Klasseregler L23

Bemærk:
Fra 2011 erstatter Dansk Sejlunion klassebeviset som et gyldigt bevis med et Certificate / kapsejladslicens. Navnet på det tidligere klassebevis hedder nu International Measurement Certificate.

1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

1.1 FORMÅL

1.1.01 Formålet med disse bestemmelser og de officielle tegninger er at sikre skrogets, dækkets, kølens og rorets facon og vægt; mastens, bommens og rigningens dimensioner, samt sejlplanets areal og form, så alle både bliver så ens som muligt, hvad angår de faktorer, der har betydning for bådens hurtighed, og at den kan indmåles til DS`s handicapregel.

1.1.02 Det er med disse regler formålet at danne grundlag for en national entypeklasse.

1.1.03 Med mindre disse bestemmelser udtrykkeligt beskriver at noget er tilladt, skal det betragtes som værende ikke tilladt.

1.2 MYNDIGHED

1.2.01 Den administrative myndighed er L23-Klubben, med den nødvendige godkendelse af Dansk Sejlunion.

1.3 KRAV TIL FREMSTILLING

1.3.01 Alle både skal fremstilles i overensstemmelse med konstruktør Lars Olsen`s konstruktion nr.13 fra 1978 jvf. tegningsliste pkt.7. samt laminatspecifikationer og måleskema for L23.

1.3.02 Bådene skal fremstilles af glasfiberarmeret polyester eller lignende, i samme eller identiske forme. Dette skal skriftligt bekræftes af producenten.

1.4 ÆNDRINGER AF DISSE REGLER

1.4.01 Ændringer af klassebestemmelser kan kun ske efter vedtagelse på en generalforsamling og godkendelse hos Dansk Sejlunion.

1.5 MÅLANGIVELSE

1.5.01 Mål i meter angives med 2 decimaler og mål i millimeter i helt tal. Vægt i kilogram angives ligeledes i helt tal.

2 SKROG, DÆK, ROR, KØL OG APTERING

2.1 SKROG OG DÆK

2.1.01 Skrog og dæk skal udføres i overensstemmelse med de officielle tegninger og bestemmelser jvf. pkt. 1.3.

2.2 ROR

2.2.01 Ror skal fremstilles i overensstemmelse med rortegning 7.4.01 og placeres i overensstemmelse hermed.

2.2.02 Rorstamme 30 mm Ø indstøbt i ror jvf. tegning 7.4.02.

Rustfri stål CrNi 18/8.

Trækgrænse : 50 kp/mm2.

Brudstyrke : 68 kp/mm2.

2.2.03 Ror med stamme monteres i rorbrønd indeholdende to lejer jvf. tegning 7.4.02.

2.3 KØL

2.3.01 Kølen skal være af bly beklædt med glasfiberforstærket polyester og udformet i overensstemmelse med køltegning 7.3.01.

2.3.02 Kølens vægt inkl.. beklædning og indstøbte bolte skal være max. 650 kg. og min. 630 kg. dokumenteret ved vejeseddel eller en producenterklæring.

2.3.03 Kølen fastgøres og placeres i overensstemmelse med køltegning 7.3.01.

2.3.04 Kølen fastgøres til skrog ved hjælp af 3 stk. 600 – 700 mm lange, 20 mm Ø rustfri gennemgående stagbolte, med indstøbte bundstokke som underlag.

2.3.05 Fastgørelse af kølen kan suppleres med 3 stk. 70 mm lange, 10 mm rustfri bolte, hvor de to har 50 x 50 mm underlagsskiver, og den tredje bruger mastefodens bundplade som underlag ved forkanten af kølen.

2.3.06 Over kølen er indstøbt 3 stk. 450 mm lange, 10 x 65 mm rustfri bundstokke.

2.3.07 Det er tilladt at forstærke bunden af båden under mastestøtten med glasfibermåtter eller en indstøbt træ- eller stålplade. Forstærkningen skal begrænse sig tværskibs til bunden indvendigt mellem de to køjefronter. Forstærkningen skal begrænse sig langskibs til området mellem det forreste hovedskot og den forreste af de tre store kølbolte. Hvis forstærkningen ikke kan være under dørken på det pågældende område, kan forstærkningen erstatte denne.
Forstærkningen / understøtningen må ikke medføre at ruffet og dermed masten løftes.

2.4 APTERING

2.4.01 Båden skal være apteret med en standard aptering jvf. tegninger 7.2.xx eller en tilsvarende aptering med hensyn til vægt, vægtfordeling og afstivning af båden. Hvis bådens aptering afviger fra standard aptering jvf. konstruktionstegningen skal denne skriftligt godkendes af L23-Klubbens bestyrelse og Dansk Sejlunion.

2.4.02 Eventuel indenbords motorinstallation er tilladt. Der gives ingen godtgørelse for indenbords motor ved kapsejlads.

2.4.03 Det er tilladt at forlænge styrbords køje til agterskottet.

2.4.04 Trædørk, hoved- og agterskot, fire faste køjer med finerbunde samt pantry skal være monteret.

2.4.05 Langskibs hylder over køjer i kahyt skal være monteret. Hvis max 6 mm tykkelse må disse gerne være glasset til skroget.

2.4.06 Det er tilladt at indglasse max 2 ruminddelinger til skroget under hver køje i hovedkahyt.
Ingen ruminddelinger, eller tværskibs afstivning, må være tættere på forreste hovedskot end 0,89 m.

2.4.07 Apteringen består af 12 mm teakplywood.

2.4.08 Hovedkahytten begrænses af agterskot ved nedgangsåbning og hovedskot med åbning til trekantet forkahyt.

2.4.09 Langskibs indstøbte styrkeelementer er køjesider SB og BB samt langskibs skot under SB kistebænkside.
Bemærk: Køjebunde må ikke være indstøbt til skrogsiden.

3 RIG

3.1 MAST OG SALING

3.1.01 Masten, der placeres, som vist på rigtegningen 7.5.01 skal være af aluminium med hulkehle for storsejlets forlig.

3.1.02 Hulkehlen skal være en integreret del af masteprofilet.

3.1.03 Mastens profillængde, min. 123 mm. til max. 128 mm. Målt i langskibs retning og inkl.. hulkehle. Profilbredde, min. 83 mm. til max. 87 mm. Målt tværskibs.

3.1.04 Mastens langskibs inertimoment min. 140 cm4. Tværskibs inertimoment min. 70 cm4.

3.1.05 Vægt af den rå masteprofil min. 2,5 kg. pr. meter. Det er ikke tilladt at have tilspidset masteprofil.

3.1.06 Tydelige målemærker skal være påmalet i en mod masten kontrastfarve (sort eller hvid). Alternativt kan benyttes tape; men der skal i så fald på målesiden være kørnet eller ridset tydelige mærker i masten.

3.1.07 Målemærkerne skal være mindst 15 mm. brede.

3.1.08 Målemærke I (nederst) placeres med overkant maximalt 620 mm. over ruf.
Der måles fra ruf under masten uden eventuel ekstra understøtning.

3.1.09 Målemærke II (øverst) med underkant max. 8,40 m. over overkant af mærke I. (P-målet)

3.1.10 Salingshornene skal udføres i aluminium med profil ifølge tegning 7.9.01.

3.1.11 Længden af saling skal være max. 700 mm. målt fra siden af masteprofilen til indersiden af wiren/rod.

3.1.12 Der må kun benyttes to stive, fastlåste salingshorn, hvis placering på masten skal være 3,70 m, +- 0,15 m. over ruf og til midten af beslag.

3.1.13 Der tillades et permanent buk med jævn krumning over mastens længde på max 50 mm.
Kontrolmåling skal udføres med masten liggende på to bukke som placeres respektive ved målemærkerne I og II.

3.1.14 Spil, klamper og andet masteudstyr er valgfrit.

3.2 BOM

3.2.01 Bommen skal være af aluminium med permanent hulkehle for storsejlets underlig.

3.2.02 Bomprofil min. 80 mm. max. 100 mm. i højden.

Bomprofil min. 50 mm. max. 65 mm. i bredden

3.2.03 Vægt af bomprofil min. 1,50 kg. pr. meter.

3.2.04 Målemærke af samme beskaffenhed som på mast. Mærkets forkant må max. være 2.30 m. fra mastens agterkant, målt med bommen midtskibs vinkelret på masten. (E-målet)

3.2.05 Permanent buk af profilen max. 20 mm. uden påvirkning fra sejl og rig.

3.2.06 Hulkehl i bom hvor storsejl skal føres skal være min. 1,90 m lang.

3.3 SPILERUDRUSTNING

3.3.01 Spilerstagen skal være af aluminiumsrør. Vægt og beslag er frie.

3.3.02 Spilerstagens længde måles med stagen holdt tværskibs i vandret stilling fastgjort i mastebeslaget. Der måles fra bådens centerlinie til yderste ende af beslag.

3.3.03 Spilerstagens længde må max. være 2.85 m. (SPL-målet).

3.3.04 Spilergalge er tilladt med enkelt eller dobbelt spilerfald. Faldblokkens fastgøringspunkt må max. være 125 mm. foran forkanten af masterøret.

3.3.05 Spilerfaldets højde over dæk i borde må max. være 8,78 m. (ISP)

3.3.06 En skinne der muliggør justering af spilerstagens højde over dæk er tilladt. Skinnens max. højde over ruf er 1,90 m.

3.4 STÅENDE RIG

3.4.01 Stående rig omfatter 1 forstag, 1 agterstag, 2 topvant, 2 undervant og 1 babystag udført i rustfri stålwire eller rod.

3.4.02 Længden af agterstaget er fri (2022)

3.4.03 Diameter for topvant og forstag skal være min. 5 mm. Diameter for undervant og agterstag skal være min. 4 mm.

3.4.04 Det er tilladt at sejle uden babystag.

3.4.05 Forstaget skal skære dæksplanet 240 mm. +- 10 mm. fra stævnen og masten 8.30 m. +- 50 mm over ruf ved mastefod. Ekskl.. evt. stævnbeslag.

3.4.06 Vantskruer og terminaler er frie.

3.4.07 Den vandrette afstand imellem forstagets skæring med dæk og forkant af mast (J-mål) må ikke være større end 2,85 m.

3.4.08 Top- og undervant og evt. babystag fastgøres til masteprofilen i en højde over ruf i henhold til rigtegning 7.5.01 +- 50 mm.

3.4.09 Midten af topvants røstjern fastgøres til dæk 3170 mm +- 20 mm fra stævn samt 270 mm +- 5mm fra rælingskant jvf. dækstegning 7.6.01.

3.4.10 Midte undervant røstjern fastgøres til dæk 200 mm. +- 5 mm agten for topvant samt 260 mm. +- 5 mm. fra rælingsliste som vist på tegning 7.6.01.

3.4.11 Røstjernsbøjle for topvant er boltet til dæk og er under dæk forlænget med en påsvejset rustfri stang med en min. længde på 500 mm. og med en diameter på 10 mm. som igen er afsluttet med en påsvejset 3.5 mm tyk plade 30 x 200 mm., som er indstøbt indvendigt i skroget. Se tegning 7.2.02. Røstjernsbøjle til undervant er fæstnet til dæk; men det tillades at forlænge og fæstne dette på samme måde som angivet for topvant.
Det tillades at nederste påsvejsede plade 3,5 mm, 30 x 200 mm erstattes af en stang 10 mm Ø, 200 mm lang som indglasses til skrog.

3.4.12 Rulleforstag med og uden forstagsprofil (Headfoil) er tilladt. Hvis headfoil benyttes må kun én hulkehl benyttes og rulle skal være monteret. Hvis rulleforstag benyttes må sejlet ikke føres delvis oprullet.

3.4.13 Hydraulisk justering af forstag, vanter og mastefod er ikke tilladt. Alle trimsystemer skal være mekaniske.

3.4.14 Udformning af agterstagsstrammeren er fri, dog må denne ikke kunne tvinge agterstaget bort fra bådens centerlinie, eller være så lang at agterstagets min. længde ikke kan overholdes.

3.4.15 Agterstagets fæste på mastens øverste endebeslag må max, være 65 mm agten for enden af masterør eller dennes forlængelse jvf. rigtegning 7.5.01. SE MERE HER !!

3.5 LØBENDE RIG

3.5.01 Skødning af sejlene er fri indenfor de begrænsninger, der er angivet i ISAF`s kapsejladsregler.

3.5.02 Tovværksdimensioner og anbringelse af beslag er fri.

4 SEJL

4.1 SEJL GENERELT

4.1.01 Sejlene skal fremstilles i overensstemmelse med den officielle sejltegning 7.5.01.

4.1.02 Kevlar og andre aromatiske polyamider er tilladt i genua. Disse samt Mylar er ikke tilladt i øvrige sejl.
Bem: Denne regel er vedtaget og gældende fra generalforsamlingen 29 marts 2014.

4.1.03 De til kapsejlads benyttede sejl skal være målt og godkendt ifølge ISAF`s Udstyrsregler for Kapsejlads (ISAF`s Equipment Rules of Sailing). Mål angivet under Dansk Sejlunions DH-regel for L23 skal overholdes og måles efter denne regel.

4.1.04 Forstærkninger af sejlenes barme, cunninghamøjer og rebøjer er kun tilladt indenfor et mål på 150 mm tillagt 3% af sejlets forligs længde. Forstærkninger skal kunne foldes. Forstærkninger, bestående af maksimalt 2 lag sejldug af samme type og vægt som selve sejlet, er tilladt overalt på alle sejl.

4.1.05 Faconstriber, som ikke må være afstivende på sejlet, er tilladt. Tickler, materiale antal og placering er frit.

4.1.06 Hvor ikke andet er anført skal sejlene måles i overensstemmelse med sejlmålingsinstruktion i ISAF`s Udstyrsregler for Kapsejlads (ISAF`s Equipment Rules of Sailing). Mål angivet under Dansk Sejlunions DH-regel for L23 skal overholdes og måles efter denne regel.

4.1.07 Kapsejladsregel 55.1 ændres således, at det ikke er lovligt at sætte nyt forsejl før det andet er halet ned. Resten af regel 55.1 er uændret.

4.2 STORSEJL

4.2.01 Storsejlet skal fremstilles af sejldug med en minimumvægt på 250 g/m2.

4.2.02 Sejlet må ikke strækkes ud over de i pkt. 3 nævnte målemærker.

4.2.03 Sejlpinde i et max. antal af 4 er tilladt. Øverste sejlpind må være gennemgående. Øvrige sejlpindes maksimale længde er 0,78 m.

4.2.04 Breddemålet på 1/2 højde af agterliget målt vinkelret på forliget inkl.. tovværksforlig skal max. være 1,70 m. (MGM) og på 3/4 højde max.1,00 m. (MGU).

4.2.05 Agterlig måles som den største afstand mellem sejlets skødebarm og faldbarm (inkl.. flynder). Denne afstand må ikke overstige 8,80 m.

4.2.06 Der tillades kun fast tovværksunderlig eller anden fast underlig fæstnet til bommen i min 1,90 m. længde.

4.2.07 Rebsystemet er frit, samt cunninghamhal i forlig er tilladt.

4.2.08 Sejlets forlig må gerne være forsynet med slæder.

4.2.09 Klassemærke skal forefindes på begge sider af storsejlet og have dimensioner i overensstemmelse med tegn. 7.7.01.

4.2.10 Sejlnummeret skal være anbragt under klassemærket.

4.2.11 Sejlnummer og nationsbogstaver skal være udformet og placeret som foreskrevet i ISAF`s kapsejladsregler.

4.2.12 Storsejlet må forsynes med vinduer, svarende til et samlet areal på max. 0,3m2. Vinduer må ikke placeres nærmere noget lig end 150 mm. Materialets vægt som for sejldugen.

4.2.13 Maksimalt vandret mål på flynder 0,14 m. (HB-målet). Flynderplades lodrette mål er max. 0,15 m.

4.3 FORSEJL

Bemærkninger: Dansk Sejlunions DH-regel 2007 har indført et max. mål for et forsejls faldbarmsbredde JHB.
DH tillader en max JHB = 0,008*Tmax = 0,008*8,50 = 0,068m, som svarer til 0,07m, da vi jo kun måler i hele cm.
DH-reglen er her gældende da vi ikke laver speciel regel for dette i vores klasseregler.

4.3.01 Forsejl udføres i overensstemmelse med sejltegning 7.5.01 samt disse bestemmelser.

4.3.02 Alle forsejl med undtagelse af stormfok må forsynes med vinduer svarende til et samlet areal på max. 0,3 m2. Vinduet må ikke anbringes nærmere noget lig end 150 mm. Materialets vægt som for sejldugen.

4.3.03 Forsejl skal føres med løjerter, hager eller i forstagsprofil. Hvis forstagsprofil benyttes må et forsejls målte
LP-mål + den største dimension af forstagsprofilet x 2 (FSP-mål) afrundet til nærmeste hele cm. ikke overstige
det angivne mål for LP.

4.3.04 Genua:

Minimum dugvægt skal være 200 g/m2., hvis sejlet er lavet af dug med ens vægtfordeling.
Minimum total vægt for støbte sejl, som har en uens vægtfordeling i dugen, eksempelvis monteret med 12 løjerter, uden ekstra forstærkninger og med standard kovser/ringe er 5,00 kg.

Forligs maksimale længde er 8,50 m.

LP-målet`s maksimale længde er 4,12 m.

Genuaens halvbredde (JHW) må ikke være større end 2,06m.
Genuaens 3/4 bredde (JTQW) må ikke være større end 1,03m.

Højst 1 reb 0,70 m. parallel med underlig er tilladt.

Sejlet må ikke indeholde sejlpinde.

Cunningham i forlig er tilladt.

Agterliget skal være ret eller konkav.

4.3.05 Krydsfok:

Minimum dugvægt skal være 250 g/m2.

Forligs maksimale længde er 8,50 m.

Agterligs maksimale længde er 7,76 m.

Underligs maksimale længde er 2.90 m.

Maksimale foldemål 1.94 m. fra top er 0,75 m.

Krydsfokken må maksimalt være forsynet med 3 sejlpinde fordelt med indbyrdes lige stor afstand på agterliget.

Øverste sejlpinds maksimale længde er 0,75 m.

Øvrige sejlpindes maksimale længde er 0,40 m.

Fra øverste sejlpind til skødebarm må agterliget ikke have konveks kurve.

1 reb er tilladt. Placeringen er fri.

Cunningham i forlig er tilladt.

4.3.06 Stormfok:

Minimum dugvægt skal være 250 g/m2.

Forligs maksimale længde er 6,50 m.

Agterligs maksimale længde er 5,25 m.

Underligs maksimale længde er 2,40 m.

4.4 SPILER

4.4.01 Minimum spilerdugvægt skal være 30 g/m2.

4.4.02 Sejlpinde er ikke tilladt.

4.4.03 Sejlet skal være symmetrisk om sin vertikale midterlinje og må ikke have nogen anordning, der forandrer dets form.

4.4.04 Maksimum mål:

Sidelig: 8,30 m. (SL)

Underlig: 4,95 m. (SF)

Største bredde og bredde på halv højde SMG = SMW = 6,20 m, målt med spileren udfoldet.

Bemærkning: Spileren må på intet sted være bredere end 6,20 m.

Alle sejlmål tages i overensstemmelse med DS`s handicap regel hvor intet andet er bestemt i klassereglerne.

4.4.05 Jockey-pool er ikke tilladt.

4.4.06 Spileren skal forsynes med sejlnummer som angivet i ISAF’s kapsejladsregler.

4.5 SEJLBEGRÆNSNING

4.5.01 Ved deltagelse i klasseløb må maksimalt medføres:

1 stk. storsejl

1 stk. genua

1 stk. krydsfok

1 stk. stormfok

1 stk. spiler

4.5.02 Ved deltagelse i klasseløb er DS` handicap regel gældende hvor intet andet er bestemt i klassereglerne.

4.5.03 Under L23 klassemesterskab må man kun benyttes ét stel sejl. Inden mesterskabets start skal man oplyse om, hvilke sejl man vil anvende. Dette gøres ved at oplyse det nummer, som er angivet på den blå DS-knap i det pågældende sejle. Dette stiller krav til, at alle benyttede sejl skal bære en blå knap fra Dansk Sejlunion. I tilfælde af sejlhavari, hvor et sejl tabes eller beskadiges, mere end det kan repareres, kan protest- og/eller kapsejladskomiteen tillade en båd at anvende sejl, der ikke er opført på sejllisten før starten på stævnet. Sådanne sejl, skal være forhåndsgodkendt i overensstemmelse med DS’s sejlmåling og være målt og godkendt af L23-Klubben. Dommerbåden skal orienteres om brug af reservesejl før disse benyttes. Umiddelbart efter dagens sejlads skal det beskadige sejl og reservesejlet forevises protest- og/eller kapsejladskomiteen for godkendelse.

4.5.04 Alle sejl som benyttes ved L23-Klubbens klassemesterskab (DM) skal på forhånd være godkendt og bære L23-Klubbens stempel. Godkendelse vil altid ske på førstedagen ved et mesterskab. Et sejl kræver kun godkendelse første gang det benyttes ved et mesterskab.

4.5.05 Ved et klassemesterskab (DM) må man benytte 1 spiler. Ud over denne kan man registrere og få plomberet en reservespiler. Reservespileren må kun anvendes ved større skade på den oprindelige spiler og hvor denne derfor ikke kan benyttes. Hvis plomben brydes, skal kapsejladskomiteen gøres opmærksom på dette så hurtigt som muligt, og den havarerede spiler skal efterfølgende forevises denne. Alle plomberede spilere skal vises til L23-Klubbens klassemåler umiddelbart efter stævnets sidste sejlads for at sikre at de ikke har været anvendt.

5 SIKKERHEDSUDSTYR

5.1 MINIMUM SIKKERHEDSKRAV

5.1.01 1 stk. lænsepumpe eller 1 pøs på 8 l.

5.1.02 Krav om anker er udgået 2022.

5.1.03  Krav om ankeline er udgået 2022.

5.1.04 1 stk. rednings- eller svømmevest pr. person om bord (DVN-godkendt)

5.1.05 1 stk. livline. (DVN-godkendt).

5.1.06 Typegodkendte lanterner, som skal være funktionsdygtige ifølge gældende regler.

5.1.07 1 stk. nødhjælpskasse.

5.1.08 1 stk. kompas af skibstype.

5.1.09 Værktøj til frigørelse af riggen. Wiresaks eller nedstryger med highspeedklinge.

5.1.10 1 stk. tågehorn.

6 DIVERSE BESTEMMELSER

6.1 KLASSEBEVISER

6.1.01 Klassebeviser – administreres og udstedes af Dansk Sejlunion.

6.1.02 Ingen båd er berettiget til at kapsejle som entypeklasse L23 båd, med mindre ejeren er i besiddelse af gyldigt klassebevis og medlemskab af L23-Klubben.

6.2 EJERS FORPLIGTIGELSER

6.2.01 Ejeren er overfor L23-Klubben og DS ansvarlig, for at sikre at ens konstruktion og udrustning af båden ikke omgås, samt at dimensioner angivet i disse klasseregler altid overholdes.

6.2.02 Hvis ejeren er i tvivl om båden overholder klassebestemmelserne kan L23-Klubben`s klassemåler kontaktes for vejledning og evt. kontrolmåling.

6.2.03 Ingen ejer må gøre forsøg på at fravige disse principper.

6.3 GODKENDELSESPROCEDURE

6.3.01 En båds godkendelse som L23 entype skal ske på baggrund af en måling foretaget af en klassemåler, som indsender et til L23 klassen hørende måleskema til DS for godkendelse og udstedelse af et klassebevis.

6.3.02 Både som er fremstillet før den 1/1/1990 og som havde status af godkendt standardklassebåd kan forventes godkendt som entype uden supplerende måling. I enkelte tilfælde kan L23-Klubben eller DS kræve båden kontrolmålt helt eller delvis i følge måleskema.

6.3.03 Godkendte både tildeles et registreringsnummer (sejlnummer) af L23-Klubben.

6.3.04 Det tildelte registreringsnummerskilt skal anbringes indvendig på agter cockpitkarm i bådens centerlinie ca.10 cm. fra den øverste kant.

6.3.05 Oplysninger om godkendte L23 klassemålere kan fås ved henvendelse til L23-Klubben.

6.4 KONTROL

6.4.01 At båden er i overensstemmelse med klassens regler kontrolleres lejlighedsvis af specialklubbens måler, f.eks. ved større stævner.

6.4.02 Kontrolmåling skal altid foregå ved afholdelse af DS Danmarksmesterskab.

6.4.03 L23-Klubbens bestyrelse bemyndiges til at kontrollere, at de af klubben vedtagne bestemmelser for bådtypen overholdes.

6.4.04 Hvis der er mistanke om, at der på nogen måde er gjort forsøg på at omgå disse bestemmelser, skal dette rapporteres til L23-Klubbens bestyrelse, som derefter kan inddrage bådens klassebevis eller i forbindelse med nymåling nægte at godkende båden, indtil sagen er afklaret. Sådanne forhold skal DS informeres om snarest. DS kan til enhver tid gennemføre kontrolmåling og om påkrævet inddrage klassebeviset eller nægte at godkende båden.

6.4.05 Spørgsmål om reglernes fortolkning skal henvises til L23-Klubbens bestyrelse, der senest 14 dage efter en fortolkning er sket meddele klubbens medlemmer og DS resultatet af denne. Spørgsmål om fortolkning kan ankes til DS, ligesom DS kan gøre indsigelse overfor fortolkninger foretaget af L23-Klubben.

6.5 BEMANDING OG UDRUSTNING

6.5.01 Bemanding til DS Danmarksmesterskab skal være 2 eller 3 personer.

BEMÆRKNING:
Denne regel er ændret på Generalforsamlingen 2015 og efterfølgende godkendt af Dansk Sejlunion, og kan benyttes fra og med DM 2015.
Man skal forvente at tilmeldingsgebyr er det samme hvad enten man tilmelder 2 eller 3 personer ved DM.
Antal besætningsmedlemmer bestemmer man senest ved DM chek-in, og det kan ikke ændres efterfølgende.

6.5.02 (Regel om ejer skal være om bord ved DM er udgået)
Hvis ejer ikke er om bord skal der der udfyldes en Låneerklæring. 

6.5.03 Trapez`er, hængestropper, håndtag og lignende til afbalancering af båden er ikke tilladt.

6.5.04 Hvis båden er forsynet med søgelænder, gælder ISAF`s kapsejladsregler herom.

6.5.05 Enhver form for tung udrustning (akkumulator, anker eller lignende) skal omhyggeligt være fastgjort eller surret således, at det ikke kan rive sig løs uanset bådens krængningsvinkel.

6.5.06 Indenbords motorinstallation er tilladt; men berettiger ikke til godtgørelse ved beregning af kapsejladsresultater.

6.6 DEPLACEMENT

6.6.01 Deplacementet for den komplet færdige klassebåd inkl.. skrog, overbygning, aptering, køl og ror samt beslag; men uden sejl, batteri, mast, bom, spilerstage, stående- og løbende rig samt udrustning er min. 1422 kg. fra byggenummer 351. Deplacementet for både med byggenummer før 351 skal efter DS handicapregel i målekondition være min. 1540 kg. Se målekondition !

6.6.02 Såfremt det er nødvendigt at forsyne et fartøj med ballast for at overholde klassens minimum deplacement, skal denne ballast bestå af bly som deles i 3 lige store dele. De 2 dele fastgøres på undersiden af sidedækket ved røstjernene i henholdsvis styr og bagbord side. Denne ballast må højst have en tykkelse på 100 mm målt vinkelret på undersiden af dækket. Den sidste del af ballasten fastgøres indenbords i bådens bund umiddelbart agten for masten. Denne ballast regnes ikke som kølvægt i.h.t. DS handicapregel.

6.6.03 Enhver form for indenbords ballast skal være indstøbt i glasfiber.

6.6.04 Tillæg for sejl og udrustning i.h.t. DS`s handicap måleregel er 47 kg. Øvrig anslået vægt på batteri er 20 kg. og rig 51 kg. 

6.7 DISPENSATION

6.7.01 L23-Klubben kan for enkelte både søge dispensation hos DS, for afvigelser fra disse klassebestemmelser, hvis det er bestyrelsens sikre overbevisning at afvigelsen ikke er foretaget for bevidst at forbedre bådens sejleregenskaber.

6.8 REKLAMER

6.8.1 Båd og besætning skal ved klasseløb overholde de i DS gældende reklameregler for kategori A.

Bemærkning: Dansk Sejlunion’s reklamekategorier er afskaffet. Det vil sige, at en L23 må ikke bære reklame på skrog eller sejl
ud over producentens mærke i følge ISAF’s reklameregulativ 20. Dog må/skal båden bære en eventuel stævnereklame.

6.9 VINDSTYRKE

6.9.1 Sejladser under vores klassemesterskab (DS DM) må ikke startes i middel vindstyrke over 13 m/s.

7 TEGNINGER

7.1 TEGNINGSLISTE

Bemærkninger: Følgende tegninger findes som komplet sæt i Dansk Sejlunion, samt
originalerne, som ligger til grund for bådens godkendelse som Dansk Entypeklasse, er i L23-Klubbens varetægt.
Tegningerne er i 2012 scannet og rentegnet, hvorefter de kan hentes her som PDF-filer.
Bemærk at værdier på tegningerne kan være ændret efter deres tilblivelsesdato.
Værdierne angivet i klassereglerne er altid de gældende.

7.1.01 Linjetegning. 1:10
Hent tegningen i PDF-format (4,5 MB)

7.1.02 Spanterids. 1:10 Hent tegningen i PDF-format (1,7 MB)

7.2.01 Apteringstegning SB samt kahyt. 1:10 Hent tegningen i PDF-format (9,6 MB)

7.2.02 Apteringstegning BB, skot, røstjern og mastestøtte. 1:10 Hent tegningen i PDF-format (9,9 MB)

7.3.01 Køltegning (form, placering og fastgørelse). 1:5 Hent tegningen i PDF-format (6,5 MB)

7.4.01 Rortegning (form, placering). 1:10 Hent tegningen i PDF-format (1,1 MB)

7.4.02 Rorskitse (rorstamme, rorbrønd). ca.1:10 Hent tegningen i PDF-format (1,6 MB)

7.5.01 Rig- og sejltegning. 1:20 Hent tegningen i PDF-format (8,1 MB)

7.6.01 Dæksplan (Forstag- og røstjernsfæste). 1:10 Hent tegningen i PDF-format (4,4 MB)

7.7.01 Klassemærke, tegning og beskrivelse. 1:2,5 Hent tegningen i PDF-format (1,4 MB)

7.8.01 Masteprofil. 1:1 Hent tegningen i PDF-format (1,0 MB)

7.9.01 Salingshornprofil. 1:1 Hent tegningen i PDF-format (0,5 MB)

Andre tegninger der understøtter klassereglerne:

Topvant- og undervant fæste under dæk Hent tegningen i PDF-format

Denne udgave af L23-Klubbens klasseregler er senest blevet ændret på L23-Klubbens generalforsamling 2022.
Klassebestemmelserne er oprindelig udformet i 1977 og blev radikalt ændret i forbindelse med entypegodkendelsen hos Dansk Sejlunion i 1989.

Klubben for den bedste klassebåd i Danmark