L23NYT Nr.:1        RETUR

L23 NYT Nr.:1 Maj 2003.

Formanden har ordet..

Referat fra generalforsamlingen i Køge..

Vores første DM..

L23 Klubaften Vallensbæk 23-1-2003 referat..

Formanden har ordet....

Endnu en gang fik vi has på en lang mørk og til tider meget kold vinter. Mange steder har der været vældig godt gang i en anden form for sejlads, som kun lader sig gøre, når vandet bliver rigtigt hårdt. Det er sjovt og går gevaldigt stærkt, og så bliver man ikke hæmmet af begroning og dårlig bundmaling. Til gengæld er det ikke hvert år, at det er sæson.

Efter fjorten flotte dage i marts måned, fik vi så lov til at smage vinterens sidste krampetrækninger – forhåbentligt! Og nu op til påsken er vejret flot og udsigterne både flotte og optimistiske, så mon ikke alle har en mulighed for at være klar til første maj og forårssejladserne.

2002 var efter min mening et godt år for L23 klubben, og starten på 2003 er også god og positiv. Jeg har som formand fået et luksusproblem, nemlig en hårdt arbejdende, initiativrig og velfungerende bestyrelse, det kan være svært at informere eller komme med betragtninger, der ikke allerede er at finde på hjemmesiden eller i en eller anden L 23 Nyt.

Som sagt opfatter jeg det som et luksusproblem, for det at noget går godt betyder ikke, at alt er godt, og at det ikke kan blive bedre, måske især mig selv.

Træffet i Vallensbæk arrangeret af Per Nielsen "Amok" med 26 L23’ere repræsenteret og små 60 L23 sejlere var en rigtig god oplevelse, som jeg håber deltagerne deler med mig.

Generalforsamlingen med en væsentlig større deltagelse, dog endnu ikke som for 10 år siden.

Invitationen fra L 23 i Køge Bugt med DM Tune up sejladser, er et flot initiativ. Godt gang i Storstrømmen og Smålandsfarvandet med gode initiativer og afholdelse af kredsmesterskab. Lidt malurt, hvor er det før så stærke Storebælt og Fyn blevet af, finder der ingen ildsjæle mere? Hvad me Faaborg med 3 gode L 23’ere som klub- og skolebåde?

Silkeborg – Skanderborg, ja hvad skal jeg sige, det er så flot med deltagelse af fire både i de sidst to DM afholdelser, og en invitation til afholdelse af DM i Silkeborg i 2004 eller 2005. Silkeborg og Skanderborg er en lille og meget smuk del af Jylland. Det vil glæde mig meget at høre fra L 23 sejlere fra resten af Jylland. Jeg ved, at I er der, og jeg vil meget gerne lege med jer.

Jeg har en lille bøn. Jeg ved godt, at jeg taler og skriver meget om kapsejlads og DM. Jeg ved også at mange sejler tursejlads. Lad os høre fra jer – oplevelser – ture – gode ferieoplevelser – praktiske indretninger af en ikke så stor båd, måske noget om udstyr og forberedelse til længere ture.

Lad os stå sammen om L 23 Klubben og et godt lille skib. Lad os hjælpe hinanden til at få nogle gode oplevelser.

I ønskes en rigtig god og lang sejlsæson. God vind - Jan Nielsen                                                   TOP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat - Generalforsamlingen lørdag den 22. marts i Køge Sejlklubs lokaler.

   Køge Sejlklubs klubhus, Bådehavnen 6 Køge

Før generalforsamlingen startede var der hyggeligt samvær med lækker frokost, hvor L 23 klubben var vært med øl og kaffe. Kl. 14.00 startede generalforsamlingen i.h.t. den udsendte dagsorden. 

Formand Jan Nielsen bød de fremmødte velkommen, og glædede sig over fremmødet og stillede bestyrelsens forslag til dirigent, Svenn Bekmose. Køge Sejlklub, værtsstedet for DM 2003. Dirigenten takkede for valget ( pkt. 2 ), fik et sæt vedtægter stukket i hånden, og kendte GF lovlig indvarslet, og som næste punkt ( pkt. 3) gav ordet til Jan Nielsen som herefter fremlagde sin årsberetning..

Sidste års DM succesfulde DM blev omtalt, ( selve DM’t er i de foregående L 23 Nyt blevet fyldigt refereret) Medlemssituationen , 157 har betalt for aktivt medlemskab, 24 har betalt for passivt medlemskab. At det kommende DM i Køge 2003 bliver i år afholdt sammen med 808 klassen sådan som det også blev i Skælskør i 2001. Formanden fremhævede også klubbens L 23 Nyt, som værende et godt aktiv for klubben, lige som Klubbens hjemmeside, som efter Hans Jørgensen har taget fat, er blevet opdateret og udvidet med en masse nyttig og uptodate informationer.

Det kniber med aktivitet i de fleste kredse, men i de mest aktive kredse er det gået godt, hvor der blev ønsket tillykke til årets kredsvindere. De afholdte kredsmesterskaber har været i Køge bugtkredsen, med Niels Mogensen D-148, som vinder, og Erik Andersen D 239, Storstrømskredsen, Per Hedegaard D 381, Silkeborgkredsen, ligeledes kredsvindere. (Red.: de vil ved en senere lejlighed få deres præmier)

Dirigenten åbnede for spørgsmål eller kommentarer, der blev straks givet applaus til formanden. Herefter blev ordet givet til kassereren, ( pkt. 4.) som gennemgik regnskabet med kommentarer til de enkelte poster. Resultatopgørelse: perioden 1.1.2002 – til 31.12.2002. Indtægter. 31.270,00 – Udgifter. 38.339,00 – underskud i 2002, i alt 7.069,00, som primært skyldtes tilskud til DM i Holbæk, som samtidig var 25 års jubilæum, og øget portoudgifter. Aktiver/Passiver. 66.245,00 ( heraf likvide midler 42.241,00 ) Dirigenten gav forsamlingen mulighed for spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. Punktet porto afstedkom en del debat, beløbet er bogført til kr. 6.969, og skyldtes dels udsendelse af L 23 Nyt som almindeligt brev, ( for få blade til postvæsnets klubblad omdeling) og invitation til DM sidste år. Der blev derfor talt om at undersøge vilkårene for igen at komme ind under postvæsenets ordning med udsendelse af klubblade, hvilket kasseren lovede vil blive undersøgt. Herefter blev regnskabet godkendt. Budgettet for 2003,. Indtægter 31.400, udgifter 34.600, = driftsmæssig underskud 3.200. Budget blev godkendt, som i forlængelse af regnskabet accepterede dirigenten at dagsordenens pkt. 7. budget for 2003 blev slået sammen med pkt. 4 (godkendelse af regnskabet ). 

Herefter blev der gået videre til Pkt. 5. indkomne forslag, som alene drejede som om det af bestyrelsen fremsatte forslag vedr. ændring af klassereglerne, som i deres ordlyd har været udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Hans Jørgensen fremlagde forslagene og argumenterne for ændringerne. Der blev stillet spørgsmål til de enkelte forslag, men alle blev vedtaget i den ordlyd de var fremsat, og således vedtaget. De spørgsmål som blev stillet gik primært på om man evt. kunne udnytte ændringerne til egen fordel, men det blev vist afklaret med, at det var meget lidt sandsynligt. Forslag 5, som omhandler reklameregler, gik ud på at undgå at L 23 'r skulle blive en reklamesøje i lighed med en " American-Cup" båd. Da de nye regler åbner for denne mulighed hvis ikke vi fik L23'rn i kategori A. Hvilket altså nu er vedtaget. Det vil samtidig sige at der i alle klasseløb i 2003 sejles efter de nye regler.

Under pkt. 6 i dagsordenen informeres om Silkeborg Sejlklubs tilbud om evt. afholdelse af DM 2004 i på Silkeborg søerne. Samt om mulighed for sammen med 808 evt. afholde DM 2004 i Bandholm, dette foreligger dog så vidt vides endnu ikke som et konkret tilbud, men vil senere blive afklaret. Det blev også fremført at der vil blive forsøgt afholdt " træf " som vinterarrangement kommende vinter på Fyn og Østjylland, som det succesfuldt træf der blev afholdt i Vallensbæk i januar i år, hvor der mødte over 50 personer ( 26 L23 bådejere var repræsenteret) op til en oplevelsesrig og spændende aften.

Pkt. 8. Kontingent for 2003, bestyrelsen foreslog uændret kontingent, og det blev vedtaget af forsamlingen med applaus. 

Generalforsamlingen i Køge Sejlklub....   ..men uden mad og drikke...

Pkt. 9. Valg af bestyrelse:, Mogens Dilling modtog genvalg som næstformand, og valgt. Valg af sekretær Erik Andersen ligeledes på valg, var villig til genvalg, men ikke tilstede, forsamlingen foreslog Per Nielsen " Amok " D 176, Vallensbæk, og lod sig indvælge i bestyrelsen, hvorved Erik Andersen træder ud af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem Povl Fisker på valg, og genvalgt uden modkandidat. Suppleanterne Hans Jørgensen og Jesper Nielsen valgt uden modkandidater. 

Pkt. 10. Valg af revisor blev Michal Nielsen D 68, Køge. Valg af revisorsuppleant blev John Nygård. Vallensbæk Sejlklub.

Pkt. 11 Eventuelt. Poul Schilling D 82, Dream Machine, ønskede debatteret om det skulle være tilladt at få indmålt mere end 1 stel sejl til et DM. Det var der i forsamlingen tilsynelande stemning for, men da forslaget er taget op under pkt. eventuelt, kan det debatteres men ikke vedtages. Erik T. Andersen D 239 Fleur, bakkede op om forslaget , og stillede samtidig forslag om at klassen burde have en " hårdvejrs spiler ".

Per Nielsen D 176 " Amok " fremviste et spændende projekt, som går ud på at lade fremstille et stort oplag af en meget flot 4 farvet folder som skal profilere klassen. Han arbejde med at skaffe sponsorer til projektet, idet fremstillingen vil løbe op i mindst 10.000 kr. Forsamlingen fandt initiativet flot og ønskede Per alt muligt held med det. Vi glæder os til at se det færdige resultat.

Bestyrelsen arbejder på at justere kredsstrukturen, idet L 23 klubben pr i dag er opdelt i 13 kredse, hvoraf de fleste er inaktive. Der er i øjeblikket 4 kredse Jylland/Fyn der mangler kredsrepræsentanter, samtidig med at der i det fleste af de øvrige 9 kredse ikke er synlig aktivitet. Bestyrelsens oplæg gik på en anden opdeling med færre kredse, som mere svarer til den opdeling som findes i Dansk Sejlunion, og som består af 12 kredse i 7 såkaldte landsdele, hvilket kunne være en ide at følge. En geografisk opgørelse af den nuværende medlemskreds viser, at det er under halvdelen af medlemmerne som bor i Jylland og Fyn, og som i dag er delt op på 7 kredse, og med betydelig større afstand i mellem medlemmerne end på Sjælland og sydhavsøerne.

Hans Jørgensen orienterede på Køge Sejlklubs vegne om det kommende DM i Køge, hvor invitation udsendes i begyndelsen af maj, at " forplejning " vil være inkluderet i startgebyret, ligesom søsætning og optagning af trailende både vil være inkluderet i prisen. At sejladserne vil blive ret udfor havnen, på såkaldt op og ned bane.

Poul Schilling D 82 oplyste at der, som ekstraordinær " gulerod " vil blive udloddet en splinterny Mylar Genua værdi næsten 10.000 kr., til de deltagende både. De både som kommer længst væk fra vil få størst vinderchancer !!!!!!!, i øvrigt sponsoreret af en meget gavmild giver. 

Dirigenten sikrede sig at alle som ønskede ordet, havde fået stillet de spørgsmål som lå på sinde, og at der var givet de svar som kunne opnås, og sluttede med takke for hvervet og gav ordet til formanden for afsluttende bemærkning, og med på gensyn til DM i Køge 2003. 

Referent Povl Fisker D 169 Pi’r                                                                 TOP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En lille historie fra vores første DM.

Deltag i DM og få dobbelt så meget sejlerglæde for de penge du har investeret i din L23’er. Det gjorde vi i 2002.

I juli 2001 besluttede Jan, Flemming og jeg, at vi skulle sejle kapsejlads sammen. Jan og jeg har sejlet sammen i ca. 10 år. Først i Maxi 999 og senest i L23 hvor vi er blevet agterudsejlet af div. L 23’er i flere år. Vi besluttede os for, at nu ville vi være seriøse, så vi kontaktede Flemming, som aldrig har siddet i en kapsejladsbåd før. Flemming er en rigtig flink fyr, det prioriterede vi højt, når vi nu skulle bruge mange timer sammen. Målet var at deltage i DM for L23.Vores sejl var alle mindst 10 år gamle, og det viste sig ikke at havde nogen betydning. Det vigtigste er at kunne håndtere sejlene ordentligt „trimme dem perfekt" og så det med spiler op og ned uden at kvaje sig alt for meget. Efter vores første sæson som kun havde varet et halvt år, var vi godt tilfredse. Kammeratskabet fungerede perfekt, vi hyggede os. Og vi blev da ikke sidste båd i mål hver gang, som Jan og jeg var blevet i starten. Inden vi købte sejl, fik vi sejlmageren med ud på vandet og undervise os. I april måned 2002 besluttede vi os for at købe en ny genuafok, som skulle leveres i starten af juni måned inden DM. Vi fik lokket sejlemageren med på vandet en formiddag i april. Vi syntes, at vi var blevet gode, men han så ikke specielt imponeret ud. Han mente, at vendingerne kunne foretages hurtigere og mere harmonisk uden båden nødvendigvis behøvede at gå helt i stå hver gang vi vendte. Da vi kom til spilleropsætningen kunne vi godt se, at han havde svært ved at holde smilet tilbage. Han forklarede Jan, som hiver spileren op, at det med at hive spileren op, det brugte man ikke når man sejler rigtig kapsejlads! - Man „eksploderer"! Nu var det vores tur til at tage os på maven af latter. Men ikke des to mindre herefter har vi ikke brugt at hive spiler op - nu „eksploderer vi" - og efter to måneders øvelse kan vi „eksplodere" uden at grine. Sejlmageren tilbød at deltage med os til DM. Da jeg besøgte sejlmageren, for har afhente vores nye genua, tilbød han at være gast på vores båd til DM. Det var et tilbud som er svært at afslå. Men vi var jo netop blevet et team og vort kammeratskab fungerer rigtigt godt, skulle vi nu sætte en af os i land? Vi drøftede det om bord på båden, Flemming mente, at det var en unikke mulighed for, at alle på båden ville blive markant dygtigere, så han tilbød straks at trække sig for deltagelse i DM. Jan og jeg var enige om, at alle skulle med til DM, men vi viste, at mange manglede gaster. Vi blev enige om, at hvis vi kunne skaffe en plads på en af de andre både ville vi benytte os af tilbudet, og få en rigtig dygtig sejler om bord. Vi fandt en plads til Flemming hos Per på Amok fra Vallensbæk. Det var en god oplevelse som Flemming lærte meget af, og det har gjort det sjovere for alle. Hele vores besætning har nu fået masser af sejlervenner i Vallensbæk. Vi fik alle en praktisk lektion hvordan man forbereder og gennemfører et DM. En oplevelse vi har lært fantastisk meget af. En oplevelse der gør, at vi får meget mere fornøjelse af vores efterfølgende tirsdags kapsejladser. 

Hvad er så vor erfaring.

1. Et DM varer kun 3 dage, hvor du får sejlet ni sejladser (det svarer til en halv sæson). Du får dobbelt så meget sejlerglæde for de penge du har investeret i din L23’er.

2. Vær ikke bange for at tage en dygtig sejler med som gast, det lærer du en masse af. Det gør mange af de gode skippere også, de ved nemlig godt hvad en god gast betyder.

3. Planlæg tingene i god tid 

4.Det er hyggelige sejladser, hvor sejlerne tager lige så meget hensyn til kammeratskabet som til placeringen, ingen protester. Det var hyggeligt og festligt med middag lørdag aften. Vi er ikke i tvivl, 2002 var vort første DM, men det er absolut ikke det sidste. Vi fik en tredjeplads til DM. Det hjælper med en dygtig gast, men der er mange dygtige L23 sejlere som har øvet sig i mange år. De er svære at slå, til gengæld har de masser af overskud til at tage sig pænt af nye sejlere. Flemming, Jan og jeg glæder os til at deltage i DM igen, det er blevet et højdepunkt som vi ikke vil gå glib af.

Mange sejler hilsner Jan, Flemming og Poul Dream Machine D 82                                TOP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L23 Klubaften i Vallensbæk 23/1.

Det blev en kanon aften som forhåbentlig bliver en tradition

Per - Bo - Niels

  Per "Amok" kunne byde velkommen til 58 repræsentanter fra 25 L23 både, som var kommet fra nær og fjern. Per introducerede aftenens program, som bestod af et indlæg med Bo Selko, som skulle tale om sejl og trin af L23. Herefter var Niels fra Do-Do inviteret til at tale om hans trimideer, samt lidt om hans vej til dette års mesterskab. Aftenen skulle herefter afsluttes med ostebord og rødvin, hvorunder Per ville fortælle om de aktiviteter, som vi kunne forvente i Køge Bugt Kredsen i dette forår og sommer.

Bo Selko som er tidligere L23 mester, samt vundet mange internationale mesterskaber, repræsentere i dag Richard Høj Sails, og har som sådan også ideer til hvordan L23 sejl bør laves. Han gav mange gode tips og fik anerkendende bifald fra forsamlingen som følte at de virkelig fik gode ideer til et bedre trim.

Herefter fik Niels Do-Do ordet. Man må sige, han efterhånden er en gammel ræv i klassen. Han kunne fortælle, at han som ung sejlede Pirat og Finnjolle indtil han i 1980 købte sin L23 for 53.000 kr. fra Åges Værft. Det er herefter blevet til mange mesterskaber. Niels kunne som Bo bidrage med mange gode tips til et bedre trim.

Max fra Debbie D81 havde bedt om ordet. Max fortalte nærmest som en vækkelses- prædikant, hvordan han tidligere havde opfattet disse kapsejlere som galninge. Så skete det, at han fik Rudy som gast. Pers gruppepres med at få flere både på vandet i Vallensbæk gjorde, at interessen for kapsejlads blev vækket. Da Peter Hemp (tidligere L23 ejer) samtidig tilbød sig som gast, måtte dette nu også prøves. Max fortalte nu hvordan han fik større sejlerglæde, da bådens trim blev forbedret, og han blev langsomt men sikker bidt af kapsejlads. Et indlæg som givet har givet mange blod på tanden.

Herefter kunne man gå ombord i et overdådigt ostebord med dertil god rødvin samt en hyggelig sejlersnak på tværs af bordene. Per bemærkede, at man for en lille penge, kan få meget skiv i en L23. Vi håber at flere, vil bakke op om de kommende arrangementer.

Der blev på mødet givet til kende at mindst 10 både stiller til start om tirsdagen. Ud over dette vil det blive undersøgt om "gæstebåde" fra andre havne, kan deltage i juni måde på passende betingelser.

Blandt de tilstedeværende var der foreløbig accept fra 12 både, om at de kommer til DM i Køge… flot hvis det holder.. Med denne tilkendegivelse kan vi håbe på 20 både eller mere i Køge..

Det kunne samtidigt oplyses, at man har fundet en sponsor af en ny genua. Dette sejl vil blive udloddet blandt DM deltagerne i Køge.. Hvad siger i så..! ! !

Gasteformidling til DM: Hvis folk kunne tænke sig at deltage ved DM i Køge; men mangler gaster, kan vedkommende e-maile til klubben på hjemmesiden eller kontakte Hans på 56652404. Der er allerede tilsagn fra gaster, som godt vil deltage.. Omvendt tager vi stadig mod gaster, som vil melde sig.

Aftenen blev afsluttet, med at Poul Fisker fra Silkeborg fik lidt til ganen, da han var den sejler, som kom længst væk fra..

Med sejlerhilsen Hans.. D140 Køge.

 

Mange interesserede tilhørere var mødt op..

.. mere end 50 fra halvt så mange både.

LINK TIL FOTOALBUM...                                                                                                                  TOP

Fyldigt referat fra klubaften i Vallensbæk...

Per "Amok" kunne byde velkommen til 58 repræsentanter fra 25 L23 både, som var kommet fra nær og fjern. Per introducerede aftenens program, som bestod af et indlæg med Bo Selko, som skulle tale om sejl og trin af L23. Herefter var Niels fra Do-Do inviteret til at tale om hans trimideer, samt lidt om hans vej til dette års mesterskab. Aftenen skulle herefter afsluttes med ostebord og rødvin, hvorunder Per ville fortælle om de aktiviteter, som vi kunne forvente i Køge Bugt Kredsen i dette forår og sommer.

Bo Selko som er tidligere L23 mester, samt vundet mange internationale mesterskaber, repræsentere i dag Richard Høj Sails, og har som sådan også ideer til hvordan L23 sejl bør laves. Bo indledte med at fortælle om mastens trim. Vores efterhånden slidte salingshornsbeslag, skal vi checke så vinkelen i længderetningen til masten er ens i begge sider. Ligeledes må hornene ikke være løse i beslagene ved masten. (Red.: Hvis hullerne er slidte kan man med held bore disse op og montere et nummer større bolde.) Mastefoden er også noget, som skal være i orden, for ikke at få en skæv belastning af denne, hvis den ad åre er blevet slidt. Inden masten sættes, trækkes topvanterne ned langs masten, og et mærke sættes på vanterne ud for det nederste "mærke" på masten. (Red.: på masten skal der være et øverste og et nederste mærke, hvorimellem storsejlet skal være.) Dette mærke på vantet, kan herefter benyttes til at checke, om masten står lige, ved at måle fra mærket og til dækket ved røstjernene i begge sider. Et ekstra check om masten står lige, kan man gøre ved at måle med storsejlsfaldet til røstjernene i begge sider. (Red.: Se trimguide på hjemmesiden eller tidligere L23 NYT). Mastehældningen agter over skal være ca. 15 cm. Man skal finde den hældning, som giver balance i båden. Båden må absolut ikke være hård på roret, eller spidse hurtigt op hvis man slipper roret. Hvis man føler et lille tryk på roret på kryds, er båden i balance. Topvanterne skal strammes, så læ vant ikke står løst, når der sejles med genua. Der findes et måleapparat hvormed man kan checke riggens spænding fra år til år, samt om de to topvanter er ens i spænding. Genuaens skødepunkt finder man ved at luffe meget langsomt op i vindøjet, samtidig med at man iagttager de tre sæt ticklers, man har i forsejlet. Man skal flytte skødepunktet frem og tilbage, indtil man finder det sted, hvor ticklerne i toppen og bunden bevæger sig ens og samtidig, når man luffer langsomt op. Genuaens skødeskinne skinnen bør generelt have flere huller, for at man kan finde den optimale skødning. Herefter skal man i let luft flytte skødeviseren frem og slække skødet, for at få tvist i sejlet. Genuafaldet må ikke strammes for meget, med mindre man har et såkaldt fleksibelt sejl, hvor faldspændingen har stor betydning for sejlets facon. Man sætter faldet, så der er lidt rynker ved løjerterne i forliget. Hvis man sætter faldet for hårdt lukker toppen og giver krængning og bagluft. Bo anbefalede brug af Pentex dug, som er mere stabil end den traditionelle mylar. Ligeledes hvor sejlet udsættes for mekanisk slid, bør dugen være med tafter, som er en ekstra stærk belægning. Genuaen skal som udgangspunkt skødes 5-7 cm. fra enden af salingshornet. Vær opmærksom på at sejlet giver sig ved stigende og faldende vind, hvorfor man hele tiden skal efterjustere skødet. Bo anbefalede, at man så på, hvordan man kan lave en udveksling på genuafaldet, så det fra luv præcist og nemt kan justeres på kryds. Storsejlet bør ikke have folder langs forligets tovværk. Hvis dette er tilfældet, kan man selv eller en sejlmager, løsne tovværket ved halsbarmen - herefter trækker man i storsejlet forlig, så tovværket kryber op i sejlet. Dette kan være op til 15 cm. Herefter fæstes tovværket til sejlet igen. Storsejlet trimmes med agterstagsstrammeren på den måde, at man flader sejlet jo mere man trækker i agterstaget. Dybden og forkurvens størrelse kan variere meget fra fabrikat til fabrikat. Man bør benytte sejlpinde som er tynde i den ene ende og tykkere ved agterliget. Ligeledes bør man have en tyndere toppind til let luft. Storsejlsfaldet må ikke sættes for hårdt. Undervanterne justerer mastens kurve. I hård vind hvor agterstaget strammes for at holde forliget stramt, skal undervanterne strammes noget mere, for at holde facon i sejlet. Hvis sejlet "kollapser" eller har en fold fra bomnokken op mod masten, hvor forstaget er fæstnet, er det tegn på, at undervanterne skal strammes noget mere. Ligeledes i let vejr skal undervanterne slækkes, så dybden kommer længere tilbage i sejlet. Dette giver også mindre bagluft. Storsejls skødning gøres bedst, hvis løjgangen føres så langt agter over som muligt, og denne kan justeres fra luv. Hvis storsejlet er for dybt, kan man flade dette ved at stramme kickingen. Der kan med fordel monteres en rude i storsejlet, så rorsmanden kan holde øje med hvordan genua og fok er trimmet i forhold til læ salingshorn. Fokken skal skødes ca. 15 cm. indenfor enden af salingshornet. Ved at lave et arrangement på ruffet så fokkeskøderne krydses, kan man justere fokkeskødet til luv. I hårdt vejr med en gast i læ, som justere fok, kan båden krænge meget, hvorved den mister fart og evt. skærer op. Den gennemgående pind i fokken skal være rimelig stiv. Fokkens indgangsvinkel skal vær dyb og fremme for at sikre, at når forstaget "sakker ud" sejlet ikke kommer til at lukke i agterliget. Spileren er efter Bo´s mening for stor til båden. Det er rigtigt, at ikke mange sejler med spiler i hårdt vejr, og at dem som sætter spileren oftest skærer op. Niels fra Do-Do mente spileren var ok, Det kan sagtens sige, idet han har en grand voksen gast (Hans) ombord, til at håndtere de voldsomme kræfter. Bo anbefaler, at man sejler så dybt som muligt med spiler. Det vil sige med vinden agterind som muligt. Barberhalene skal være ud for topvanterne. Man kan med held benytte et spilerbomnedhal, hvis der er meget sø, for at få spileren til at stå roligt. Bo anbefaler taperede spilerskøder. Det vil sige skøder, som i enden hvor de er bundet til spileren, kun er 4 mm tykke og i den anden ende er 8 mm. Et sådan sæt skøder er lette og kræver kun at man har det samme til alt slags vejr. De koster ca. 1200 kr. og kan købes hos Bo. Efter en del uddybende spørgsmål og svar fra den talstærke forsamling, fik Bo en tak og bifald for sit gode og lærerige indlæg.

Herefter fik Niels Do-Do ordet. Man må sige, han efterhånden er en gammel ræv i klassen. Han kunne fortælle, at han som ung sejlede Pirat og Finnjolle indtil han i 1980 købte sin L23 for 53.000 kr. fra Åges Værft. Det første stel sejl var fra Jørgen Bang, som Niels fik ombord, for at lære ham hvordan en L23 skulle sejle. Niels blev mester første gang i 86 som gast på Kanoni og John Runge ved roret. Niels vandt for første gang i sin egen båd i 88 med Bo Selko ombord. Herefter er det blevet til yderligere 4 mesterskaber.

En sejlads Niels har tradition for at deltage i er Jameson Cup (tidligere Gordon Gin Cup) . Her har han altid en drabelig kamp med Killelock, som på distancesejladserne er vanskelig at slå. Af gode tip kunne Niels fortælle, at en L23 altid skal sejles i balance. Det er alfa og omega især i hård vejr. Til dette benyttes løjgangen og agterstaget flittigt. Niels har investeret i et elektronisk taktikkompas, som han varmt kan anbefale. I let vind skal man hele tiden justere trimmet. Et godt råd som Niels bruger, er at han i stedet for at justere undervanterne, benytter sig af at ændre forstagets længde. I hårdt vejr strammes forstaget 10 mm. Herved kommer masten frem, og undervanterne vil samtidig blive strammere. Sejlcenteret kommer således frem i mere luft, hvilket også giver mindre luvgerrighed. Et andet godt råd fra Niels er, at man skal benytte de samme sejl hele tiden, så man lærer dem at kende. Lav nogle spritmærker på skøderne, hvormed man kan checke skødningen er ens, når først trimmet er fundet. Per takkede herefter Niels for sit historiske og lærerige indlæg, som gav stort bifald.

Per overrakte lidt vin til de to foredragsholdere som tak for deres indlæg..

Max fra Debbie D81 havde bedt om ordet. Max fortalte nærmest som en vækkelses- prædikant, hvordan han tidligere havde opfattet disse kapsejlere som galninge. Så skete det, at han fik Rudy som gast. Pers gruppepres med at få flere både på vandet i Vallensbæk gjorde, at interessen for kapsejlads blev vækket. Da Peter Hemp (tidligere L23 ejer) samtidig tilbød sig som gast, måtte dette nu også prøves. Max fortalte nu hvordan han fik større sejlerglæde, da bådens trim blev forbedret, og han blev langsomt men sikker bidt af kapsejlads. Undervejs havde de oplevelser, som dengang Peter styrede, medens Max skulle justere til læ. En høj sø ramte båden. Rudy faldt ned på skødet af Max i læen. Peter havde mange undskyldninger for, hvorfor han ikke havde sejlet rigtigt gennem søen. Ikke desto mindre er Debbie en fast båd på banen, som giver besætningen adspredelse fra hverdagens jag. I stedet for at være tilskuer til disse kapsejlende skuder, glæder Max sig i dag over at være i et nyt fællesskab, hvor han kan tale med om, hvad der foregår på banen. Max har også fundet ud af - at det at sejle læns, betyder at skipper bliver lænset for alle hans øl. !! Til slut takkede Max Per for hans initiativ i klubben hvilket alle kunne bifalde.

Herefter kunne man gå ombord i et overdådigt ostebord med dertil god rødvin samt en hyggelig sejlersnak på tværs af bordene. Per bemærkede, at man for en lille penge, kan få meget skiv i en L23. Vi håber at flere, vil bakke op om de kommende arrangementer, som for Bugtens vedkommende, vil være følgende for foråret og sommeren.

22/3 lørdag L23 Klubbens generalforsamling i Køge Sejlklub. (indbydelse kommer)

6/5 tirsdag Bugtens tirsdagssejladser starter.

I maj mødes vi Hundige efter sejladserne

I Juni mødes vi i Vallensbæk efter sejladserne.

24-25/5 Åben VM (Vallensbæk Mesterskab) 5 både får eget løb.

7-8/6 Pinsestævne for klassebåde i Vallensbæk ( L23, 806, NF, Maxi mfl)

17/6 tirsdag DM Tune Up Alle er velkommen

24/6 tirsdag ------------------"---------------------

21-22/6 DM Tune Up. Op og nedbane. Borgmester Cup !! (Ishøj/Vallensbæk)

30/7-3/8 L23 DM i Køge..

Der blev på mødet givet til kende at mindst 10 både stiller til start om tirsdagen. Ud over dette vil det blive undersøgt om "gæstebåde" fra andre havne, kan deltage i juni måde på passende betingelser.

Blandt de tilstedeværende var der foreløbig accept fra 12 både, om at de kommer til DM i Køge… flot hvis det holder.. Med denne tilkendegivelse kan vi håbe på 20 både eller mere i Køge..

Det kunne samtidigt oplyses, at man har fundet en sponsor af en ny genua. Dette sejl vil blive udloddet blandt DM deltagerne i Køge.. Hvad siger i så..! ! !

Gasteformidling til DM

Hvis folk kunne tænke sig at deltage ved DM i Køge; men mangler gaster, kan vedkommende e-maile til klubben på hjemmesiden eller kontakte Hans på 56652404.Der er allerede tilsagn fra gaster, som godt vil deltage.. Omvendt tager vi stadig mod gaster, som vil melde sig.

Aftenen blev afsluttet, med at Poul Fisker fra Silkeborg fik lidt til ganen, da han var den sejler, som kom længst væk fra..

Med sejlerhilsen referent Hans.. D140 Køge.                                                                                   TOP