L23NYT nr.:1          RETUR
 

L23NYT nr.: 1 - 2009.

Formanden skriver.
L23NYT's fremtid - behandles på kommende generalforsamling..
Indkaldelse til generalforsamling 2009.
Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen 2009.
Klubaften i Vallensbæk referat og billeder.
Roland skriver om deltagelsen i VORG.
Regler for Grand Prix 2009.

Formanden skriver.
… sad en aften og bladede i nogle gamle L23-blade fra starten af firserne.

Se bare her:

Nr. 1 – 1980. "Om seks uger kan L-23 sejlerne samles igen til generalforsamling. Vi har henlagt begivenheden til Nyborg ……. vi arbejder også for sejlere udenfor det østdanske område ….. derfor laver vi grupperejse med DSB fra København, Roskilde, Slagelse og Korsør… Tilmeldingskupon ligger vedlagt".

- Det var god medlemspleje.

Også fra nr. 1 – 1980. "ÆLDRE SEJLERE I EN UNG BÅD – Det er unge der har købt båden. Men der er undtagelser, ægteparret Ole og Else Rønnow Olsen på Amager har købt D-106. De er henholdsvis 49 og 48 år".

- Undskyld altså, se på gennemsnitsalderen i dag. Der ville Ole og Else være blandt de unge !!!

Nr. 5 – 1980. "I løbet af de kommende uger vil L-23 nummer 300 se dagens lys hos Aages Bådebyggeri i Maribo. En standard L-23 koster i dag godt 73.000 kr. inklusive vinduer med aluminiumsrammer".

- Og det kan man jo næsten få for en rigtig god L-23 her i det nye årtusinde, efter snart 30 års brug ……

Også nr. 5 – 1980. "Dansk Sejlunion har netop besluttet at tillade sejl der er lavet af Mylar-materiale. Vi i bestyrelsen mener principielt, at Mylar’en ikke bør vinde indpas i klassen. Er vore klasseregler ikke værn nok mod Mylar’en vil bestyrelsen fremsætte forslag om forbud mod Mylar".

- Ja tiderne skifter jo !

Nr. 2 – 1981. "KOM TIL TRÆF – I det sidste par år har Øresunds-sejlerne
udviklet en tradition for træf på Hven i Bededagsferien. Klubben giver et tilskud på kr. 20 pr. båd".

- Der var mange deltagere hvert år.

Nr. 4 – 1981. "Cockpittelt udlejes. 15 kr. pr. dag. Henv. til formanden".

- Interessen faldt i løbet af halvfemserne, og teltene er solgt på auktion for et par år siden.

Nr. 5 – 1981. "Sælges: Storsejl 1.800 kr. Genua 1.400 kr. Brugt 1 sæson. Vandt DM 1980.

- Det var andre priser dengang.

Nr. 1 – 1982. "Bestyrelsen fik sig et chok på L-23 Klubbens generalforsamling i Roskilde. Forslaget var at kontingentet skulle bevares uændret på kr. 75 for fjerde år i træk. Men undervejs blev bestyrelsen af et veritabelt medlemsopgør tvunget til en forhøjelse fra 75 til 100 kr. !!"

- Og her 27 år efter er kontingentet stadig lavt, kun 200 kr.

Nr. 2 – 1982. "ANNONCE". "RENE SEJL ! Særtilbud for medlemmer af L-23 Klubben. Vi renser dine sejl efter en manuel, ikke kemisk metode. Sejlet bliver rent, glat og pænt. Priser fra kr. 6,50 pr. kvm. exl. moms. Ring til: ISS Det Danske Rengøringsselskab, Marinerenseafdelingen".

- Det var tider for ISS den gang – og rene sejl til L-23’erne.

Det var lidt fra fortiden.

Fremtiden er i morgen og de næste dage, uger, måneder og år. Og finanskrise eller ej – vi skal snart pudse og polere, ud at sejle og nyde livet på vandet. Det er stadig sjovt at sejle L-23.

Godt forår fra Per "Amok".

Februar 2009.

TOP

L23 NYT's fremtid ???

L23 Nyt, hvad skal vi gøre i fremtiden, skal vi forsætte eller overveje at droppe bladet og kun benytte hjemmesiden. På kommende generalforsamling i Nivå den 21. marts, lægges der op til debat om bladets fremtid, ikke fordi jeg, som nuværende redaktør er uvillig til forsat, at lave bladet men, at indholdet i bladet i høj grad bærer præg af, at det i overvejende grad er envejskommunikation med medlemmerne, det er selvfølgelig ikke noget forkert i, men blot kan begrunde overvejelsen. Og spørgsmålet kan også være, er udgifter og arbejdsindsats med at lave bladet er i overensstemmelse med medlemmernes ønske ???
Hvis medlemmer var med på mail, ville alle løbende blive opdateret med et månedsbrev hvor aktuelle aktiviter bliver oplyst og præcenteret.
Da L23 klubben har en en meget aktiv hjemmeside, som løbende bliver opdateret, er det efterhåndet blevet sådan, at det stof som bringes i L23 Nyt de 4 gange om året bladet udkommer, ofte og for det meste er indlæg, aktiviteter eller anden information som allerede findes på hjemmesiden.
Med i bestyrelsens overvejelse om og bringe dette op er også, at vi kan se, at af de godt 200 aktive og passive medlemmer klubben har, mangler vi kun mail adresser på lidt under 50 medlemmer. Vi ved selvfølgelig ikke om det blot skyldtes, at de mail adresser vi mangler er fordi de ikke er blevet oplyst til klubben, eller det skyldes, at disse medlemmer ikke har en mailadresse.
På den baggrund ønsker bestyrelsen derfor en debat om bladets fremtid.

1. I stedet for L23 Nyt udsendes 4 gange om året, men som nu løbende nyhedsmail til alle medlemmer som oplyser klubben om deres mailadresser. 2. L23 Nyt ændres til at udkomme en gang årligt med et resume af årets begivenheder.
3. L23 Nyt, ændre navn til L23 Årsskrift, og udkommer ultimo kalenderåret.
4. At såfremt generalforsamlingen beslutter dette, vil sidste L23 Nyt udkomme i juni 2009, med kendte aktiviteter og et referat af dette års generalforsamling, og øvrige kendte aktiviteter.

På bestyrelsens vegne - redaktør og bestyrelsesmedlem
Povl Fisker - D 169 Pi’r

TOP

Indkaldelse til generalforsamling 2009.

L 23 Klubbens bestyrelse indkalder til generalforsamling lørdag den 21. Marts 2008

Nivå Bådelaug - Restaurant Lagunen, Nivå Strandpark 19, 2990 Nivå

Generalforsamlingen begynder kl. 14.00 (bemærk tidspunktet)

Dagsorden ifølge lovene:

1. Valg af dirigent.

2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år .

4. Fremlæggelse af revideret regnskab.

5. Indkomne forslag. (se indkomne forslag).

6. Bestyrelsens planer for det kommende års aktiviteter.

7. Budget for år 2009.

8. Fastsættelse af kontingent.

9. Valg i henhold til lovene punkt 9

A. Valg af næstformand (Morten Thomsen modtager genvalg)

B. Valg af suppleanter ( Hans Jørgensen & Erik Toft modtager genvalg).

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.

11. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden Per Nielsen i hænde senest lørdag den 1. marts 2009.

Selve generalforsamlingen starter kl. 14.00.

Bestilling af smørrebrød inden lørdag d. 14. marts til Per "Amok".

amok@tiscali.dk   eller mobil 27 15 30 95.

TOP

Forslag til behandling på generalforsamlingen.

Bestyrelsens forslag til ændring i klassereglerne:
Eksisterende regel:
4.2.06 Der tillades kun fast tovværksunderlig eller anden fast underlig fæstnet til bommen i min 2,00 m. længde.
Forslag til ny regel
4.2.06 Der tillades kun fast tovværksunderlig eller anden fast underlig fæstnet til bommen i min 1,90 m. længde.

Begrundelse: En del både har fået ny type bombeslag ved masten som er længere - dette bevirker at det er svært at overholde målet på 2,00 m. Det kortere mål giver ingen væsentlig ændring i bådens sejlegenskaber.

Forslag fra Morten D281 Zeppo.

1) Tvungen sejlskift.

Ved vindstyrker på 9 m/sek. eller derover, skal sejladsledelsen ved banesejladser i rimelig tid, mindst 12 minutter før varselssignalet, sætte signalflag "J". Dette indebærer, at alle både skal sejle med fok. Både der starter sejladsen med genua diskvalificeres.
Sejladsledelsen kan ved faldende vindstyrke til 9 m/sek. eller derunder sætte signalflag G ved topmærket og med tilhørende lydsignal informere, at der efter passage af topmærket kan anvendes genoa. Beslutningen må kun træffes, såfremt samtlige både kan informeres ved topmærket.
Sejladsledelsen kan herefter tidligst ved en evt. senere start atter påbyde brug af fok.

Motivation:
Vi har formentlig alle valgt L.23 som One Design båd for at dyste under så ens betingelser som muligt.
Grænserne for brug af genua har gennem de senere år rykket sig i opadgående retning, så sejlads med genua i både 10 og 11m/sek. ikke længere er unormalt.

Dette stiller store krav til genuaen, som går hårdt på topvanterne under vending. Dette medfører et stort slid på genuaen, hvilket igen påvirker sejlenes levetid og dermed deltagernes økonomi.

Sejlads med genua i de høje vindstyrker stiller også store fysiske krav til mandskabet, hvilket kan være særdeles hårdt for den ældre del af deltagernes vedkommende.

Besluttes mit forslag, vil det efter min mening også højne den taktiske side af sejladsen, idet tabet ved at foretage en vending minimeres med en fok, og vi derfor nok vil se flere taktisk begrundede vendinger i frisk vind med fok.

Der er kun meget beskeden fartmæssig forskel på bådens fart, i området omkring de 9 til 10m/sek., så den sejladsmæssige oplevelse, er der heller ikke stor forskel på.

Nogle vil måske mene, at der vil forsvinde det element, at den enkelte selv skal træffe sin afgørelse om forsejls valg ud fra eget grej og egen formåen. Dette er korrekt, men de fleste vil vel foretrække at vinde en sejlads, hvor "lige børn leger bedst" frem for at blive vinder, fordi man mere eller mindre tilfældigt valgte rigtigt sejl til sejladsen.

Også set i forhold til tidligere tiders meget omfattende diskussioner vedrørende små forhold på sejlene, der har ingen eller kun yderst ringe betydning for bådens fart, bør beslutning om, at alle både sejler med ens sejlføring tælle højere end den enkeltes valg.

2) forslag om max vindstyrke:

Maksimal vindstyrke, forslagsstiller Morten Thomsen, DEN 281.

Der må ikke startes klassemesterskaber (DM), klasseløb eller lignende sejladser i vindstyrker over 13 m/s (konstant vind). Distancekapsejladser er undtaget.

Motivation:

Sejlads i vindstyrker over denne vindstyrke mister for meget sportslig værdi og kan derfor være ligegyldigt! Hertil kommer risiko for skader på mandskab, rig, skrog og sejl. L-23 unikke væltepeter-egenskaber på slør kommer (for) klart til udtryk!

TOP

L23 klubaften i Vallensbæk 29 januar.

Det var bestemt fra bestyrelsen, at der denne aften skulle lægges mere vægt på sejlersnakken og socialt samvær, i modsætning til de seneste, hvor der har været teoretiske indlæg.

Således startede aftenen med spisning - Per med køkkenpersonalet stod for ost-, pølse- og rødvinsbord, hvor alle fik valuta for det beskedne deltagergebyr. De kulinariske blev afsluttet med kaffe og småkager.

Per - formanden orientere herefter, om de aktiviteter som planlægges for 2009, samt hvilke der vil være gældende i dette års Grand Prix serie. Således går planlægningen af DM efter planen. Så snart den endelige indbydelse fra Nivå Bådelaug er færdig, vil den komme på hjemmesiden samt i det forudgående L23NYT.

Per kunne også - traditionen tro - uddele lidt lækkert til Jan D10 Sakskøbing, som var mødt op længst væk fra.

Morten D281 og hans besætning Claus og Hans blev behørigt hædret som vinder af Grand Prix 2008


Der var dog lagt op til lidt orientering om sejlerlivet på verdenshavene. 
Et initiativ som startede sidst i 2008, var L23 sejlernes deltagelse i det virtuelle game Volvo Ocean Race. En kapsejlads på nettet hvor nu 130000 deltager - heraf 26 L23 sejlere. I det rigtige Volvo Ocean Race deltager 8 både, som på det sidste er blevet reduceret..
Morten D281 assisteret af Hans D140 havde et indlæg herom. Der blev vist hvordan man styrede og riggede bådene. Ligeledes hvordan alle faciliteterne i spillet, samt andre hjælpemidler virker.
Morten og Hans fik under mødet overrakt præmier, som vinder af de 3 "Leg" ,der er afviklet i vores samlede interne konkurrence.
Vores race kan løbende følges på hjemmesiden.

Erik, som står for dimsekassen, vistee billeder af hvordan et fribord kan få nyt liv ved at blive poleret med Farécla. Både hans tidligere D15 samt D112 var gode eksempler herpå. Erik er nu blevet forhandler af Velocitek instrumenter. De er velegnet til kapsejlads, og alle baseret på GPS.

Et avanceret instrument SC-1, som har mange faciliteter kan bl.a. vise kurs - fart - tid - afstand til startlinje. Instrumentet kan løbende opdateres med nye features og kode via en USB-port. Med et tilhørende program kan man downloade data fra instrumentet, så man kan se hvordan man har sejlet.
Et andet billigere og enklere er Speedpuck (instrumentet ligner en puck). Det kan vise fart og kurs. Det har også en grafisk indikation af om man sejler på en skraller eller en rummer.
Begge instrumenter kan købes gennem Erik med rabat. Mere information kan hentes her: http://www.velocitek.com/

Alle, også de inviterede 806 sejlere, synes det havde været en hyggelig aften uden for langhårede indlæg.

Referent og billeder Hans D140.
 

TOP

 

Volvo Ocean Race Game
Virtuel sejlads, jorden rundt.

Leg 3, Cochin (Indien) – Singapore, 1950 Nm

Vi er klar til start, Mandskabet er briefet, alle har vest på, solhat og briller, vejudsigten siger god vind og sol. Båden er helt ny, bygget til formålet, alt er lavet for at skabe mest mulig fart og højde, de ting der altid i den sidste ende kan afgøre udfaldet af et løb. En fantastisk fornemmelse at sejle en båd der har kostet mange gange det den lille båd nede i havnen kostede og det uanset vi regner i Euro eller Dollars.

Klokken nærmer sig 1100 GMT+1, nu går starten, perfekt start med 95.000 både over startlinjen på en gang med samme sejl sat og samme kurs.

Vi er i gang med det virtuelle race i det Indiske Ocean. Vi er ca. 30 sejlere fra L23 Klubben der dyster indbyrdes og selvfølgelig mod alle de andre deltagere. Hurtigt efter start ser vi at der allerede nu lægges op til taktisk sejlads, hvor blæser det mest, hvor skifter vinden til en anden styrke og retning og hvad siger vejmeldingen de næste 12, 24 og 36 timer.

Når man sejler i det virtuelle er virkeligheden sat ud af kraft, men det viser sig at dem der altid ligger forrest til kapsejladserne også er med fremme i den virtuelle verden. Her har vi alle det samme materiel og dermed virkelig forudsætningerne for at prøve kræfter med på vores sejltekniske kunnen. Her vender båden på skippers kommando og sejlet et trukket an med det samme, spileren ryger op og ned på sekunder skift af forsejl er et tryk på en knap. Skipper en helt målløs, det virker hver gang, og ingen billige kommentarer fra besætningen når en vending ikke rigtig lykkedes, den lykkes hver gang.

Nu er det man tænker, sker der ikke noget uforudset i dette løb. Jo, på et tidspunkt kommer der en båd frem på skærmen der er sejlet nord om Sri Lanka, han er faktisk nr. 1 lige nu, må han det?

Ifølge løbs papirerne er det ikke forbudt, men beskrivelsen af løbet forudsætter at man sejler syd om Sri Lanka.

Protest Protest, forstil jer råbet fra 90.512 både der er i gang med at sejle sydom, de andre sejlede nordom og kunne ikke høre protesten 

Det kunne løbsledelsen, om ikke før så da nordmanden, der hidtil havde ligget forrest, ringede til dem. Løbet blev afblæst, og en ny start syd for Sri Lanka annonceret

Det var med blandede følelser vi sad tilbage, med en god placering, der pludselig var væk, forsvundet i det virtuelle rum.

Det mindede lidt om sommerens kapsejlads, hvor vi havde vundet 3 ud af 4 og var sejlet ind i havnen, glade og tilfredse. Så kom der en båd fra dommeren de meddelte at der var annulleret en sejlads og starten gik om 5 minutter. På det tidspunkt sad vi på grund, inde i havnen. Med fælles hjælp kom vi ud til start inden de berømte 5 minutter var gået efter start, men vi nåede aldrig op til feltet.

Starten gik igen, alle var på plads til tiden. Nu var det altafgørende hvilken strategi skulle vi bruge. Der var helt klart mest vind nord for middel vejen, men sidste gang var det i den sidste ende en fordel ikke at komme for langt ud af den direkte vej. De dygtige både gik nordpå og vi blev på middelvejen. Da vi kom frem til den lille ø Weh Island var vi klart bagefter, når vi så gik på grund 3 gange for at komme rundt om øen var slaget ligesom tabt og en top placering ude af syne.Et mylder af både ved øen Weh Island. Skærmen ser sådan ud efter 5 døgn i søen J

Nu gjaldt det at holde fast i vores placering og måske udbygge den. Julen nærmede sig med hastige skridt og det er ikke nemt at køre bil og sejle båd samtidigt. Juleaften klokken 2300 var sidste chance for at komme en plads frem i løbet i forhold til L23 sejlerne, så i ly af julesangene og gavepapirets raslen blev den sidste kurs lagt inden mål. Desværre var den nærmeste konkurrent oppe til klokken 0300 og fik rettet båden op. Natten imellem 1. og 2. juledag kom vi i mål som nr. 26.224. Den danske båd Rakosi kom i mål som nummer 5. Blandt L23 sejlerne var L23D281 (66) og L23D140 (462) igen blandt de førende både. Der er 8 l23’ere blandt det første 10.000 både flot klaret i et felt på over 100.000.
Vi mødes igen den 18. januar 2009.

TOP

Regler fremover for Grand Prix påbyder.

Grand Prix sejladser 2009.- rettelse til L23NYT nr.1 2009.

Fra i år vil L23 Klubben indskærpe at sejladser, som er gældende i vores Grand Prix i indbydelser
og sejladsbestemmelser indeholder krav om at der sejles efter L23 Klubbens klasseregler:
Det vil sige:
at man skal have gyldigt klassebevis og bådejeren skal være medlem af L23 Klubben.
at alle sejl har DS’s officielle sejlknap monteret.
at stikprøvekontrol af klassereglernes § 5 sikkerhedsudstyr samt andre krav i klassereglerne kan gennemføres.
at § 6.3.03 godkendte både skal have monteret et registreringsnummer (sejlnummer) som er modtaget
eller som kan rekvireres i L23 Klubben..
at § 6.3.04 det tildelte registreringsnummerskilt skal anbringes indvendig på agter cockpitkarm i bådens
centerlinie ca.10 cm. fra den øverste kant.
Hvis båden har et klassebevis; men ikke et klasseskilt - kan dette rekvireres via e-mail til L23@L23.dk.

TOP