L23 Klubbens Grand Prix regler gældende fra 2013.
med bemærkninger…

1) L23 Klubbens bestyrelse bestemmer og offentliggøre på www.L23.dk hvilke stævner der er gældende i
et års Grand Prix serie, inden 1. maj det pågældende år.

De arrangerende sejlklubber skal ikke tage hensyn til disse regler - de er et rent L23 Klub anliggende.
Dog opfordres sejlklubberne til at registrerer rorsmanden ved tilmelding.


2) Sejlklubber kan ansøge L23 Klubben's bestyrelse inden 1 april det pågældende år, om at eet af deres
stævner kan blive gældende i Grand Prix serien. L23 Klubbens bestyrelse kan bestemme om et stævne er
gældende uden at en sejlklub har ansøgt herom.

Når først et stævne er gældende vedbliver det med dette, indtil bestyrelsen beslutter noget andet.
En sejlklub kan kun have et stævne der gælder - det er for at sprede stævnerne så meget som muligt
geografisk, således er DM undtaget denne regel.

3) Der stilles følgende krav til stævnet og deltagere:
    a) Båden skal have gyldigt DS Kapsejladslicens.
    b) Ejere og rorsmænd skal være medlem af L23 Klubben.
    c) Stævnet skal sejles efter L23 Klubbens klasseregler.

Dette er regler som normalt er gældende men som præciseres her.
Resultatet og evt. præmie vil kun kunne gives til et medlem af L23 Klubben.

4) I resultatet for Grand Prix serien registreres kun rorsmanden og tilhørende sejlnummer.

Rorsmand og sejlnummer er eneste fællesnævner da bådnavn og øvrig besætning kan være forskellig.
Andre klasser, som har ranglister benytter denne enkle registrering, som samtidig er nem at administrere.


5) Hvis bådejeren, til det tilmeldte bådnummer, udskifter båden i løbet af sæsonen, skal dette indberettes
til L23 Klubben's bestyrelse, som afgører om point tilhørende rorsmanden kan overføres til den nye båd
(bådnummer).

En fornuftig regel som sikrer at man kan videreføre point hvis man køber anden båd.
Denne regel findes også i andre klasser.

6) Forskellige rorsmænd, på samme båd, vil generelt blive betragtet som forskellig deltagelse i Grand Prix
Serien. Undtagelse - se regel 5 og 7. Samme sejlnummer kan derfor have flere deltagere i Grand Prix
serien afhængig af hvem der har været rorsmand.

Dette er gældende i flere andre klasser og er defineret for at forhindre at ”skrappe” rorsmænd pludselig
dukker op på en båd og forbedrer dens resultat i serien.

7) Hvis en rorsmand ikke kan deltage helt eller delvis i et stævne, kan en fast gast være rorsmand og
videreføre point til den faste rorsmand i Grand Prix serien.
Fast gast defineres som en gast der har deltaget på båden i Grand Prix serien inden for det sidste år.
I sådan et tilfælde skal L23 Klubben ansøges før stævnet), hvorefter bestyrelsen vil træffe en afgørelse.
En gast kan ikke være reserve som rorsmand på mere end én båd i løbet af en serie.
Hvis en bådejer ikke er om bord skal låner af båden udfærdige en DS låneerklæring. (se regel 10)

At en fast gast kan være reserve som rorsmand er en fornuftig regel som andre klasser har.
Andre klasser har så en regel, - at det er op til specialklubben at afgøre om reserven kan videreføre resultatet
til den oprindelige rorsmand. Her er i stedet defineret hvad en fast gast er og at en sådan ikke kan være
rorsmand på mere en båd i en serie.

8) Hvis båden har flere ejere som skiftevis er rorsmand og gast, registreres man som samme rorsmand,
så frem de alle er medlem af L23 Klubben. Det betyder et aktivt medlemskab og et passivt medlemskab
kræves for øvrige medejere.
 
Det er vel rimeligt at alle medejere kan skiftes til at være rorsmand på samme båd uden ansøgning mm.
En medejer bør registreres på DS Kapsejladslicensen. Dette gør at man ikke behøver udfylde låneerklæring
så frem den registrerede ejer ikke er om bord når medejeren sejler.

9) Hvor der henvises, i disse regler, om krav til medlemskab af L23 Klubben, skal dette være betalt senest
den 1 maj det pågældende år, eller hvis båden er anskaffet senere - på det tidspunkt ejeren har betalt
aktivt medlemskab.

Ikke noget med at komme med en betaling til L23 Klubben i sidste øjeblik fordi det nu er aktuelt -
vi kunne måske få flere passive medlemmer for hvem det kan blive aktuelt.

10) Hvis en rorsmand deltager i en lånt båd, og dens ejer ikke selv deltager, skal der udfyldes en DS
låneerklæring. Låneerklæringen skal indsendes sammen med tilmeldingen til den arrangerende sejlklub
og L23 Klubben skal samtidig ansøges via mail hvis man ønsker at resultatet overføres til ens tidligere
resultater i Grand Prix serien. Man kan vælge at benytte enten den lånte båds sejl eller ens egne sejl.
Point tildeles efter ønsket i ansøgningen. Låneerklæring kan hentes KLIK HER !!  

Hvis man låner en båd til en kapsejlads skal der udfyldes en låneerklæring.
Reglen præciserer gældende regler mht. låneerklæring som ikke alle er klar over.
Hvis en sejlklub eller skole står som ejer af en båd kræves der ikke låneerklæring.
Point tilskrives rorsmanden med det sejlnummer som denne har ansøgt L23 Klubben om.
Hvis man benytter et andet sejlnummer end den lånte båd har, skal den arrangerende sejlklub gøres
opmærksom på dette og give tilladelse hertil - det er en normal procedure ved brug af andet sejlnummer.   

11) Har et stævne status af at gælde i Grand Prix serien, vil det kun kunne medregnes, hvis der er mindst
tre startende både i stævnet.

Er ændret fra 2013..

12) Kun rorsmænd, som er startet i mindst en sejlads i et stævne eller enkeltsejlads, kan blive betragtet
som deltager i stævnet.

I kapsejladsreglerne vil en båd, som deltager i en serie, være at betragte som deltagende i stævnet, blot
båden har været i startområdet under en af stævnets sejladser. Kravet her er at båden skal være startet og
hvis den efterfølgende udgår vil den få point svarende til startende både i stævnet / enkeltsejladsen +1.

13) Point gives efter lavpoint systemet. Ikke startende både tildeles 20 point. Deltagende både kan
maksimalt tildeles 20 point. Der er ingen fratrækkere i serien. Vinder er den deltager som får færrest
point.

14) Resultatet for Grand Prix serien "renses" for deltagere som ikke opfylder disse regler.

Både som deltager i et stævne; men som ikke opfylder disse regler vil ikke fremgå eller tage point i
beregningen.  

15) Protester eller indsigelser relateret til Grand Prix seriens skal indsendes til L23 Klubben’s bestyrelse
inden 1 november det pågældende år. L23 Klubbens bestyrelse afgøre en sådan, og dens afgørelse kan
ikke ankes.

16) Undtagelse: Rorsmand i sejlklubbers klubbåde kræves medlemskab af den pågældende sejlklub.
Sejlklubben skal være aktiv medlem af L23 Klubben hvor båden er registreret.

L23 Klubben - Januar 2014.