L23NYT Kv.:1          RETUR
 

L23NYT - 1 kvartal - 2014.

L23 Klubbens generalforsamling - Referat.
Rørende afsked med sin L23 D12.

L23 Klubaften i Vallensbæk - referat.
L23 Klubaften i Faaborg onsdag den 26. februar 2014 - referat.

 

Referat fra generalforsamlingen 2014.


Aktivitet på havnen da vi ankom..

Lørdag d. 29. marts 2014 i Fåborg Sejlklub, Havnegade 17, 5600 Fåborg.
Generalforsamlingen begyndte kl. 14:00.

L 23 Klubben havde inviteret til en let frokost kl. 12:00. 10 både var repræsenteret ved 13 personer fra Skanderborg 2, Faaborg 1, Silkeborg 1, Egensedybet 1, Kerteminde 2, Bandholm 1, Køge 4, og Vallensbæk 1.


Ole-D7, Mike-D24, Sune-D335, Martin-D15, Thomas-D15, Ove-D142 og Per-D381.


Martin, Thomas, Ove, Per, Per "Amok"-D176, Adam og Dan-D191(gæmt bag) Brian-D15 og
Hans-D140.

Vores formand Per "Amok" bød de fremmødte velkommen og fremlagde herefter forslag til dirigentposten.


Formanden Per D176 Amok.

Indkaldelsen til generalforsamlingen kan hentes HER !!


1.   Valg af dirigent:
      Per Hedegaard D381 blev enstemmigt valgt.

2.   Konstatering af generalforsamlingens lovlighed:
      Per Hedegaard kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

3.   Bestyrelsens beretning for det forløbne år:
      Der var indkommet for lidt materiale til Årbogen, så derfor havde bestyrelsen valgt at
      udkomme med et mindre "skriv", som bl.a. omfattede et referat over klubbens aktiviteter.
      L23NYT 2013 er udsendt pr. post til samtlige medlemmer, så Per henviste til dette.
      Beretningen blev enstemmigt vedtaget. Se L23NYT HER !!

4.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab:
      Gitte (vores kassere) var forhindret i at møde, så Per "Amok" fremlagde det reviderede
      regnskab. Regnskabet kan hentes HER !!
      Per bemærkede, at vi stadig ikke bruger penge nok og efterlyste aktiviteter, som klubben
      kan støtte. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5.   Indkomne forslag. (se bestyrelsens forslag nedenfor):
      Der har været en del af vores medlemmer, som har været utilfreds med holdbarheden af
      vores genua. Det drejer som genuaer, som er leveret fra forskellige sejlmagere.
      På den baggrund havde bestyrelsen fremsat forslag om, at restriktionen i brug af
      materialer til genuaen skulle ophæves, og at kevlar og andre aromatiske polyamider
      fremover skulle være tilladt.
      Hans "Zero" fremlagde begrundelsen for forslaget, samt belyste fordele og ulemper,
      der har været afvejet af bestyrelsen før fremlæggelsen af forslaget. Ligeledes blev der
      fremlagt en gennemgang af genuaens udvikling fra vi tillod mylar til i dag, hvor
      sejlmagerne tilbyder genuaer forstærket med Kevlar.
      Inden afstemningen om forslaget, var der en livlig debat.
      For forslaget stemte samtlige 10 stemmeberettige. Således ingen imod eller undlod at
      stemme.
      Hidtil har det været opfattelsen, at et forslag af denne karakter, først kan gælde fra det
      følgende år. I lyset af dette har en henvendelse til DS givet det svar, at det meget beror
      på stemningen blandt sejlerne.
      Derfor blev det besluttet, at stemme om reglen skulle gælde for 2014 eller først fra 2015.
      Resultatet blev, at 8 stemte for at reglen skulle gælde for 2014 og 2 stemte for 2015.
      Herefter skulle man tage stilling til, om den nye regel skulle være gældende i alle sejladser
      eller om den f.eks. ikke skulle gælde ved DM 2014. Afstemningen viste, at 9 stemte for, at
      man allerede i år kunne benytte Kevlarsejl i alle L23 sejladser, og kun 1 stemte i mod.

6.   Bestyrelsens planer for det kommende år:
      Per efterlyste forslag til hvad klubben kan gøre for medlemmerne !!
      For at sætte mere fokus på L23 tilbyder klubben L23 præmier bestående af glas med
      L23 logo til hele besætningen. Statutter herfor finde på klubben hjemmeside: Se HER !!
      Herefter blev der informeret om kommende aktiviteter.
      L23 stævne i Køge den 24-25 maj som Martin gjorde god reklame for. Se HER !!

      Sune gjorde herefter reklame for klassebådsstævnet Speed Cup i Faaborg den 21-22 juni.
      Indbydelse er på vej !! Det bliver muligt at lade båden blive her frem til DM ligeledes i
      Faaborg.
      Sune fortalte også om klubbens planer ifm vores DM, som bliver sammen med Albin
      Express fra den 13-16 august hvor sejladserne, som ved Speed Cup, bliver i Hansebugten.
      Indbydelsen, som er på vej, vil indeholde tilbud om transport af både over land.
      Endelig kunne Povl Fisker fra Silkeborg bekræfte, at deres stævne igen i år, vil ligge i
      slutningen af september eller start oktober. Mere herom kommer på hjemmesiden.
      Klubben forventer at afvikle et medlemsmøde i vest og et i øst i løbet af næste vinter.
      Planerne blev taget til efterretning.

7.   Budget:
      Per "Amok" fremlagde klubbens budget for det kommende år, Se HER !! , som blev
      vedtaget.

8.   Fastsættelse af kontingent:
      Bestyrelsen havde fremsat forslag om uændret kontingent, dette blev vedtaget.

9.   Valg i henhold til vedtægterne punkt 9.1:
      Valg af formand.
Per H. Nielsen D176 var villig til genvalg - Per blev genvalgt.
      Valg af bestyrelsesmedlemmer. Povl Fisker D169 (sekretær) udtræder og
      Ole Rasmussen D7(menig medlem) genopstillede ikke.
      Bestyrelsen indstiller nuværende suppleanter Mike Rasmussen D24 og
      Thomas Bach Larsen D15 til de ledige bestyrelsesposter. Begge var villige og blev valgt.
      Valg af kasserer. Gitte Troelsen D59 var villig til genvalg. Gitte blev genvalgt.
      Valg af 1. suppleant. Christian Buono D331 blev valgt.
      Valg af 2. suppleant. Ole Rasmussen D7 var villig til valg. Ole blev valgt.

10. Valg af revisor. Benny Mads Jensen D386 var villig til genvalg. Benny blev genvalgt.

11. Valg revisorsuppleant. Dan Larsen D191 stillede op og blev valgt.

12. Eventuelt.
      Per, og de tilstedeværende, hyldede Mike for sin (og besætningens) sejr i L23 Grand Prix
      serien 2013.
      Ole, som nu er trådt ud af bestyrelsen, fik stor tak for sit arbejde, dette blev honoreret
      med et par flasker vin.
      Sune Faaborg har været en stor hjælp ifm vores klubaften tidligere i Faaborg.
      Ligeledes har Sune været ankermand ifm det kommende DM. For dette fik han ligeledes
      et par flasker vin som tak.
      Povl Fisker, fra Silkeborg, takkede af i år efter mage års arbejde for klubben. Det er så
      lang tid siden, så ingen kan huske hvornår han startede i bestyrelsen. Povl har være
      klubbens sekretær og mangeårig redaktør af Årbogen. Stor, stor tak til Povl, som fik
      en flaske god rom og en bådsmandspibe, så han kunne advisere når flasken blev åbnet :-).

Slutteligt kunne dirigenten takke forsamlingen for god ro og orden.

Bestyrelsens forslag som blev vedtaget:

Regel for generalforsamlingen:
4.1.02 Kevlar og andre aromatiske polyamider samt Spectra i sejl er ikke tilladt,
           dog er Mylar tilladt i genua.

Regel vedtaget på generalforsamlingen:
4.1.02 Kevlar og andre aromatiske polyamider er tilladt i genua.
           Disse samt Mylar er ikke tilladt i øvrige sejl.

Referat: Hans D140 Zero.

Referatet godkendt af dirigenten Per Hedegaard D381 den 30/3/2014.

Referatet kan hentes her som PDF-fil. Se HER !!


 

L 23 Klubben klubaften - referat.
Onsdag d. 26. februar 2014
kl. 18.30 i Faaborg Sejlklub

Mette Hundahl


Sune Hinz D335. fra Faaborg bød L23 sejlerne velkommen. Han havde, med lokal assistance, dækket op, så vi kunne starte med lidt spise i form af pølse og ostebord.
Der var fremmøde fra ikke kun lokale sejlere; men også fra Sjælland og Sønder- og Midtjylland.

 

Da den værste sult var stillet, kunne Mette Hundahl starte på sit indslag som var "Meteologi for tursejlere".

Mette Hundahl - er ejer af L23 D178 og forfatter til ”Meteorologi og Oceanografi for Skibsofficerer”. Hun tilbyder foredrag om ”Praktisk meteorologi for tursejlere”. Mettes bog er pensum for Yachtskipper 1-eksamen, handelsflådens officersuddannelser samt skipperskolernes uddannelser. Mette underviser i dag på Marstal Navigationsskole efter en karriere som styrmand i handelsflåden.

Mette fortalte om, hvor man kan hente vejrudsigter på forskellige medier, og hvordan disse skal fortolkes. Ligeledes om vejrstationer rundt om i landet, som man hele tiden kan få aktuelle data fra, via DMI's hjemmeside. Andre kilder kan være SOF, med deres sejladsudsigt, samt den norske www.YR.no og www.grib.us . Den sidste kræver log-in, for at kunne se vejrudsigten i det område på jorden man ønsker.

Dagens vejrkort blev forklaret..
Her højtryk mod øst og lavtryk på vej ind over Danmark fra vest.

Mette kom også ind på de ting man skal være opmærksom på når man færdes på vandet - Vind og ikke mindst kuldeindeks samt havtemperaturen.
Høj- og lavtryksværd samt typer af fronter, som alle har deres egen kendetegn.


Typisk koldfront med tilhørende skyer, som kan give regn.

Sejlerens umiddelbare observation, ud over vind og bølger, er skyernes karakter. Disse blev også gennemgået mht typer og i hvilke luftlag de befinder sig i, og hvad de varsler.

Generelle gode råd og information for fritidssejlere finder man på www.SejlSikkert.dk

Mette stiller velvilligt sit slide-show til rådighed. Det kan hentes her i PDF-format !!

Sune takkede slutteligt Mette for et meget kompetent indslag, og overbragte et par flasker vin fra klubben som tak.

 

Sune afsluttede aftenen med at informere om Faaborg Sejlklubs tilbud om sejladser for L23 her i foråret og ikke mindst det kommende DM.

Speed Cup den 21-22. juni hvor vi vil få egen start, hvis der er mindst 5 startende både. Med den tilbagemelding der har været indtil nu ser det ikke ud til at være noget problem. Speed Cup sejles i samme område som DM 2014 og er Tune-up til dette.

DM for L23 og Express den 13-16. august, hvor der fra sejlklubbens side vil blive gjort alt for at så mange deltager som muligt. L23ere som trailer til Speed Cup kan, efter stævnet, lade deres trailere med både stå på havnen frem til DM. Hvis nogen vil tilbyde at udlåne deres trailere (kontakt Sune) vil man tilbyde at hente både over land, så de kan deltage i DM-et.

Har du spørgsmål til disse stævner er du meget velkommen til at kontakte Sune Hinz på sunehinz@hotmail.com eller tlf.: 51 21 85 81.

Indbydelse til begge sejladser forventes at blive annonceret i slutningen af marts !!

Referat - Hans D140 Zero.

 Farvel Kiri.

Du var min båd, mit kæreste eje, gennem 13 år og har givet mig så mange fede oplevelser i harmoni med naturen.....
Du bragte mig sikkert rundt på utallige ferieture i hele landet.
Storm, regn, hagl, tordenbyger, tåge, store bølger, kattepoter, sol, sommer, magsvejr og vindstille... Vi har været gennem det hele, med fulde sejl, tre reb og en stormfog eller for motor i vindstille. Jeg har stolet på dig 100% og ikke en eneste gang har du svigtet mig.

Hvert eneste sekund vi har tilbragt sammen, hvad enten det var reparationer, vedligeholdelse, fede sejlture eller en god cigar og et glas cognac medens solen gik ned, har været en fornøjelse..... en lise for sjælen.

Nu er du solgt fordi jeg ikke længere kunne håndtere dig. Du lå blot på din faste plads i havnen og rykkede i fortøjningerne, medens jeg en gang imellem kom og kiggede til dig.... Jeg prøvede et par gange, men det gjorde for ondt i ryggen at sejle med dig.

Dine nye ejere har givet dig et nyt navn: "Lille Bandit" og de vil puste nyt liv i dig, styre dig fri af skærene og opleve hvilken pragtfuld og sikker båd du er. Lur mig om ikke du også kommer til at sejle om kap med andre L-23'ere......

Tak for tiden vi har haft sammen... den kommer ikke tilbage, men vil blive hos mig som gode minder.

Claus Frørup

Tidligere ejer af Kiri D-12

 

L23 Klubaften i Vallensbæk - referat.

Torsdag 23. januar 2014 - kl. 19.00.
i Vallensbæk Sejlklub.

Aftenen startede med at formand Per bød de godt 40 fremmødte sejlere velkommen.

Traditionen tro var der et veldækket pøls- og ostebord med tilhørende drikke. Efterfølgende var der selvfølgelig kaffe med småkager.


Der var vist mad og drikke til alle..


Udelukkende Køge-sejlere...


Yngre og ældre L23 sejlere...


Gæster fra Silkeborg - Køge - Havnsø og Stege.


Og så varder nogen der skulle have mere mad...

Så var det tid til aftenens næste indslag...

Rainer og Jochen begge 53 år, har været medlem af FTLF (Foreningen til Langtursejladsens Fremme) i mere end 20 år. De har mange gange været ude i den store verden i deres Spækhugger på 24 fod, kun drevet til tider af en 3,5 HK påhængsmotor. Fra Færøerne til Kap Verde – Caribien - New York. Deres sidste rejse endte på COOK Islands i Stillehavet, tæt på New Zealand, på atollen Aitutaki; men trods en afslutning her, er de dog frisk på igen at stævne verdenshavene i 2016.
Rainer og Jochen fortalte levende om deres tre store rejser, understøttet af mange fine fotos.

 

For det meste blev der ankret op udenfor havne; men en gang imellem skulle båden på land :-)

Tidevand hvad er det ?? og sluser her i Panama..


Mon ikke dette er et sted vi alle kunne tænke os at besøge..


Kapsejlads på Martinique.


Alle hjælper hinanden..


Og selvfølgelig skal man opleve Galapagos når man er på de kanter..
 


Et af de sidste billeder af "SS" Prins Henrik inden den blev solgt for 5$.

For dem der ønsker at læse mere om deres bedrifter eller følge med i deres videre færd, er her link til deres blog på nettet: http://prinshenrik.blogspot.com

ref.: Hans - billeder: Hans og fra prinshenrik.blogspot.com