Klubbens vedtægter

Vedtægter for L23-Klubben.

 1. NAVN OG ADRESSE
  1. Klubbens navn er: L23-Klubben.
  2. Klubbens adresse er: Formandens
 2. FORMÅL
  1. Klubben skal, som specialklub under Dansk Sejlunion, virke som klasseorganisation for L23-sejlere, og som sådan arbejde på:
   – at bevare L23 som en ensartet, økonomisk kapsejlads- og familiebåd, med den største mulighed for ligelig konkurrence
   – at sikre det bedst mulige sammenhold blandt L23-sejlere gennem disses medlemskab
   – at organisere fælles (kap)sejladser og arrangementer af praktisk og/ eller selskabelig art, til fremme af klubbens og medlemmernes trivsel.
  2. For at opfylde målsætningen skal klubben etablere det bedst mulige samarbejde med Dansk Sejlunion, samt med de lokale sejlklubber.
 3. MEDLEMSKAB
  1. Enhver L23-ejer kan optages som aktiv medlem. Aktive medlemmer skal desuden være medlem af en sejlklub tilsluttet Dansk Sejlunion eller en hermed ligestillet udenlandsk sejlklub for at kunne få udstedt et klassebevis, som er en forudsætning for at sejle kapsejlads. Som passive medlemmer uden stemmeret kan optages alle interesserede.
   Bem.: En L23-ejer kan optages som aktiv medlem. Medejere og øvrige, med interesse for klubben, kan optages som passive medlemmer uden stemmeret.
  2. Enhver organisation, som ejer en L23 og udlåner denne til sine medlemmer, kan optages som aktivt medlem med stemmeret. Der tegnes et medlemskab pr. tilmeldt båd. Organisationens medlemmer kan optages som passive medlemmer, nyde de samme rettigheder og underkaste de samme forpligtelser som de øvrige medlemmer, undtagen i henseende til stemmeret. Bem.: Enhver klub, organisation eller enkeltperson som ejer flere L23-ere behøver kun at være registreret og betale for et aktivt medlemskab.
  3. Optagelse på medlemslisten sker, når indbetalingen af det til enhver tid gældende indmeldelsesgebyr og kontingent til kassereren har fundet sted. I tilfælde af organisationer optages disse med angivelse af den person, som i forhold til L23-Klubben tegner organisationen.
  4. Kontingent opkræves senest den 1. marts og gælder for perioden februar – januar.
  5.  Udmeldelse skal ske skriftlig. Dersom kontingent ikke er betalt senest 15.april betragtes vedkommende som udmeldt. Ved salg af båd opgives navn og adresse på den nye ejer til specialklubbens bestyrelse.
  6. Ved grov overtrædelse af klassens bestemmelser kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sine synspunkter, og denne kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling. Ved eksklusion mister medlemmet med øjeblikkelig virkning retten til, at have sin båd klasset som entypebåd. Et ekskluderet medlem kan optages igen og båden kan genopnå status af klasset entypebåd, dersom bestyrelsen er enig herom.
 4. RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER
  1. Medlemmerne har ret til at deltage i alle klubbens arrangementer og øve indflydelse på foreningens virke gennem generalforsamlingen.
  2. Medlemmerne har pligt til at underkaste sig de til enhver tid for Dansk Sejlunion gældende amatør- og ordensregler samt sådanne regler, som generalforsamlingen, evt. ved bemyndigelse til bestyrelsen, måtte bestemme.
 5. REGNSKABSÅRET
  1. Regnskabsåret er kalenderåret. Kontingent for det følgende år fastsættes på den ordinære generalforsamling.
  2. Medlemmer, der udtræder i årets løb, har ikke ret til kontingent refusion.
  3. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. den 31.december til revisorerne.
  4. Driftsregnskab og status forelægges, forsynet med påtegning af revisorer, den ordinære generalforsamling til godkendelse.
  5. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.
 6. GENERALFORSAMLINGEN
  1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
  2. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
  3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter bestyrelsens skøn, eller efter at mindst 15 eller 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt til bestyrelsen har fremsat krav herom, med redegørelse for de forslag, som kræves behandlet.
  4. Enhver ordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel, og en ekstraordinær generalforsamling, der er krævet af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer, dog mindst 15, indkaldes senest 1 måned efter fremsættelse af kravet. Indkaldelsen til generalforsamling annonceres via nyhedsmail samt klubbens hjemmeside www.L23.dk. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og bilægges de forslag fra bestyrelsen, som ønskes behandlet. Øvrige forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet under en generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før afholdelsen. Disse forslag annonceres på hjemmesiden samt i klubbens nyhedsmail senest 1 uge før generalforsamlingen.
  5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
   • Valg af dirigent.
   • Konstatering af generalforsamlingens lovlighed.
   • Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
   • Fremlæggelse af det reviderede regnskab.Indkomne forslag.
   • Bestyrelsens planer for det kommende år.
   • Budget.
   • Fastlæggelse af kontingenter og indmeldelsesgebyrer.
   • Valg i henhold til lovene9.1.
   • Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
   • Eventuelt.
 7. STEMMERET 
  1. Aktiv medlemskab giver ret til 1 stemme på generalforsamlingen.
  2. Organisations medlemskab giver ret til 1 stemme på generalforsamlingen pr. tilmeldt L23.
  3. Stemmeretten udøves ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt. Organisationers stemmeret udøves af den person, som overfor foreningen tegner organisationen, evt. ved fuldmagt underskrevet af samme.
  4. Gyldig kontingent kvittering kan kræves forevist som gyldig legitimation ved generalforsamlingen.
  5. Såfremt et medlem kræver det, sker afstemningen skriftligt.
 8. BESLUTNINGSTAGEN 
  1. På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål, også ændringer af vedtægter og klassebestemmelser, ved et simpelt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. Ved stemmelighed betragtes et forslag som bortfaldet.
 9. BESTYRELSEN 
  1. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1 menig medlem. Desuden vælges to suppleanter. Valgperioden er 2 år. Formanden og kasserer vælges på lige årstal, næstformanden og sekretær på ulige årstal. Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanterne følger blot deres valgperiode uanset årstal. I tilfælde, hvor et bestyrelsesmedlem afgår i utide, overtager afløseren (suppleanten) ikke alene funktionen; men også den afgåendes valgperiode. Genvalg kan finde sted.
  2. Klubben tegnes af formanden i forening med 1 medlem af bestyrelsen.
  3. Sekretæren udfærdiger referater over generalforsamlingen og over bestyrelsens møder og beslutninger. I øvrigt fastlægger bestyrelsen selv sin forretningsorden.
  4. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg og udpege repræsentanter til at varetage samarbejdet med andre organisationer. Udvalgsmedlemmer og repræsentanter vælges fortrinsvis blandt foreningens medlemmer.
  5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
  6. Formanden alene eller næstformanden samt 2 bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde.
 10. OPHØR
  1. Foreningen kan opløses på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede.
  2. Såfremt klubben efter en opløsning besidder en formue, eller evt. rettigheder til L23 overdrages disse Dansk Sejlunion.

Vedtaget på generalforsamlingen den _____________________

__________________________ ____________________________

Formand                                      Bestyrelsesmedlem

L23-Klubbens vedtægter er oprindeligt udformet i 1977 og senest blevet ændret på L23-Klubbens generalforsamling den 23-3-2013.

Klubben for den bedste klassebåd i Danmark