L23NYT Kv.:1          RETUR
 

L23NYT - 1 kvartal - 2015.

L23 Klubben generalforsamling 2015 - Referat.
L23 Klubaften "vest" hos Horsens Yachtværft 24. februar - Referat og billeder .

L23 Klubaften i Vallensbæk 22. januar - Referat.

 

 

Referat - generalforsamling 2015.
 
L23 generalforsamling 2015.

Generalforsamlingen d. 28. marts 2015 blev der afholdt i Køge Sejlklub, Bådehavnen 6, 4600 Køge.

Referat, skrevet af Mike Rasmussen

Medlemmerne var inviteret til let frokost kl 12:00 i Køge Sejlklubs lokaler. Efter frokosten som havde været udsat for et mindre styrt bag i formandens bil, bød Per velkommen til de fremmødte. Der var repræsentanter fra 12 både tilstede ved generalforsamlingen

1.   Valg af dirigent – Benny Mads Jensen blev valgt som dirigent

2.   Konstatering af generalforsamlingens lovlighed. - Indkaldelsen var varslet 3 marts så den var dermed lovligt varslet.

3.   Bestyrelsens beretning for det forløbne år. – Beretningen blev godkendt. Der var enighed om især hjemmesiden er et stort aktiv. Desuden var der ros til standen på bådudstillingen i Fredericia.

Bestyrelsens beretning for 2014 – 2015.  Siden generalforsamling d. 29. marts 2014 i Faaborg Sejlklub.

L 23 Klubben er en aktiv forening med i alt 208/213 medlemmer. Der er 164/160 aktive og 44/53 passive medlemmer.

Januar klubaften i Vallensbæk.

I januar måned 2014 fortalte de 2 Spækhuggersejlere Rainer og Jochen om deres eventyrlige sejladser rundt på verdenshavene i deres lille Spækhugger på kun 24 fod. Der var det store gode oste- og pølsebord, og aftenen sluttede som sædvanlig med sejlersnak og ”løgnehistorier”.

Februar klubaften i Faaborg.

I Faaborg mødtes L 23 sejlere til et foredrag om ”Praktisk meteorologi for Tursejlere”. Mette Hundahl – der er ejer af L 23 D 178 og forfatter til ”Meteorologi og Oceanografi for Skibsofficerer” delte levende og interessant ud af sin viden om vejr og vind. Atter en god L 23 aften.

Generalforsamling i Faaborg.

Klubbens generalforsamling blev holdt i Faaborg Sejlklub d. 29. marts. Ved et indkommet forslag, blev Kevlar og andre aromatiske polyamider tilladt i genua. Dette blev gældende fra sæsonen 2014. Ud over dette forløb generalforsamlingen i god rod og orden. Referatet ligger på hjemmesiden.

Sejladser i 2014.

Det første stævne blev ”Slaget i Køge Bugt” afviklet  24. – 25 . maj. Der deltog 7 både. Stævnet var flot arrangeret af Martin fra D 15 Tria. Sejladserne blev vundet af D 24 Tøsen.

”Speed Cup” i Faaborg var det næste store stævne. Afviklet 21. 22. juni. Stævnet var for H-Båd, Nordisk Folkebåd og L 23. der deltog 6 L 23’er i stævnet. Det blæste og stormede mere end en hel pelikan. Der var 2 knækkede H-Båds master, så dommerne valgte at sende os i havn efter 2 sejladser. På andendagen var der frit valg om man ville sejle ud. L 23 og Folkebåd valgte at blive i havn. Et reduceret H-Båds felt startede og fik 2 sejladser inden de også var nødt til at sejle i havn. L 23 sejladserne blev vundet af D 140 Zero.

Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for L 23 blev ligeledes afviklet i Faaborg. Det var fra d. 13. til d. 16. august. Stævnet blev holdt sammen med Albin Express. Der startede 15 L 23’ere.  3 dage i frisk og hård vind, med gode baner og god afvikling af Faaborg Sejlklub, gjorde også dette stævne vellykket Et rigtig godt L23 stævne. På land virkede alting godt og hyggeligt. Der blev serveret moleøl og gode middage, de dage vi var der. Danmarksmester 2014 blev D 177 Sylfiden fra Silkeborg.

Silkeborg Sejlklub havde inviteret til årets sidste sejlads, den sidste weekend i september. Dette plejer at være en god afslutning på sæsonen. Grundet manglende tilslutning blev L 23 løbet aflyst.

L 23 Grand Prix serien 2014 blev afviklet over 3 stævner. D 140 Zero fra Køge blev vinder.

Ud over de nævnte har mange L 23’er deltaget i lokale aftensejladser rundt omkring i landet. Der har også været deltagere i Fyn Rundt og andre distancesejladser.

Dimsekassen og gode indkøb til L 23.

Reservedele som ikke kan skaffes andre steder fra sælges af L 23 Klubbens dimsekasse. Udover dette har forskellige medlemmer igangsat produktion af stumper der så kan købes direkte. Se mere på vores hjemmeside.

L23.dk. Hjemmeside.

Klubbens hjemmeside administreres af Hans, D 140 fra Køge. Den er et uvurderligt stykke værktøj for folk, der er interesseret i L 23 båden.  Her er arkiv, gamle historier, artikler fra bådblade, tegninger, indlæg fra medlemmer, køb og salg, trimguider og meget mere. En gang hver måned udsendes yderligere nyhedsmail til samtlige medlemmer der har en mail adresse.

Facebook.

L 23 sejlere og andre interesserede følger klubben på facebook. Der findes 2 L 23 sider. En officiel og en uofficiel. Der er megen snak og megen god information på disse sider.

Regnskab.

L 23 klubben har en god økonomi. Med en omsætning på cirka kr. 40.000 pr. år, aktiver på cirka kr. 78.000, heraf likvid beholdning ca. kr. 69.000 er vi godt rustet til fremtiden, og til stadig at være en aktiv klub.

L 23 Årbogen.

I 2014 udgav vi ingen årbog. Primært på grund af manglende indhold samt indlæg fra medlemmer. Det blev til et lille hæfte der indeholdt årets beretning for 2013. I 2015 udgiver vi en årbog for 2014/2015. den bliver redigeret af Thomas fra D 15, der sidder på Grønland og arbejder med materialet. Vi forventer udsendelse til alle medlemmer i april måned.

Og så lidt om 2015.

Indtil videre har der været afholdt 2 arrangementer. i januar måned i Vallensbæk. Hygge og ostebord og i februar måned i Horsens hvor vi besøgte Horsens Yachtværft. I alt 65 sejlere deltog i disse 2 arrangementer.  Vi har deltaget på Fredericia Boat Show hvor klubben havde end stand i området hvor de andre klassebåde også var til stede. Der kom mange medlemmer og mange interesserede forbi. Vi deltager i messer for at holde gang i klassen, og for at vise at vi findes. Om et giver noget resultat er bestemt ikke målbart.

Dansk Sejlunion har på opfordring startet et DS Klassenetværk. Dette er for at udvikle klasserne bedre og mere. L 23 Klubben har deltaget i nogle møder. Der vil komme mere information under eventuelt.

Til sidst vil jeg gerne slutte med at sige tak til hele bestyrelsen for det gode og hyggelige samarbejde vi i årets løb har haft.

Per ”Amok”.

4.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab. – Regnskabet blev godkendt. Kommentar til regnskab, klubben har en fornuftig økonomi derfor vil bestyrelsen gerne yde tilskud til lokale arrangementer. Har du ideer til lokale events (stævner, sommerlejr, fællesture eller lignende) skal du blot henvende dig til formanden.

5.   Indkomne forslag. - Bestyrelsen fremlægger forslag til ændret klasseregel under pkt. 5:

·       Regel i dag: 6.5.01 Bemanding til DS Danmarksmesterskab skal være 3 personer.

·       Forslag: 6.5.01 Bemanding til DS Danmarksmesterskab skal være 2 eller 3 personer. –

·       Forslaget blev vedtaget med 12 for og 0 imod, bestyrelsen arbejder videre med forslaget så det kan blive godkendt i Dansk Sejlunion med virkning til DM 2015

Kommentarer til forslaget:

D 140 - der er ikke tidligere nogen som har meldt fra pga. manglende gaster - bekymring om at sejladser bliver forhalet pga. Alle ikke sejler med spiler

D 198 - overvejer at deltager hvis det bliver tilladt at sejle 2 i båden

D 140 - skal det gælde fra 2015 er det med forbehold for at sejlunionen skriftligt godkender forslaget.

D 198 - i forbindelse med DM, hvornår skal den enkelte skipper beslutte om hvor mange der er om bord - svar senest i forbindelse med tjek ind kl 21 dagen før sejladserne.

6.   Bestyrelsens planer for det kommende år. - L23 klubben vil deltage aktivt i det nye klassenetværk. (se også under evt.) Stævner i løbet af sæsonen: Køge den 30+31 Maj, DM i Nivå uge 34, der arbejdes på at stævnet i Silkeborg bliver til noget i år. Gran prix serien er stillet i bero i 2015. Bestyrelsen forventer vinteraktiviteter på samme niveau som tidligere. Bestyrelsen planlægger på at holde 3-4 bestyrelsesmøder i løbet af året.

Emner til sommer / vinter aktiviteter - har du konkrete tanker eller ideer til aktiviteter som vil komme klubbens medlemmer til gavn sendes de til bestyrelsen att. Mike Rasmussen så finder vi en metode for at få det arrangeret.

7.   Budget. - Budget blev godkendt. Der er budgetteret et underskud på 6000, bl.a. fordi der er afsat penge til Årbogen.

8.   Fastsættelse af kontingent. - Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 200 kr. for aktive og 100 kr. for passive, forslaget blev godkendt.

9.   Valg i henhold til vedtægterne punkt 9.1.

Inden der blev valgt nye medlemmer til bestyrelsen tog Per ordret for at takke Hans for hans enorme indsats for L23 klubben. Hans har valgt at træde ud af bestyrelsen, men han vil i det næste års tid stadigvæk bidrage til at få overdraget alle hans arbejdsopgaver til den siddende bestyrelse.

Hans startede med klubarbejde tilbage i 1988 hvor han var kredsrepræsentant for Køge Bugt, siden har han været aktiv både inde og uden for bestyrelsen.

Hans var også primusmotor i at få båden godkendt som national entypeklasse. Hans har bidraget med et kæmpe arbejde bl.a. som regelfortolker, redaktør for hjemmesiden, udsender af nyhedsmail, styrer medlemskartotek, NET’S betaling, Facebook, Klub måler, og meget meget mere som eksempelvis planlægningen af stævner, især DM hvor alt omkring indbydelser og dialogen med de arrangerende klubber er gået gennem Hans.

I 2010 blev Hans udnævnt til æresmedlem i L23 klubben pga. hans enorme betydning for klubben, og ikke mindst resultaterne på vandet har været bemærkelsesværdige med bl.a. 4 DM mesterskaber på CV’et

Hans… tusind tak - uden dit engagement ville klubben ikke være hvad den er i dag. Vi håber du stadigvæk vil kigge forbi så vi kan nyde dit selskab.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

·       Hans Jørgensen D 140 genopstiller ikke.

·       Bestyrelsen indstiller nuværende suppleant Christian Buono D 331. – som blev valgt.

·       Mike Rasmussen D 24 modtager genvalg. – som blev genvalgt.

·       Valg af 1. suppleant: Ole Rasmussen D 7 modtager genvalg. – som blev genvalgt.

·       Valg af 2. suppleant:  - det blev Ebba Glückstadt D 85.

·       Følgende er valgt til bestyrelsen i 2014 og er derfor ikke på valg i år:

·       Per Nielsen D 176 formand.

·       Gitte Troelsen D 59 kasserer.

·       Thomas Bach Larsen D 15.

10. Valg af revisor. Benny Mads Jensen D 386 modtager genvalg. – blev genvalgt.

11. Valg revisorsuppleant. – Det blev Carl Aage Lausten D 198.

12. Eventuelt.

D 386 Benny Mads Jensen anerkendte og roste bestyrelsens arbejde

Per - orienterede om det nye klassenetværk. Første møde blev afholdt i Kerteminde i januar måned, siden januar har der været afholdt en række møder med formålet om at få flere til at sejle klassebåd. Første synlige bevis er en folder hvor alle klassebådene er listet op. Desuden er flere forskelige andre emner blevet debatteret, kunne det evt. være en god ide at samle flere klasser til samlede stævner som eksempelvis DM – konkret er der dialog om et stævne for større klassebåde i Juelsminde i 2016, en anden ting kunne være et tilmeldingsmodul udarbejdet af DS som klubberne kan bruge i forbindelse med stævner og mange andre spændende tiltag.

Bestyrelsen takker for fremmødet og ønsker alle en god sejlersæson

Med sejler hilsen

L23 klubbens bestyrelse.

Regnskab og budget som blev fremlagt på generalforsamlingen !!

 

 

 

TOP
 

 

 

L23 Klubaften "vest" 24. februar 2015.
hos Horsens Yachtværft.

Referat og billeder.


 

Efter mange kørte km. og det obligatoriske kvarters venten var 31 (30M/1K) mødt op ud af 36 tilmeldte L23-sejlere. På et Danmarkskort skal der tegnes en femkant med Åbenrå-Nykøbing Mors-Hobro-Vallensbæk-Svendborg i vinkelspidserne for at rumme alle deltagernes hjemhavne. 

I øvrigt kan jeg nævne: Det havde givet respons, at jeg havde skrevet en mail til 25-30 bådejere fra vores medlemsliste, ligeledes undersøgte jeg, ved at kigge på sejlklubbers hjemmesider, fra Sønderborg i syd til Hobro i nord, hvor mange L23ere, der deltog i aftenkapsejladser; men det var nu ikke ret mange. Hobro topper vist med 5 både (snart 6). Nogle af dem kontaktede jeg telefonisk. 

Søren Buhl bød på kaffe og øl ved ankomst.

Jeg bød velkommen med: Hvorfor blev det nu Horsens Yachtværft ? og om ”vejen” til Horsens.

Her er den:

1.                            Kontakt til X-yacht (forslag Mike og Jan). Vi må gerne vende tilbage i nov./dec.,
                      så det tror jeg, vi forsøger en anden gang.

2.                            Sail Solution i Rødekro var også lidt i tankerne.

3.                            Brainstorm med mig selv og et kig på hjemmesider.

4.                            Følgende noteret fra syd til nord:

           •              Museumshafen Flensburg med gratis adgang til rommuseet (spændende sted,
                      besøg det!).

           •              Gråsten Skibsværft (mest fiskekuttere og andre uinteressante motorbåde).

           •              Nordic Mast (Åbenrå/Rødekro).

           •              For 2 år siden havde vi et spændende besøg hos Elvstrøm Sails,
                      hvor William Friis Møller fortalte og viste rundt.

           •              Åbenrå Motorfabrik / Callesen Diesel, nu en anden konstruktion i Kruså
                      m. forskellige motorer - Buhk, Faryman, Mitsubitshi, Solé mm.

           •              BSI (Berendsen) Haderslev (skylights, rodrig, wirerig mm.)

           •              Faurby Yachts / Nordship i Lunderskov (vi er velkommen senere).

           •              Luffe værft i Kolding.

           •              Quorning Boats i Skærbæk besøgte vi for 3 år siden.

           •              Vejle Bådeværft.

           •              Horsens Yachtværft (indbydende hjemmeside og check lige Facebook).

Da jeg ringede hertil, sagde Søren Buhl prompte ”ja”. Det vil da være en ære at tage imod jer, jeg glæder mig sgu - Så derfor et klart valg !

 


Søren fortæller om værftet og dets mange aktiviteter.


Engagerede sorte og grå sejlere :-)


Søren står under Trine og Paul Elvstrøms Tornado fra Seoul og byder os velkommen.


En ny Lauge Jensen-motorcykel til ca. 500.000 kr. på vej.

Vi fik en rigtig spændende rundvisning, som gav os et godt indtryk af de mange forskellige opgaver værftet løser, f.eks. er de ved at færdiggøre pluggen til en støbeform til en ny Lauge Jensen motorcykel. Som tidligere omtalt kan I blive klogere ved at besøge deres hjemmeside og Facebook.


Rune D174 og Per H. D381 hyggesnakker.


Søren demonstrerer en prøvestand til en motor.


Hvad er op og ned ?

Herefter kørte vi hen til Horsens Sejlklubs gl. klubhus, hvor der blev budt på etnisk mad fra ”Spice Catering”, Varbergparken i Haderslev – et indvandrerprojekt, som oprindelig kom i gang med støtte fra Haderslev kommune og Udlændingestyrelsen.Inden aftenens næste indslag blev Søren belønnet med forskellige lækre honningkager fra Christiansfeld for sin gæstfrihed.

I løbet af aftenen fortalte Mike D24 og Per ”Amok”D176 om mødet med DS i Kerteminde. Se også Vallensbæk-referatet og sidste nr. af Bådmagasinet. Per lagde også op til en høring om, at det skulle være frit at bemande  L23eren med 2 eller 3 personer ved DM og andre entypekapsejladser. Det var der stemning for. Per kom også med nye idéer til afvikling af DM og andre sejladser. Der blev også nævnt idéer til sommertræf. 


Mike fra bestyrelsen fortæller om klubbens aktiviteter.

Sune D335 fortalt om årets kapsejladser: Stævne i Køge, Speed-Cup i Fåborg, DM i Nivå og Åbent kredsstævne i Silkeborg. (Se hjemmesiden) 

Herefter var ordet frit – og inden der blev hyggesnakket videre, opfordrede Per os til at hjælpe med at bemande L23-standen ved Bådmessen i Fredericia. Det lykkedes helt godt! Jeg fik overrakt et par gode flasker rødvin af Jan D177 for mit arbejde med arrangementet. En rigtig hyggelig aften var slut og mange kunne begive sig ud på den lange hjemtur!

Referat: Dan D174 Tiny (kun godt 60 kg)

 

Tilmeldte til klubaften var:

Bådnr. Bådnavn Bådejer Hjemsted Tlf.
24 Tøsen Mike Rasmussen Egensedybet 41993725
24   - Claus Rasmussen Egensedybet  
61 Zapp Michael Jürgensen Horsens  
61   - Jan Jürgensen Horsens 76692326
132 Melody Bent-Ole Østerby Haderslev 60526362
142 Hurry-Scurry Ove Nielsen Skanderborg  
169 Pi´r Povl Fisker Silkeborg 29460426
174 Tiny Dan List-Jensen Haderslev 22724744
174   - Rune List-Jensen Haderslev 40791915
174   - Hans Henrik Hansen Haderslev 21657877
174   - Sven Erik Lind Åbenrå 20760359
176 Amok Per Nielsen Vallensbæk 27153095
177 Sylfiden Jan Fuglsang Silkeborg 24209311
191 Kom-an Dan Larsen Kerteminde 29213255
191   - Adam Larsen Kerteminde  
191   - Sebastian Larsen Kerteminde  
219 Kassiopeia Bjarke Petersen Silkeborg 22204541
219  - ? Silkeborg  
281 Zeppo Christoffer Hobro  
281   - Jesper Hobro  
281   - Mathias Hobro  
286 Andromeda Flemming K. Nielsen Silkeborg 25120940
299 Snup Karsten Hansen Skanderborg 86523682
303 Boun-10 Jan Lomholt Hobro  
303   - Per Hobro  
303   - Martin Hobro  
303   - Kasper Hobro  
319 NiKolde Henning Jensen Kalvø  
324 Teamlærke Jørgen Lorenzen Nykøbing Mors  
335 Ophelia Sune Hinz Faaborg  
335  - ? Faaborg  
359 Do-It Anker Mørk Thomsen Skanderborg  
374 Alley Cat Thomas Jørgensen Svendborg Sunds Sejlklub  
374   - ? Svendborg Sunds Sejlklub  
381 Alleos Per Hedegaard Skanderborg 51716650
         

 

 

 

TOP

 

 

 

L 23 Klubben
 Klubaften torsdag d. 22. januar 2015, kl. 19.00

i
Vallensbæk Sejlklub.

 

Referat:

Aftenen begyndte med pølse- og ostebord samt rødvin og anden drikke.. Det var planlagt at skulle være en aften, hvor man kunne få en sejlersnak, kun afbrudt af formandens orientering omkring kommende arrangementer.
Per, har sammen med Mike fra bestyrelsen, været til møde med andre bådklasser i Dansk Sejlunion. Ideen er at der fremadrettet skal afholdes en række møder for at koordinere klassernes ønsker, i er forsøg på at skabe fremgang og interesse for klasserne.

Martin fra D15 Tria i Køge er krumtap i det kommende L23 stævne i Køge, som afholdes 30-31. maj. Indbydelse bliver udsendt så snart de sidste aftaler er afklaret. Det tilstræbes at blive som sidste år, hvor der var god tilslutning.
 
Nye som gamle medlemmer hyggede sig og der var da en enkelt eller 2 unge mænd.... :-)
 

DM i Nivå som afholdes 19-23. august er ved at blive planlagt. Indbydelse og tilmelding kan forventes at være på plads 1 april.
Et forslag, fra Sune (D335) Faaborg, om at flytte DM fra efter sommerferien og ind i sommerferien blev debatteret. En afstemning viste, at kun en person gik ind for at flytte DM til sommerferien, medens alle øvrige, gik ind for at bibeholde DM i uge 33 alternativt 34.
Samme emne forventes at blive taget op på kommende klubaften i vest.

Man skal være opmærksom på at i ugen optil DM afholdes Øresundsugen, som i øjeblikket er ved at blive planlagt. Se mere her !! 

Per kom med nogle nye ideer til afvikling af vores DM. Det var hovedsageligt omkring forskellige sejladsformer. Dette havde begrænset tilslutning, men måske noget man kunne arbejde med på klasserne koordineringsmøder.
Et forslag om at kravet til besætningen kun skulle være 2 mand om bord havde større opbakning !!

Det blev annonceret, at Hans Jørgensen udtræder af bestyrelsen ved den kommende generalforsamling. Dog viderefører han hjemmesiden samt klubbens opkrævningssystem i det kommende år.

Formanden sluttede med at takke for det fine fremmøde.

ref.: Hans - Zero - D140. 

TOP