Generalforsamling 2017 – referat

Generalforsamling 2017 afholdt  15. marts i Køge.

Fremmødte (både repræsenteret):

D15, D24, D82, D85, D99, D111, Æ502, D165, D191, D217, D244, D362, D386 og D399.

1. Valg af dirigent: Brian D15 blev valgt som dirigent.

2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed: Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år: Formanden fortalte om det forgangne år, og formandens beretning blev godkendt. Hans fik stor tak for det enorme arbejde, han har lagt i hjemmeside og andet igennem årene.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab: Kassereren fremlagde regnskabet, og dette blev godkendt uden bemærkninger.

5. Indkomne forslag: Indsendt af Per Dragelund DEN 288 Regel 3.4.02 lydende ”Agterstagets minimum totallængde er 9,35 m. målt fra mastetop og til agterstagsstrammer,” foreslås ændret til; ”Agterstagets minimum totallængde er 8,70 m. målt fra mastetop og til agterstagsstrammer”. Forslaget blev enstemmigt vedtaget og godkendt. Ændring af reglen træder i kraft fra 2018, og derfor dispenseres der for afkortning af agterstag i 2017.

6. Bestyrelsens planer for det kommende år: Solosejlads Møn Rundt fra Køge, Fyn Rundt, Slaget om Køge Bugt 24.-25. juni, DM i Kragenæs, Jubilæumsfest i anledning af L23 klubbens 40 års jubilæum i september/oktober, fortsat arbejde på den nye hjemmeside (integration af det gamle indhold), et eventuelt L23 træf, fokus på L23 skolebåde rundt om i landet, og evt. en L23 folder, til at udbrede kendskabet til L23.

7. Budget.: Budgettet blev godkendt. Der kommer ikke-budgetterede udgifter til en evt. jubilæumsfest, til it og website samt til annoncering/branding af L23 på Facebook og lign.

8. Fastsættelse af kontingent: Kontingentet er uændret, 200 kr. for aktive medlemmer og 100 kr. for passive medlemmer.

9. Valg i henhold til vedtægterne punkt 9.1.:
Valg af Næstformand, sekretær og suppleant
Næstformand: Morten Thomsen D 82 – modtog genvalg og blev valgt.
Sekretær: Thomas Bach Larsen D 15 – modtog genvalg og blev valgt.
Suppleant: Ole Rasmussen D 7 – ønskede at afgå, Bestyrelsen foreslog Per Dragelund D 288 og Per Dragelund blev valgt.

Stor tak til de to suppleanter der stopper,  tak til Ole og Claus for det gode arbejde i bestyrelsen.

Følgende er ikke på valg:
Formand Mike Rasmussen D 24
Kasserer: Ebba Glückstadt D 85
Bestyrelsesmedlem: Dan Larsen D 191
Suppleant: Claus Falck D 399 – ønskede at afgå: Bestyrelsen foreslog Erik Riis D 217 og Erik Riis blev valgt.

10. Valg af revisor: Benny Mads Jensen D 386 var villig til genvalg og blev valgt.

11. Valg revisorsuppleant: Carl Aage Lausten D 198 var villig til genvalg og blev valgt.
12. Eventuelt: Der var ikke nogen punkter under Eventuelt

Klubben for den bedste klassebåd i Danmark