L23NYT nr.2
   RETUR
L23NYT nr.: 2 2004.

Formanden har ordet. 
DM 2004 i Bandholm.
DM indbydelse og tilmelding. 
L23 Klubaften i Silkeborg - referat.
L23 Klubben på Bådudstillingen i Bella Centeret.
L23 Klubbens generalforsamling i Køge - referat.
L23 Klubbens cockpittelte er blevet solgt.  
Skal vi afholde DM i Jylland i 2005 ?.

Formanden har ordet..
Så er foråret, ja næsten sommeren over os. I dag, hvor jeg sidder og skriver denne lille epistel, skinner solen, og jeg sveder, både fordi det er dejligt varmt, og fordi jeg har lovet min redaktør det for noget siden, men der er hele tiden kommet en mand med en slæde i vejen. 

Jeg håber, I alle er kommet godt i gang med sejl sæsonen, selv ved jeg ikke endnu, om vandet kan bære, da jeg på grund af en knæ operation ikke har min båd klar og i vandet endnu. 

Da jeg regner med Povl gengiver bestyrelsens beretning fra den gode velbesøgt generalforsamling i marts, vil jeg her blot nøjes med at glæde mig over den positive udvikling L23 klubben har været i de sidste par år. 

I dette blad kommer invitationen og tilmeldingen til DM 2004, årets største arrangement, og hvis forhånds-prognoserne holder, og det gør de selvfølgelig godt og vel! Så burde vi kunne slå deltager antallet i Køge, hvilket vil glæde både mig og bestyrelsen, og med de mange nye sejl, der er købt, må der være en masse der skal ud og lufte garderoben. 

Selv om DM for mange har en første prioritet, så glem ikke årets andre arrangementer Matchrace i Skanderborg, Fyn Rundt, eventuelle lokale træf og kredsmesterskaber. 

Fra bestyrelsens side beder vi jer tilkendegive jeres holdning til at afholde DM 2005 i Juelsminde. Bestyrelsen har set nærmere på forholdene i Juelsminde. Der er rigtig gode faciliteter og et godt farvand at sejle i, og efter et par møder med repræsentanter fra Juelsminde mærker vi en god og positiv holdning til af afholde DM for os. Et DM i Juelsminde giver gode muligheder for Århus bugtens sejlere, og desuden en god chance for en bedre kontakt til L 23 sejlerne på Fyn, og for de mange aktive L 23 sejlere fra Silkeborg og Skanderborg vil det være rart med en lidt kortere afstand. 

Da vi i bestyrelsen ikke ønsker at sætte den store fremgang i deltagelsen i DM overstyr, og i øvrigt altid gerne vil høre medlemmernes mening, vil jeg bede jer om på hjemmesiden at tilkendegive jeres mening, på det spørgeskema som findes der. I er også velkommen til at ringe til mig, hvis I ikke er på PC’er. 

Lad os sammen gøre det sjovt, socialt, hyggeligt og spændende at være L 23 sejler. Jeg håber, at vi mødes rigtig mange gange i denne sæson. 

God sæson og knæk og bræk.      Sejlerhilsen D 250 Jan Nielsen.

TOP  

L23 Klubaften i Silkeborg Sejlklub.

Torsdag d. 2. februar 2004 kl. 19.30.. blev der afholdt..
TRIM- TAKTIK- REGEL- OG SNAKKEAFTEN SAMT OST OG RØDVIN.

Povl Fisker kunne på L23 Klubbens vegne byde de de 36 fremmødte velkommen. 23 både var repræsenteret hvilket Povl kunne konstatere var et historisk fremmøde. Som det første indlæg blev Preben fra Sejlsnedkeren Horsens budt velkommen.

Preben tegnede og fortalte omkring trim af sejl..

Preben kunne fortælle, at han tidligere havde været hos North Sails og, at han i 82 startede sit eget sejlloft Sejlsnedkeren i Horsens. Preben fortalte om de forskellige sejltyper, man kan have på en båd, og i hvilke vindretninger disse var mest egnede, samt den historiske baggrund hvor L23 blev konstrueret, da IOR-reglen var på sit højeste. IOR-både var kendetegnet fra mere moderne både i dag ved, at have en stor genua og et forholdsvis mindre storsejl. 
Herefter blev vi belært omkring vinden, når den passerer genuaen og storsejlet på sejlenes læ og luv sider. Når vinden møder sejlet, skal den passere over et større areal på læ side i forhold til luv side. Det gør at vidhastigheden på læ side bliver større og lufttrykket mindre en på luv side. Dette større vindtryk på sejlet til luv, gør at båden kan sejler fremad. Det samme gør sig gældende når vinden når storsejlet. Den lavere hastighed på vinden fra luv side af genuaen rammer storsejlet på dennes læ side, hvor vindhastigheden øges. For at få den bedste samlet trækkraft, er det vigtigt, at man trimmer sejlene, så der er den helt rigtige afstand mellem genuaen og storsejlet. Med nyere og mere stabile sejl, vil afstanden mellem sejlene ikke ændre sig meget i varierende vind, hvilket gør at eftertrimning er mindre påkrævet.
Når genuaen skal trimmes, er ticklers i forliget en stor hjælp. Disse skal sidde ca. 25 cm. fra forliget i tre højder. Jo længere fremme disse sidder, jo mere kritiske er de at få til at stå rigtigt. Tickleren til luv må godt stå og pege lidt opad, meden læ tickler skal være rolig og vandret. Hvis man sejler lidt lave end bidvind og langsomt luffer op, skal tickleren i toppen af genuaen være lidt foran tickleren i bunden. Skødeviseren flyttes frem eller tilbage, indtil dette opnås. I storsejlet er en tickler i agterliget ved øverste sejlpind en hjælp. Her skal uldtråden stå vandret ud, men må godt slå om i læ af sejlet, især hvis det er et nyt sejl.
Hvis man tænker sig en linie fra midt på genuaens forlig, som går gennem skødebarmen og ned til skødeskinnen. Så skal skødeviseren som udgangspunkt være på dette sted. Preben havde studeret spilerbomningerne i Skanderborg hvortil han havde et par kommentarer. Når man lænser med spileren og vil bomme, skal man starte med at slække lidt i læ skøde, så spileren kommer mere til luv. Nu kan spilerstagen tages af, og spileren står stadig. Læ skøde vil nu være tæt på forgasten, som griber fat i dette, sætter det på enden af spilerstagen klar til bomningen. Når storsejlet bommes presses spilerstagen fremad og sættes på ny på masten. Spileren trimmes på ny halse.. Ved denne metode får man spileren til at trække hele tiden, og det vil være nemmere for forgasten at udføre bomningen. Preben mente ikke at vi med fordel kan have genuaen oppe samtidigt med spileren. Genuaen vil ødelægge for meget, og man har en tendens til at overtrimme spileren.
Afslutningsvis takkede Povl Preben for, at han ville møde op og som belønning blev en magnum rødvind  overrakt. 
Som det næste punk kunne Povl byde Jens Willumsen velkommen til at fortælle os om kapsejladsreglerne. Jens har som DS godkendt dommer mange års erfaring fra nationale og internationale stævner. Sidst vi stiftede bekendtskab med Jens, var da han var dommer ved vores DM i Skælskør. Grundreglen ved kapsejlads er, at man skal overholde reglerne, og man skal tage sin straf, hvis man overtræder dem. Ved starten skal man huske, at regel 18 ikke gælder (læ båd skal give luv båd plads ved mærke). En båd til luv, som kusker i starten, må godt luffes forbi mærket. Reglerne om luv læ båd er, at luv båd skal holde klar af en læ båd. Det betyder, at bliver man luv båd, skal man øjeblikkeligt begynde at gå af vejen. Hvis en båd skal have plads, vil det betyde, at båden skal have plads for at kunne udføre manøvren; men ikke, så meget plads, så den også kan udføre en taktisk manøvre. En båd skal ikke forudse at den mister retten - men først reagere når den har mistet retten ! !  og så skal man huske, at man ikke må fratage en båd muligheden for at gå af vejen...
Under stagvendinger har man ingen rettigheder ! ! 
Jens kunne fra forskellige stævner fortælle om sager, som havde været til protestbehandling..
Hvis der er tvivl om en båd har opnået indvendigt overlap, er dette ikke opnået ! ! Kun hvis man er enig, har et vidne eller det med sandsynlighed kan bevises, skal man forvente at få retten ved et overlap. Har man overtrådt en regel, kan denne rettes ved at man udfører en 720 graders vending. Man skal her huske, at man er pålagt hurtigst muligt at gøre noget aktivt for at rette fejlen. 
Til næste år  vil der komme nye kapsejladsregler. For de interesserede kan man gå ind på  ISAF's hjemmeside www.sailing.org og følge med i debatten og de nye reglers tilblivelse.

  Det var Jens her til venstre, som fortalte om kapsejladsregler; medens Povl til højre med kyndig hånd styrede aftenens indlæg..

Slutteligt fik Jens overrakt en magnum rødvin som tak for hans fine indlæg.

Herefter kunne man smage på et herligt bord af gode oste og lidt andet pålæg - og hertil en herlig rødvin.
Livlig sejlersnak hvor aftenens emner blev debatteret.

Efter en tiltræng bid brød blev der informeret om det kommende DM i Bandholm. Se under DM2004 på hjemmesiden. De fremmødte blev opfordret til at møde op, da dette virkeligt er en sejleroplevelse. D43,D169,D174 og D175 vil gene deltage.. så det er klubbens håb, at der i år vil komme mere end 30 både til start.

Af kommende arrangementer som man finder mere om i Aktivitetskalenderen er:
L23 Bådmessen i Bella Centeret.
L23 Klubbens Generalforsamling i Køge.
Vallensbæk Klassebådsstævne 15-16/5.
Match Race i Skanderborg i Pinsen.
Fyn Rundt fra Kerteminde.
DM i Bandholm
Last Fight som er noget nyt og gælder Lillebælt Kredsmesterskab.
Silkeborg Kredsmesterskab vil blive afholdt 2-3 oktober.

Flemming Gräs kunne fortælle lidt mere om Match Race i Skanderborg i Pinsen. Stævnet sejles lørdag og søndag med mandag som reservedag. Som sidste år vil der blive sejlet om en helt ny genua fra Sejlsnedkeren i Horsens. 7 både har indtil nu givet tilsagn om at deltage.

Slutteligt opfordrede vores formand - Jan om at man støttede klubben ved at møde op på den kommende generalforsamling. 
En enkelt kvindelig sejler fra D1 var mødt op og undrede sig over den manglende feminine tilslutning. Nu er det ikke altid så galt ved vores arrangementer; men helt rigtigt noget, som kunne forbedres. Så en opfordring til klubbens medlemmer er, at få flere kvindelige sejlere på vandet, og lad os ligeledes få flere med ved de mere sociale arrangementer. Ideer og forslag modtages !!!!!!!!!!!! Hvis pigerne har opgivet at sejle kapsejlads med mændene, er rene pigebåde en god ide. Det har vi set ved flere DM at det KAN lade sig gøre..  
 
En dejlig sejleraften blev rundet af med at synge Sangen om L23. 
En rigtig L23 aften.. hvor der skal lyde en stor tak til Povl Fisker.


TOP

L23 Klubben møder du på -
Copenhagen International Boat Show 2004.

Referat med billeder  Klik HER 

 

TOP

L 23 Klubbens generalforsamling
søndag den 21. Marts 2004 i Køge Sejlklub


  Livlig snak før frokosten..

L23 Klubben har afholdt ordinær generalforsamling i Køge Sejlklub søndag den 21. marts kl. 14,00. Dagen startede med hyggelig frokost med en øl og kaffe til den beskedne pris a kr. 50. pr person.

Referat fra L 23 klubbens ordinære generalforsamling den 21. marts2004.

Formanden bød velkommen og takkede medlemmerne for det store fremmøde i Køge Sejlkubs lokaler.

Som pkt. 1. på dagsordnen skulle der vælges en dirigent, bestyrelsens forslag var Svenn Bekmose fra Køge Sejlklub, som blev enstemmigt valgt uden modkandidat. Han konstaterede generalforsamlingens lovlighed i.h.t. klubbens egne vedtægter.

Som næste punkt aflagde formanden bestyrelsens beretning fra det forløbne år. Formanden henviste til det høje aktivitetsniveau der har været det forgangne år, og fremhævede bl. a. den øgede medieopmærksomhed , Politikkens lørdagstillæg den 26. aug. Hvor Tom Hansen, Virus D 52, repræsenterede klubben og L23’rn på bedste vis. Senere en god stor reportage i Bådmagasinet nr. 11.

L23 Klubbens stand på bådmessen i Bella Centeret blev besøgt af mange interesserede besøgende, såvel medlemmer som besøgende som viste interesse for L23’rn. Endvidere havde vi besøg bådebygger Åge Larsen som har bygget de fleste L23’r. Tidligere formand, æresmedlem og stifter af L23 Klubben Rolf Jonshøj, samt formanden fra Dansk Sejlunion. Formanden takkede de involverede medlemmer for de mange timer og arbejde som var lagt i gennemførelsen af messearrangementet.

Klubben har det forgangne år har haft en stor medlemsfremgang, det blev til 20 ny aktive og 11 passive medlemmer. Af øvrige arrangementer blev omtalt følgende i kronologisk rækkefølge:

Matchrace i Skanderborg 24-25 maj, vinder Povl Fisker D169. – 31.5-1.6. Kredsmesterskab i Storestrømskredsen, vinder Jørgen Rasmussen D208 Seastar. Køge Bugt kredsen, i Vallensbæk afholdte man " tune up " i hele juni med deltagelse af 11 både, som afholdt en afsluttende kapsejlads som blev vundet af Robert Christensen D18 Killelock . Som bekendt blev det Nils Mogensen som vandt DM for andet år i træk, og her rettede formanden samtidig en stor tak til Køge Sejlklub for det flotte DM 2003 stævne. Silkeborgkredsen, Albanicup blev vundet af Jan Fuglsang D177. Køge Bugtkredsen afholdt kredsmesterskab 20-21 sept., vinder Hans Jørgensen, D140, med 8 deltagere. Silkeborgkredsens kredsmesterskab 4-5 okt vinder Haakon Østerdal D390 Kukla, 9 deltagere. ( kredsmesterskabs deltagere rekord i 2003.)

Af andre vigtige arrangementer fremhævede formanden de aftenarrangementer som har været afholdt i Vallensbæk med 65 deltagere, 34 både var repræsenteret, og i Silkeborg Kredsen med 40 deltagere 23 både. Til slut rettede formanden en stor tak til alle medlemmer som i årets løb havde bidraget til klubbens høje aktivitetsniveau, samt til sine bestyrelseskollegaer for den indsats som var blevet ydet i det forgangne år. Dirigenten fremlage formandens beretning til debat, som efterfølgende blev godkendt med stor applaus.

Herefter blev klubbens regnskab for 2003 fremlagt, som viste et lille minusresultat på kr. 2.247 kr. dog 963 kr. mindre end det budgetterede. Klubbens aktiver er opgjort til 63.998, heraf ca. 48.000 kr. i likvid kapital. Regnskabet blev efterfølgende godkendt.

Pkt. 5 på dagsordnen var indkomne forslag, bestyrelsen ændringsforslag til vedtægtsændring af prg. 6.4, som blev vedtaget, som efter ændringen lyder: enhver ordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel – den anden ændring var: øvrige forslag som ønsket behandlet under en generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før afholdelsen.- Endvidere havde bestyrelsen fremlagt forslag til en ændring i klassereglen, som i al sin enkelhed gik ud på at slette nuværende 6.5.02, som lyder: Ved Danmarksmesterskab skal ejeren eller mindst en af dennes nærmeste familie deltage aktivt. Bestyrelsen kan i tilfælde af sygdom eller andet fraværd i enkelte tilfælde dispensere fra ovenstående. Hans Jørgensen begrundede forslaget, og henviste til at en vedtagelse kunne åbne nye muligheder for fremgang i klassen. Efter en længere men seriøs debat med indlæg og kommentarer, for og imod fra en række af de fremmødte medlemmer, lod dirigenten dette forslag gå til afstemning, som efterfølgende blev vedtaget med stort flertal.

Pkt. 6. Bestyrelsens planer for kommende år. Der blev orienteret om det kommende DM som i år afholdes i Bandholm på Lolland, og i øvrigt henvist til den aktivitetskalender som var trykt i L23 Nyt’s februar nr. Herunder luftede bestyrelsen ideer om ændring i klubbens kredsstruktur, idet der i visse kredse ikke foregår aktivitet, og om man ved at lave en anden inddeling, eksempelvis en inddeling som svarer til den som gælder i DS. Dette emne førte også til en ivrig debat, hvor de fleste afviste bestyrelsens ideer om en forenkling med at det i sig selv sandsynligvis ikke ville bidrage med øget aktivitet i de " døde " områder . Da emnet ikke var til afstemning, er det forsat op til bestyrelsen at overveje hvad den vil kan gøre ved dette spørgsmål.

Pkt. 7. Budget for 2004. som viser et underskud på minus 8.000 kr. blev enstemmigt vedtaget

Pkt. 8. Bestyrelsens forslag om uændret kontingent for 2004, ligeledes enstemmigt vedtaget.

Pkt. 9. Valg af bestyrelse. Formanden blev genvalgt uden modkandidat, Ny kasserer blev Erik Andersen D239 Fleur, nyt bestyrelsesmedlem Ole Rasmussen D7 fra Bandholm. Som suppleant blev Hans Jørgensen og Jesper Nielsen genvalgt.

Pkt. 10. Ny Revisor blev Michael Nielsen D68 Hov, revisorsuppleant Hans Chr. Thorsen D 8.

Det blev ved denne lejlighed leveret en stor tak for mange års indsats til begge afgående bestyrelsesmedlemmer, nemlig Mogens Dilling som udtrådte som næstformand, og Claus Siggård som takkede af for sin anden periode som kasserer.

Pkt. 11. Eventuelt. Forslag til afholdelse af DM 2005 i Juelsminde blev fremlagt af bestyrelsen, hvor undertegnede sammen med Poul Erik Andersen og Flemming Gräss fra Skanderborg havde haft et indledende møde med repræsentanter fra Juelsminde Sejlklub. Farvand, klub og havne faciliteter er i top ligesom klubbens erfaring med afholdelse af DM er stor. Et enkelt problem kan måske stå i vejen, nemlig at klubben af forskellige praktiske årsager ikke afholder stævner i juli måned. Da der overvejende var positive reaktion på forslaget vil bestyrelsen aktivt arbejde videre på dette, og forsøge at have en afklaring og et bindende tilsagn klar inden kommende DM.

Da der til denne generalforsamling var annonceret salg af klubbens cockpit telte på en auktion efterfølgende, syntes emner til diskussion under eventuelt at være udtømte. Så dirigenten takkede af og formanden fik ordet for en afsluttende bemærkning, inden man gik over til annoncerede auktion, som blev professionelt ledet af Per (amok) Nielsen. De 4 telte af for skellige årgang og kvalitet

Telt 1, budpris 1000 kr. blev solgt for 3200, telt 2 budpris 700 kr., solgt for 1600 kr., telt 3, budpris 700, solgt for 2150 kr. og afslutningsvis blev telt 4 med budpris 300 kr solgt for 800 kr. De 4 nyere ejere som kunne drage hjem med der deres nyerhvervelse, om end lidt dyre en de havde håbet på. Og klubben som de seneste år næsten ikke har haft teltene udlejet, kunne lægge godt 7.500 kr. i kassen.

Referent Povl Fisker D 167 Pi’r.
   

Efter generalforsamlingen blev der afholdt auktion over klubbens cockpittelte. Klik Her..

  Per bød på vegne af dem som ikke kunne komme..
Auktionen indbragte langt mere end hvad bestyrelsen havde forventet..

TOP

Auktion over klubbens cockpittelte..

Under generalforsamlingen blev 4 telte solgt..

Telt nummer 1 vurderet til en budprisen som starter på 1000kr. Orange i let dug og som er næsten helt nyt. Er solgt for 3200kr..

Telt nummer 2 vurderet til en pris på 700kr. Orange i let dug som er lidt falmet. Er solgt for 1600kr.

Telt nummer 3 vurderet til en pris på 700kr. Beige - i kraftigt stof.  Er solgt for 2150kr.

Telt nummer 4 vurderet til en pris på 300kr. Repareret nogle gange og falmet. Er solgt for 800kr. 

TOP

Skal vi afholde DM i Jylland i 2005 ??

Vi har lavet en „ forbrugerundersøgelse“ på nettet, hvor 22 medlemmer har svaret ja eller, at man overvejer at deltage.Som omtalt på generalforsamlingen så vil vi i det jyske arbejde hårdt på at kunne afholde et DM i Jylland, i øvrigt vil det være første gang i klubbens historie. Vi tror på at vi kan samle en række nye L23 sejlere som ikke tidligere har deltaget i klubbens DM. Så sammen med de mange trofaste DM deltagere tror vi på et stort og godt stævne. Vi har haft nogle positive kontakter til Juelsminde Sejlklub, og det er  lykkedes at få tilsagn på, at afholde DM i uge 31 d.v.s fra den 3..7 august 2005. Stævnet vil være af samme standard som i Køge Sejlklub i 2003.

 foto Povl Fisker.

Billedet er fra Juelsminde Sejlklub.

NB:  Poul  Erik fra Skanderborg har allerede sikret sig, at vi kan få Bryggeriet Thor som Sponsor, og vi tror på at det vil  lykkedes at skaffe flere, således vi  kan byde på lidt ekstra til de der vil komme og deltage længst væk fra.

TOP