø Sejlklub Eller gennem undertegnede.
Vel mødt og go' vind Bjarne Soelmark D- 194

Danmarksmesterskab for L23 1999. op.gif (81 bytes)
Sejlforeningen Vikingen og Guldborgland Bådelaug har sammen med L 23 klubben og Dansk Sejlunion fornøjelsen af at indbyde til Danmnarksmesterskab for L23 i dagene 2. -5. Juli 1999. Sejladserne vil foregå nord for Guldborg ved indsejlingen til Guldborgsund, hvilket betyder at stævnet afvikles i et af Damnarks bedste sejlerfarvande, med rig mulighed for at kombinere feriesejlads og Danmarksmesterskab. Sejladserne er åben for alle personer dog skal rorsmanden være medlem af L 23 klubben. Hele besætningen skal være medlem af en sejlklub under Dansk Sejlunion.
Sejladsbestemmelser: 
Der sejles efter ISAF's kapsejladsregler (RRS) 1997-2000, Dansk Sejlunions sejladsbestemmelser, Statutterne for Damnarksmesterskab i sejlsport og L 23 klubbens klasseregler, samt stævnets sejladsbestemmelser.
Bane: Banen udlægges nord for Guldborg . Banen ligger ca. I sømils sejlads fra Guldborgland Bådelaugs bro. Lørdag, Søndag og Mandag sejles på enten olympisk bane eller pølsebane. Afhængig af vejret.
Sejladser: Der søges afviklet 6 sejladser. Der anvendes ikke reservedag.
Præmier: Der sejles om DS mesterskabsplaquette til besætningen på de tre første både. Derudover er der præmier for hver femte startene båd.
Kontrol: Der foretages kontrol af bådene inden starten på DM.
Forsikring: Alle deltagende både skal være ansvarsforsikret.
Tilmelding: Vedlagte tilmeldingsblanket udfyldes, og startgebyr på kr. 500,- i check fremsendes sammen med kopi af gyldigt klassebevis, kopi af forsikrings-police, samt mandskabsliste med gyldigt klubstempel, eller poststemplet giroindbetaling til:
Seilforeningen Vikingen
Postbox 268
4800 Nykøbing F.

Oplysninger om stævnet, herunder sejladsbestemmelser kan læses på Vikingens hjemmeside på adressen:. home12.inet.tele.dk/vikingen.
Sidste rettidige frist for tilmelding er 26. Juni 1999.
Deltagerliste og sejladsbestemmelser udleveres i forbindelse med stævnet. Samtlige både skal ligge samlet ved havnen i Guldborg. Bådene ligger gratis fra dagen før., til dagen efter stævnet. Der kan laves aftale om liggeplads fra weekenden før til nedsat pris.

Program:
Fredag den 2. Juli 1999.
Kl. 14.00 Bureauet i Guldborgland Bådelaug åbner.
Kl. 15.00-18.00 Kontrol af både og evt. sejlmåling.
Kl 18.30  Officiel åbning og skippermøde.

Lørdag den 3. Juli 1999.
Kl. 7.00 - 8.00 Morgenmad tag selv bord i telt ved klubhus.
Kl. 10.00 Start på dagens I. sejlads.
2. sejlads umiddelbart efter 1. Moleøl, dagens kommentarer.
Kl. 18.30 Aftensmad.

Søndag den 4. Juli 1999.
Kl. 7.00 - 8.00 Morgenmad tag selv bord i telt ved klubhus.
Kl. 10.00 Start på dagens I. sejlads. 2. sejlads umiddelbart efter I. Moleøl, dagens kommentarer. Kl. 18.30 Aftensmad.

Mandag den 5. Juli 1999.
Kl. 7.00 - 8.00 Morgemnad tag selv bord i telt ved klubhus.
Kl. 10.00 Start på dagens 1. sejlads.2. sejlads umiddelbart efter 1. Præmieoverrækkelse foregår ved Guldborgland Bådelaug's klubhus når resultatet er givet.

Praktiske oplysninger:
Klubhus:
Havnen 4862 Guldborg.
Telefon: v/ Formanden: 5445 4550

Opholdsrum: Guldborgland Bådelaug's klubhus kan frit benyttes.
Camping: Telte kan opstilles på græsplæne, tæt ved havnen. Campingvogne kan opstilles på havnearealet ved klubhuset.
Camping plads: Guldborg Camping ca. 1.km. fra havnen. tlf. 54 77 00 96.
Toilet og bad: Forefindes på havnen i Guldborg.
Kran: Efter aftale kan kran bestilles.
Morgenmad: Kan bestilles i klubhuset.
Madpakker: Kan bestilles i klubhuset.
Is, pølser og slik: Sælges i Cafe'n i Guldborgland Bådelaugs klubhus.

Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til :
Michael Pedersen 54 85 03 86 eller Erik Andersen 54 70 66 95

På gensyn hos
Bådelaug. Sejlforeningen Vikingen og Guldborgland

Tilmeldingsblanket. Sendes til: Sejlforeningen Vikingen   Postbox 268 4800 Nykøbing F.
Bådnavn:
Sejlmager:
Bådejerlfører:
Adresse:
Telefon:
SejlNr:
Produktionsår:
Sejlklub:
Besætningsnavne:

Forplejning:
Tilmelding til bespisning
Pris for morgenmad 25 kr / pers.
Pris for madpakke 25 kr / pers 
Udfyld med ønsket antal kuverter.
Startgebyr 500 kr.

Dato Pris aften   Morgen Madpakke Aften
Fredag d. 2/7 70 kr

x

x

Lørdag d. 3/7 95 kr
Søndag d. 4/7 135 kr
Mandag d. 5/7

x

Pris Ialt
Dato
Bådejer / førers underskrift. Tilmelding til bespisning er bindende.
Jeg bekræfter hermed ved min underskrift, at min L 23 er i overensstemmelse med klassens regler, samt at båden er ansvarsforsikret.

Mandskabsliste. Af hensyn til Dansk Sejlunions krav ved Danmarksmesterskaber er det nødvendigt, at besætningeme dokumenterer tilhørsforhold til en sejlklub under DS med dennes klubstempel eller poststemplet giroindbetaling.
Bådnavn:
Sejlnr: -Klub:
Rorsmand navn:

Bekræftelse:  Klubsternpel og underskrift.
Gast navn:   Bekræftelse:  Klubstempel og underskrift. Gast navn: Bekræftelse:  Klubsternpel og underskrift.

Menu
Fredag den 2. Juli 1999.
Mørbradgryde med ris og flutes.
Pris. 70 kr /pers
Lørdag den 3. Juli 1999.
Grill-aften.
Forskelligt kød & pølser, Bagt kartoffel og mix-salat.
Pris 95 kr /pers
Søndag den 4. Juli 1999.
Fest-menu.
Forret:
Fersk røget laks på sprød salat, asparges og citron.
Hovedret:
Helstegt kalvefillet m. fyldte kartofler 1 råstegte og mix-salat.
Dessert:
Ananas med friske frugter, is  flødeskum og nødder.
Pris 135 kr /pers.

Bøgestrømskredsen op.gif (81 bytes)
F
akse Ladeplads indbyder til kredsmesterskab. Kom og vær med til sommerens sjoveste sejlads Møn Rundt. Vi starter lørdag den 19. Juni om eftermiddagen og vi plejer at være inde igen ved 7-8 tiden søndag morgen, hvor morgenkaffen er klar i klubhuset. Omsejlingen er valgfri og der er kun to mærker som skal respekteres. De fleste vælger at nyde den smukke Bøgestrøm i dagslys  for derefter at opleve Hjelm Bugt og Møns Klint i måneskin. Der er mulighed for at vælge imellem to typer sejlads.
  1 - type: Sejladsbestemmelser for DH-98 sejlads: Der sejles efter Dansk Sejlunions almindelige sejladsbestemmelser.  Bådene vil blive inddelt i et passende antal løb og der vil være præmie til hver 3. startende båd.
2. type: Sejladsbestemmelser for respit-sejlads: Der udregnes respit-tid i forhold til Lystal. Hvis en tilmeldt båd ikke har målerbrev, vil lystallet blive udregnet og bestemt af løbsledelsen.
Bådene bliver startet med respit i forhold til deres lystal og skulle, hvis de bliver sejlet lige godt, komme samtidig i mål. Allerede fredag aften vil der være mulighed for at tilmelde sig et grill arrangement i Sejlklubben. Ring og hør nærmere eller tilmeld dig hos:
Mogens Dilling-Hansen, Strandvejen 8, 4654 Fakse Ladeplads  Tif: 56718282 

Hallo Hallo Øresundskredsen kalder til kredsmesterskab.  
Skraber du bunden før årets sidste sejlads?  det gør vi!
op.gif (81 bytes)
Sæt allerede nu dagen af til årets bundskraber. DIT kredsmesterskab i den bedst arrangerede kapsejlads i Øresund!  Så husk! Jmeson Whisky Cup sejles allerede den første søndag i oktober. 
Robert Christensen D-18. 

Kredsmesterskab i Silkeborg Kredsen op.gif (81 bytes)
E
n ny og ubrugt sejlsæson står for døren, den sidste i dette årtusind. Jeg skal derfor på L 23 klubbens Silkeborg kreds vegne invitere til et L 23 træf med eller uden "skiv" på Silkeborgsøerne, pinselørdag den 22.5.1999. Samme dag afholder Silkeborg Sejlklub sammen med et par af de andre søklubber et arrangement i Silkeborg Sejlklubs havn og klublokale, hvor der vil være opstillet grill og foregå forskellige festlige aktiviteter. Selvom L 23 sejler folket såmænd sagtens kunne hygge sig i eget selskab, kunne vi jo passende gøre det sammen med de andre sejlere, når nu rammerne for et festligt og hyggeligt arrangement alligevel er planlagt, og da kredsens medlemmer primært kommer fra Silkeborg Sejlklub.
Alle kredsens medlemmer vil få tilsendt direkte indbydelse med program for dagen.
NB: Silkeborg Kredsen vil også markere afslutningen af dette årtusind med et kredsmesterskab som planlægges afviklet i forbindelse med Silkeborg Sejlklubs klubmesterskab lørdag og søndag den 9. og 10. oktober. Program og sejlads bestemmelser samt tilmeldingsblanket udsendes med brev til efteråret.
Vel mødt til Silkeborg Kredsens sejlads arrangementer i 1999.
På kredsens vegne:  Povl Fisker - D 169

Kredsmesterskab I Træf i Storstrøms kredsen. op.gif (81 bytes)
T
il alle L23 sejlere.L23 Klubben og Sejlforeningen Vikingen inviterer til Kapsejladsen Femø rundt, i pinsen. Med start og mål ud for Dybvig havn på Fejø. Starten er Pinsedag 10.30. Fælles grill arrangement og levende musik i det Røde pakhus på havnen i Dybvig søndag aften. Tilmelding og evt. yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede. Alle L 23 sejlere er velkomne. Kom i god tid havnen er ikke så stor. Med håbet om stort fremmøde. 
D 356 Michael Pedersen. Tlf. 54850386.

Køge Bugt Kredsmesterskab. op.gif (81 bytes)
Hermed indbydes i til Kredsmesterskab i Køge Bugt Den 14.-15 / 8. 
Med de mange L23-seilere som findes i Bugten samt det tilsyødende Sund, må det være miligt igen at samle et stort felt i ædel kappestrid. Sejladserne ligger på et tidspunkt hvor ferien er slut, så planlæg allerede nu med dine gaster, at vi skal mødes denne ene week-end.  Lørdag den 14. August sejles der en distance sejlads med indlagt Chikane med start kl. 10. En sejlads hvor der seiles på kryds og tværs.  Søndag den 15. August sejles der 2 sejladser på op-/nedbane med en banelængde på ca. I sm. og med første start kl. I 0. Anden start umiddelbart efter afslutningen af første sejlads. Alle tre sejladser indgår i kredsmesterskabet og udregnes efter bonus-point systemet.  Banekort til distancesejladsen m.m. udleveres i bureauet i Vallensbæk Sejlklub, som er åbent fra lørdag den 14. August kl. 8.30.   Der sejles om præmier for hver 5. deltagende båd, smat den traditionsrige præmie skænket af L23-klubben. Disse uddeles umiddelbart efter sidste sejlads søndag.   Yderligere information og tilmelding kan fas i Køge Bugt Kredsens udsendte indbydelse eller ved henvendelse til undertegnede.  Deltagergebyr på beskedne 150 kr. samt tilmelding skal sendes til: 
Køge Bugt Kredsen, c/o Anne -Grethe Madsen, Kraghave Parkvej 5, 2630 Tåstrup inden 10. August. 
Vel mødt til sejlersæsonen 1999, hvor jeg garanterer for godt sejlervejr. 
Sejlerhilsen Hans Jørgensen D 140  Tif.:56652404, eller e-mail til HHJ@DK,IBM.COM.
Besøg også adressen WWW.kapsejl.dk

 

L23 Trim op.gif (81 bytes)
Af Hans Jørgensen, D-l40
Når man ser på deltagerne og deres resultater ved DM, må man erkende, at de gamle garvede er svære at vippe af pinden. Hvis man ikke har mulighed for at sejle mod andre L23, kan det være svært at finde ud af, hvad der er rigtigt, og hvad man især ikke skal gøre, når man vil have max. fart i sin båd. Derfor dette indlæg som inspiration til dem, som måske ikke rigtig er klar over hvad der egentlig er nødvendig og som afgjort hjælper på bådens fart.
Først lidt om båden:Tøm båden for ALT unødvendigt grej - dog skal du minimum have det om bord, der står i klassereglerne, hvis du sejler i klasseløb. Fjern søgelænderet og tape forpulpitten, så forsejlet ikke ødelægges på skarpe kanter. Hav aldrig en påhængsmotor på hækken - hvis den skal med, så stuv den ned i bunden af båden omkring mastefoden. Her placeres også de sejl, der ikke benyttes samt gasteme IKKE overfyldte sejlertasker. Forkahyt samt,kistebænke agter skal være "tomme". Gasternes placering har stor betydning. Når det blæser, skal alle mand op på karmen og sidde tæt så langt fremme som muligt. Ikke noget med at kravle frem på sidedækket. I let luft sidder man fremme på kistebænkene evt. med med en gast til læ. Det er vigtigt at båden sejles med lidt krængning til læ i let luft.
Mastetrim: Mastetoppen monteres med en vindex sammen med en toplanterne. Alt andet overflødigt udstyr fjernes fra toppen. Pinden gennem mastefoden sættes i mastefodens bageste hak. Hvis man måler forstaget inden man sætter riggen, skal længden mellem midten at endeøjerne være ca. 9,06 m. Skruehullerne til fastgørelse af salingshom er sikkert slidte og med meget slør. Disse kan med held bores op og nye større skruer, som lige passer, isættes. Når hullerne bores op, skal salingshornene holdes lige ud til siden. Ikke noget med at sejle med hornene pegende bagud. Man kan evt. lægge en plade mellem agterkanten af salingshornet og masten, så disse ikke går agterover ved spænding af riggen. Topvanterne strammes, og man måler med storsejlsfaldet at mastetoppen står lige i forhold til røstjemene i begge sider. Undervanteme skal være helt slække. Nu strammes agterstaget ALT hvad der kan trække, så masten krummer kraftigt agterover. Nu er masten blevet "kortere", og man strammer topvantet, så disse står meget stramt. Efter en kontrol om masten står lige i båden, løsnes agterstaget.
Undervanterne strammes nu, så maste næsten er lige som et søm. Ved at hive i undervanterne en af gangen, kan man checke om masten er så ret som den kan blive. Hvis man flugter op langs hulkehlen hvor storsejlet fødes, kan man se, om masten er lige. Undervanteme skal senere ved sejlads efterjusteres.
Hvis man ved at stramme agterstaget, når der kommer vind, får for fladt storsejl evt. med en fold fra bomnokken op til masten over salingshornet, skal undervanterne strammes mere. Omvendt, hvis storsejlet er syet med stor forkurve, skal undervanterne måske slækkes lidt; men ikke for meget da en ret mast er stivere og mere stabil.
Salingshornene skal nu checkes for at de begge er vandrette, eller begge pejer lidt opefter. Topvanterne skal  stå så stramt at de på intet tidspunkt i hårdt vejr er løse i læ. Generelt skal riggen stå meget hårdt; men det er samvittigheden, som afgør hvor hård, man vil være ved båden. Ældre både har ikke røstjernsfæste ved undervanteme. Hvis båden ikke har dette, skal man.ikke spænde undervanterne så meget, før disse er monteret. Det er samme type som bruges til topvanterne og kan købes gennem dimsekassen (.se L23NYT).
I let luft skal der ikke hales for meget i agterstaget og specielt i let luft og sø må forstaget godt stå og fjedre i søen. Sejl IKKE for højt. Læ tickler i genuaen skal trække HELE tiden!!
I øgende vin strammes agterstaget; men hvis kappen begynder at blafre, selv om storskødet er sat hårdt, skal agterstaget slækkes indtil kappen igen er rolig og trækker.
Hilsen Hans..... HHJ@DK.IBM.COM eller priv.56652404.

Hans har skrevet noget mere, omhandlende trim af sejl. Vi sætter det i næste blad, så i mellemtiden må der væbnes med tålmodighed, og hvis det ikke lykkes, ja så kan Hans jo kontaktes.